Uw bank en regering blootgelegd

Uw bank en regering blootgelegd

 Waarom er een  bankencrisis is en niemand erover spreekt

 

Het werkelijke verhaal over hoe we worden  opgelicht

Uw redacteur

Wat u eerst moet  weten

De meest efficiënte organisatie is eenmansbedrijf. Een groep mensen gaat steeds in discussie en uit- eindelijk kost alles meer tijd, confusie en uiteraard meer geld. Allen moeten tenslotte een dik loon hebben. In deze huidige tijd zien we duidelijk dat kapitalisme en economisch denken de grote ver- liezers zijn. We staan aan de vooravond van een hyperinflatie die van de jaren 1930 en erna een la- chertje maken. En alles is veroorzaakt door banken. Niet vanwege de laatste ‘economische’ crisis. Nee, omdat er centrale banken en Nationale Banken bestaan. De grootste leugens in een maatschap- pij. Dit soort banken zijn parasieten. Ontworpen om de maatschappij leeg te zuigen. IMF is ook zo’n parasitaire instelling. Deze bestaat alleen omdat er handel wordt gedreven in bezittingen van het volk de zogenaamde staatsbedrijven. Alles is verstopt achter een mooi woordje dat door omgekoch- te politici aan het volk wordt verkocht onder het woord, liberalisering!

Liberalisering is in feite niet meer dan het verkopen van staatseigendommen, eigendommen van het volk, aan de hoogst biedende geldwolven! Dat zijn op hun beurt weer grote industrieën die via aan- delen voor het grootste gedeelte aan een bank toebehoren. Want eerst moeten ze kapitaal opbouwen voordat ze dit soort industrieën kunnen beginnen. Daarna moeten ze nog meer kapitaal bij elkaar peuteren om uit te breiden en dit gaat keer op keer door omdat zulke industrieën in elk land promi- nent aanwezig willen zijn. In België kennen we allemaal de Electrabel affaire waarbij deze maat- schappij van het volk door de regering is verkocht aan Suez. Zelfs het pensioenfonds van deze maatschappij is, door onwettige manipulaties, volledig opgesoupeerd om schulden te kunnen beta- len. De drijfveer achter deze onsmakelijke affaire is het IMF. Zolang niemand wil toegeven dat ka- pitalisme heeft verloren en we niet overtuigd zijn van het feit dat we weer naar kleinschalige be- drijfjes moeten zonder extreem hoog winstbejag, zal de economie er niet op vooruit gaan. Daarvoor moeten eerst indringende maatregelen worden genomen. De eerste maatregel is iedereen onderwij- zen hoe banken precies werken. Daarom is dit boek voor iedereen. Zeker ook economen en bankiers kunnen hieruit leren. Ik ben ervan overtuigd dat velen onder hen niet eens weten hoe de financiële wereld exact werkt. Stap voor stap ga ik u deze wijsheid bijbrengen. Er kunnen geen mensen ge – noeg zijn om wijze lessen vervat in dit boek, te volgen. Als banken nooit de macht zouden hebben gekregen om zelf op een onbaatzuchtige manier geld te mogen drukken zonder enige vorm van ver- antwoording af te moeten leggen aan de staat, is het volk, waren we nooit zo diep gezakt. We staan aan de vooravond van een allesomvattende wereldrevolutie en – oorlog, veroorzaakt door banken.

Mijn Toekomstvoorspelling

Ik heb geen kristallen bol noch kan ik in de toekomst zien. Mijn visie staat als een paal boven water omdat ik alles wat me op school is geleerd absoluut op andere wijze ben gaan invullen. Om achter de waarheid te komen moeten we bij een gebeurtenis maar enkele duidelijke vragen stellen. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe! Elk vraagstuk opgedeeld in deze 6 vragenstellingen zal een uiteindelijk allesomvattend antwoord produceren. We zullen een voorbeeld hanteren van een beken- de historische figuur waarin ik beschrijf hoe een dergelijke vraagstelling in zijn werk gaat.

Iedereen kent Karel de Grote nog wel uit de geschiedenislessen. Nu gaan we de vragen loslaten op de naam. Wie was Karel de Grote? Hij was koning der Franken die later tot keizer werd gekroond door de toenmalige paus. Wat deed Karel om die eer te verdienen? Volgens de geschiedenisboeken omdat hij vele onderdanen tot het Christendom heeft gebracht. Waar deed Karel dit allemaal? In zijn grote, uitgestrekte Frankische rijk waar nog vele heidenen leefden. Wanneer deed hij dit? Rondom het jaar 800. Waarom wilde Karel dat alle onderdanen Christenen werden? Omdat hij in een goed blaadje wilde staan bij de paus. Pausen in die tijd waren krijgsheren en even grote massa- moordenaars dan degenen die hen hielpen. Ook zij waren steeds bezig met uitbreiden van hun grondgebied. Karel wilde gewoon met rust gelaten worden door de pauselijke legers. Hiervoor kreeg hij van de paus een opdracht. Zorgen dat er een klooster kon worden gebouwd om het zen- dingswerk te beginnen onder de moorddadige, heidense Saksen. En dan komt nu de ultieme vraag! Hoe heeft Karel het voor elkaar gekregen om zijn onderdanen tot het Christendom te bekeren? Wel heel simpel. Je legt een groot feest in het midden van het Frankische rijk. Dan nodig je alle belang – rijke, invloedrijke en wijze mensen uit. Je geeft ze een feestmaal. Je zorgt ervoor dat ze tegen mid – dernacht allemaal laveloos zijn en je vermoordt ze allemaal. Alle onafhankelijke Frankische volke – ren zitten van het ene moment op het andere moment zonder leiders. Geen vroedvrouwen meer. Geen druïden meer. Geen genezers meer. Geen bevelhebbers meer. Geen staatshoofden meer. Om kort te zijn. De volledige autoriteit van alle dorpen en vestigingen is uitgeroeid. De bevolking is hulpeloos. En dat is nu de enige reden waarom Karel de Grote tot paus is gekroond. Plegen van een massamoord. Ooit gelezen in geschiedenisboeken? Toch, het is neergeschreven. Kost natuurlijk wel maanden tijd om zoiets te vinden. Met andere woorden. Zelfs de geschiedenis is verkracht door his- torici want het zijn alleen overwinnaars die geschiedenis optekenen. Ook de geschiedenis over de tweede wereldoorlog is één grote leugen. Eisenhower, Stalin en Churchill hebben samen meer Duit- sers, Russen en Joden vermoord na de oorlog dan Hitler Joden heeft uitgeroeid tijdens diezelfde oorlog! Toch herinneren we alleen Hitler. Hitler is zelfs een icoon. Waarom? Verplicht onderwijs dat nieuwsgierige hoofden volstort met leugens en onzin.

Nu weer terug van de geschiedenis naar de hedendaagse, harde werkelijkheid. Met hulp van banken en alle Europese regeringen is men systematisch en opzettelijk bezig om de eurozone in de vernieti- ging te helpen. Kunstmatig worden regeringen vanuit de banken opgedragen om meer interesten te gaan betalen om alle schulden, alleen bestaand op papier, af te betalen. In de Europese Unie is daar- voor een wetsvoorstel aangenomen dat ieder land in zijn begroting moet opnemen waardoor er elk jaar 3% extra moet worden betaald op alle rentebetalingen die al lopen. Kranten en andere media doen niet eens moeite om de echte waarheid uit te dragen. Nog even en Europa is een economische ruïne waar geen leven meer mogelijk is. Europa stevent af op een totalitair regime ontketent door hyperinflatie, sociale opstand en klaar om oorlog te voeren. We moeten hiervoor niet ver terug in de geschiedenis duiken. 1930 en de opstand van Duitsland met als resultaat een wereldoorlog. In 2010 alleen heeft Europa zijn eerste aanbetaling gedaan van 15 miljard euro aan Griekenland zodat het land haar eerste afbetaling van ruim 8 miljard kan overmaken aan schuldeisende banken. Over bo- demloze putten gesproken. En dat is nog maar het begin van de volledige vernietiging van het Euro- pese economische systeem. Regeringen van Europa en Amerika samen moeten samen het fabuleuze bedrag ophoesten van 5 biljoen euro, alleen aan intresten voor zogenaamde openstaande gouverne – mentele schulden bij banken. Bij wie gaan ze deze extreme hoge bedragen kunnen halen? Wel sim- pel! Belastingverhogingen, bezuinigingen op pensioenen, bezuinigingen op onderwijs en al dat soort zaken. Verder hebben nationale banken, de Europese Centrale Bank en de Federale Reserve geopperd om staatsobligaties uit te geven die zij dan weer zullen opkopen. Maar staatsobligaties zijn gewoon te omvatten in twee woorden. Oplichting en diefstal! Zijn beiden niet verboden door de wet? Hoe meer staatsobligaties door centrale – en nationale banken worden opgekocht, hoe hoger het risico voor inflatie omdat er meer geld in omloop is en om de koerswaarde te bewaren alles duurder moet worden. Inflatie wordt dus door banken en stupide regeringen veroorzaakt. Door de geweldige bedragen die er nu worden gepresenteerd aan ‘failliete’ landen, zal er binnen niet al te lange tijd hyperinflatie worden veroorzaakt waardoor zowel Europa als Amerika, economisch, vol – ledig in elkaar zullen storten. In Europa zijn er tussen de Centrale Europese Bank, de Europese Commissie en alle ministers van financiën van de aangesloten Europese landen akkoorden gesloten om biljoenen euro’s te geven aan privébanken zodat Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland uit de financiële nood kunnen worden gehaald. Dat is niet meer dan utopie, natuurlijk. Maar, de keerzijde van de medaille is dat elke EU burger nu een melkkoe is geworden van privébanken. Volgens mij kan dat worden omschreven in één woord. Slavernij! Ook dat is verboden door de wet dacht ik laatst nog gehoord te hebben. Waarom moet Griekenland nu op een dergelijke manier worden ge – holpen? Vergeet niet: Spanje, Portugal en Ierland zullen volgen en een kettingreactie teweegbren – gen. De Griekse staat kan doodeenvoudig niet langer alleen zulke grote rentebedragen ophoesten. En vergeet niet dat het hier niet gaat om echte schulden. Alles draait om schulden op papier. Alleen het volk is eigenaar van het geld in een land, niet de bank. Ik zeg dit omdat iedereen een dergelijk simpel feit schijnt vergeten te zijn! Daarom hoort een Nationale – of Centrale bank aan de kant van het volk te staan. Maar spijtig genoeg worden deze geleid door gouverneurs die niet meer dan grote oplichters zijn welke niet eens verantwoording aan de regeringen af moeten afleggen. Nee, ze leg – gen verantwoording af aan de Bank for International Settlements. Ook hier zult u in de loop van het boek wijzer over worden. Eigenlijk komt het verhaal erop neer dat de Europese Unie met alle inwo- ners is verkocht aan banken om alle zogenaamde staatsschulden terug te betalen. Dit wil zeggen dat alle afspraken in de eurozone zijn gebroken en dat elk land zich ongestraft terug kan trekken en zijn eigen munt weer kan aannemen zonder dat er represailles zullen of zelfs kunnen volgen. De Europe- se overeenkomsten en overeenkomsten van landen die zich hebben verbonden aan de EU zijn door de commissieleden en regeringsleiders zelf overtreden. Op dit moment hebben we al 720 miljard betaald om de banken uit hun eigen nesten te halen veroorzaakt door dubieuze zaken in de hypo – theekzeepbel en verlichten van elkaars schulden. Dat is een van de voornaamste redenen waarom Ierland en IJsland ook in de misère zit.

Europa alleen moet nu ongeveer 3 biljoen euro intresten betalen aan banken. Als er nu nog een re – cessie bovenop die van 2008 komt, omdat banken overeen gekomen zijn met onze regeringen om alles te betalen, dan gaan alle Europese landen failliet. FED en ECB willen op een dergelijk cruciaal moment alle staatsobligaties opkopen zodat er een echte hyperinflatie aankomt. Dan is in één keer alle rijkdom in Europa weg. Alleen de superrijken, ongeveer 1% tot 2% van de bevolking, zullen nog iets kunnen doen. Daarom is er nu sprake om aandelen en obligaties in pensioenfondsen ten gelde te maken. Dat is ook de enige reden waarom we met zijn allen langer moeten gaan werken. Regeringen zullen in de nabije toekomst pensioenfondsen gaan plunderen zodat onze oude dagver- zorging, in plaats van later naar ons, nu direct naar alle schuldeisende de banken gaat. We mogen niet vergeten, en dat zeg ik nogmaals, de crisis waar we nu inzitten is veroorzaakt door de banken zelf. Waar halen ze dan het recht vandaan om ons het volk, via stupide regeringen, te dwingen om nog meer te gaan betalen? Wij, de burgers, hebben ze uit de shit gehaald en hun dank is ons volledig afmaken. Want een andere waarheid is er niet!

Ierland

Als we nu als voorbeeld nemen de algemene schuld van Ierland in 2007 dan zien we dat het op 25% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) staat, althans dat publiceert de National Treasury Mana- gement Agency (NTMA). Maar nadat ze dan miljarden hebben geleend om hun huizenbubbel te sti – muleren door goedkope hypotheken aan te laten bieden door banken, is de schuld opgelopen in

2009 tot 64,5% van het BBP. Met de verplichte opgelegde hulp, een idee van het IMF, ECB en Eu – ropese Commissie, zal Ierland in 2012 een schuld hebben opgebouwd van 115%. Griekenland zit nu aan een schuld van 140% en voor de verplichte terugbetaling zal de ganse Europese bevolking beta- len. Bedenk u dat er nogmaals drie landen bijkomen om deze uit hun financiële bancaire shit te ha – len. Dat gaat dan snel komen op het lieve bedrag van 8000 euro extra belasting per hoofd uit de Eu – ropese bevolking per jaar! Ierland zelf zal 1/3 belasting moeten gaan ophoesten. Maar toch is alles door de Ierse banken zelf veroorzaakt doordat ze aan een huizenbubbel zijn blijven vasthouden. Ier – land is op dit moment privébezit van onder andere de banken Goldman Sachs en Deutsche Bank.

De huidige economische crisis is ontstaan omdat zulke banken uit hun eigen veroorzaakte shit moesten worden gehaald met overheidsgeld om alle banken te behoeden tegen faillissement. Daar- door hebben staten zeer diep in de buidel moeten tasten waardoor ze nu hun intresten niet langer kunnen betalen. Daarvoor komen de banken dan met een ‘reddingsplan.’ Staatsobligaties verkopen om deze dan op te laten kopen door ECB en Nationale banken. Dat creëert krediet en nog meer schulden aan intresten die WEER moeten worden gevorderd door de staat aan de burger in de vorm van extra belastingen of door bezuinigingen. Hoe dan ook er is bewijs genoeg dat de huidige crisis door banken is veroorzaakt voor degenen die het vergeten zijn. De hypotheekcrisis ligt hiervoor aan de basis, veroorzaakt door banken die geld aan elkaar hebben geleend zonder onderpand of andere dekking. In 2011 zal Ierland alle gevorderde belastingen direct door moeten sluizen om intresten te kunnen afbetalen. De crisis in IJsland past ook perfect in ditzelfde plaatje. Veroorzaakt door banken omdat ze geld uitlenen en lenen aan en van elkaar. Om het een beetje visueler te maken het volgen – de plaatje. De Portugese banken moeten nog 86 miljard betalen aan Spanje. Spanje heeft een schuld van 238 miljard aan Duitsland en 220 miljard aan Franse banken. Over koehandel gesproken. En dat kan allemaal omdat het bankspelletje mag worden gespeeld door gebruik te maken van het zo – genaamde Fractioneel Reserve Bankieren waar we later nog dieper op ingaan. Nogmaals wil ik on- derschrijven dat dit geld alleen op papier bestaat. Er komt geen enkele valuta aan te pas. Er is geen sprake van ‘hard’ geld! Er is ongeveer 3% echt geld in roulatie. De rest is verzonnen op papier door banken die het onderling ‘uitlenen’ aan elkaar. Daarna hevelen ze alle door henzelf veroorzaakte schulden over naar overheden die niets anders kunnen doen dan belastingen heffen dan wel verho – gen om harde intresten te betalen over virtuele schulden.

Europese verwikkelingen

Elke recessie wordt veroorzaakt door onfrisse bankspelletjes. Alle schulden komen bij de normale burger terecht en landen kunnen (lees: willen) niets anders doen belastingen verhogen en bezuini- gen. Hierdoor stoppen ze feitelijk een heropleving op alle fronten. Europese leiders spelen hierdoor niets anders dan struisvogelpolitiek en houden elke echte oplossing op misdadige wijze tegen.

Neem nu als voorbeeld Griekenland. Totale schuldenlast: 300 miljard dankzij Goldman Sachs. Met de bemoeienis van een al even scandaleus werkend IMF wordt er tussen 15 verschillende Europese landen een ‘oplossing’ uitgewerkt om 110 miljard (belastinggeld) over te hevelen in de kas van het IMF om dat bedrag dan door te storten naar Griekenland. Indien het bedrag zou worden gebruikt om de totale schuldenberg af te lossen zou het nog wat helpen omdat dan ook alle intrestbetalingen met 1/3 zouden worden verminderd. Nee, het geld mag alleen worden gebruikt om rente te betalen over alle openstaande schulden. Hierdoor blijft, de alleen op papier bestaande schuldenberg, uitein – delijk volledig bestaan en wordt er nog een groter gat gecreëerd met medeweten van alle presiden- ten, eerste ministers en ministers van financiën die regeren in alle akkoord gaande landen. Grieken – land wordt nu genoodzaakt, verplicht door het IMF, om belastingen te verhogen en pensioenen te verlagen. Zodoende wordt er nog meer ellende, recessie, depressie en werkeloosheid veroorzaakt door EU, IMF en alle nationale banken van Europa. Alles bij elkaar spreken we op zijn minst over een totaal incompetent zootje dat door hun ‘niet (willen) weten’ de totale toekomst van Europa wil – lens en wetens op het spel zet. Over een paar jaar zal het IMF ongeveer de helft van Griekenland in persoonlijk bezit hebben. Waarom? Omdat zij de enigen zijn met voldoende ‘geld,’ betaalt met onze belastingen en dus van ons, om alle bedrijven, toerisme, eilanden en andere vermogens op te kun- nen kopen. Alle geld opbrengende zaken in Afrika, Duitsland en Frankrijk zijn al privébezit van de banken door privatisering (liberalisering) van toenmalige overheidsbedrijven. Verder moet men zeker alle mooie woorden van politici niet geloven in deze. Ze proberen ons wijs te maken dat ze er alles aandoen om het economisch evenwicht te herstellen. Vergeet dat! Pure leugens. Ze zuigen elke Europese burger leeg met hun economische ‘hulpfondsen’ voor landen die niet meer kunnen ‘beta – len.’ Er mag gerust van een voorbereiding tot een totaal Europees faillissement worden gesproken. Ik heb niets te zeggen gehad over de invoering van de euro, u wel? Zoiets is een ondemocratische beslissing geweest en mag en kan wettelijk per direct terug worden gedraaid. Want de invoering van de euro heeft het mogelijk gemaakt om in één keer gans Europa tot de bedelstaf te brengen. Zoiets zou nooit kunnen gebeuren als elk Europees land aan zijn eigen munt zou blijven hangen. Onmogelijk is niet het juiste woord, maar het zou verduiveld veel moeilijker zijn om elk land apart tot de bedelstaf te brengen. Zelfs de aankoop van het ‘gratis’ griepvaccin moet in dit misdadig kader worden geplaatst. Een griepvaccin dat een nooit bestaande epidemie en later zelfs pandemie zou hebben moeten oplossen. Ook hier zijn miljarden euro’s belastinggeld aan opgeofferd.

De rol van de wet

Als er ooit wetten zijn gemaakt om mensen te beschermen dan moeten ze mij die laten zien. Met mij bespreken want dat geloof ik helemaal niet. Een wet wordt geschreven om nog meer macht te krijgen over de bevolking. Rationeel gezien is alleen dat stuk van de bevolking, degenen die iets te verliezen hebben, de dupe van alle wetten. U en ik, dus! Niet de machtigen, niet degenen die ons re- geren en zeker niet degenen die aan de zelfkant van de maatschappij leven. Zij niet! Velen macht – hebbers genieten diplomatieke onschendbaarheid. Heeft iemand zichzelf al een keer afgevraagd waarom bankiers van een Nationale bank, IMF, Wereldbank en BIS diplomatieke onschendbaarheid zouden moeten hebben? In eerste instantie om zichzelf te beschermen. Want die diplomatieke be- scherming krijgen ze levenslang wat betreft hun escapades gedurende hun loopbanen bij genoemde banken. Ze kunnen nooit voor de rechter worden gedaagd voor de ondemocratische beslissingen welke door hen zijn genomen gedurende hun carrière. Politici worden op eenzelfde manier be- schermd als het gaat over nemen van economische beslissingen of besluitvormingen waar geld mee gemoeid is. De kardinale vraag is: ‘waarom moeten mensen, beslissingen nemend voor ganse volke- ren op financieel niveau, zo intensief worden beschermd? Waarom kunnen ze niet hoofdelijk aan- sprakelijk worden gesteld terwijl elke ondernemer in ieder land het zwaard van Damocles boven het hoofd wordt gehouden?’ Er is maar één antwoord mogelijk! Omdat de financiële wereld moet worden beschermd. Anders uitgedrukt. De wet beschermt de machtigen en rijken zodat diezelfde wet een brave burger die door allerlei pietluttigheden, veroorzaakt door politici en banken, hun afbeta- lingen van bijvoorbeeld hun hypothecaire lening niet meer kunnen nakomen met de wet in de hand kan mag worden kaalgeplukt. Toch, even als waarschuwing … het draait in de wet duidelijk om twee woordjes. Wettig en rechtmatig.

Nu krijgen we een stelling die juridisch volledig correct is en u als huizenbezitter beschermt tegen de wet om u te dwingen tot betalen of uw huis verkopen. De meeste brave burgers zullen voor het één of het ander kiezen. Echter, dat is niet nodig. Geld is namelijk een wettig betaalmiddel maar u bent rechtmatig eigenaar van een huis. Volgens verschillende woordenboeken zijn wettig en recht- matig synoniemen van elkaar. Juridisch echter is er een klein nuanceverschil. Als men iets wettig maakt is het een belofte (veelal tot bescherming van rijken etc.) Over rechtmatigheid daarentegen valt niet langer te twisten. Rechtmatigheid kan niet ongedaan worden gemaakt indien de eigenaar zoiets niet wenst. Diezelfde wet zegt ook dat een aankoop van een huis niet in termijnen mag ge – beuren. Het volledige bedrag moet in één keer worden gestort op de bankrekening van de verkoper, waarna de betaler via een notariële akte rechtmatig eigenaar wordt van het huis. Een bank speelt een dubieuze rol in dit soort transacties. Eerst gaat u naar de bank om te laten berekenen hoeveel u kunt betalen zodat u weet hoe hoog het uiteindelijke bedrag mag zijn dat u maandelijks kunt terugbeta – len. Indien overeen wordt gekomen om het huis aan te kopen, wordt er in de bank een formulier in- gevuld. Een aanvraag tot lening op uw naam. Die aanvraag wordt naar de Nationale Bank van het land gestuurd waarna er een onderzoek start of u niet op één of andere zwarte lijst voorkomt van

‘wanbetalers.’ Dat geld wordt overgemaakt aan de desbetreffende bank die het doorstort. Na onder- tekening bent u rechtmatig eigenaar van het huis. Er is geen geld aan te pas gekomen. Alles is giraal gegaan. Maar, de Nationale Bank is geen rechtmatig eigenaar van het geld, het volk, is rechtmatig eigenaar van alle geld in de Nationale Bank. Geld is een wettig betaalmiddel. Een wettig betaalmid- del is niets meer dan een belofte tot betalen. Blij met uw huis begint u alle overeengekomen afbeta – lingen verhoogd met intresten af te betalen. Hier zien we twee niet kloppende aspecten van bank – werking. 1) u wordt door de wet verplicht om uw eigen geld terug te betalen. 2) de bank die geen enkele moeite heeft moeten doen berekent daar nog een keer intrestbetalingen overheen. Over uw eigen rechtmatige geldsom, wel te verstaan. Goh, wat zijn we toch braaf. We zijn zelf oorzaak van alle ellende in ons leven, door banken en geld veroorzaakt. Ik raad echter iedere lezer aan om niet direct een dergelijke procedure op te starten zolang het water u niet aan de lippen staat. U dient u een goede advocaat te zoeken die serieus meegaat in uw verhaal maar een nog meer cruciaal punt is, u zult een precedent scheppen in de financiële wereld dat zijn weerga niet vinden zal in de geschie- denis. Alles zal in het werk worden gesteld om u het zwijgen op te leggen. U, uw advocaat en de rechter die de zaak behandelt zullen voortdurend worden geïntimideerd. Daarbij gaat het hierover een burgerlijke rechtszaak. Zulke rechtszaken staan bekend om langdradigheid, tot wel 20 jaar lang. Vele particulieren hebben niet eens het geld om een dergelijke gerechtelijke procedure financieel vol te houden. Burgerlijke procedures worden steevast gewonnen door mensen met het meeste geld. Daarom is het bijna onmogelijk je recht te halen in een land als België. Wellicht is het beter om een dergelijke procedure in een ander land op te starten. Nog beter is het overdenken van aangiften voor de omschreven misdaden. Maar nogmaals, dat hangt volledig af van uw advocaat. In de loop van het boek gaat u beseffen waarom ik dit allemaal straffeloos durf en kan zeggen.

Eerst moet  u beginnen zien

Om uit het kijken te ontwaken naar zien en van luisteren naar horen over te gaan heb ik mijn ganse opgedrongen onderwijsbalast aan de wilgen moeten hangen. Nu ben ik zover dat ik iedereen mijn eigen rechtmatig verworven visie kan laten zien. Mijn ogen zijn geopend geworden door een kort gesprek, ruim dertig jaar geleden. Na een deelexamen in filologie kom ik een oude hoogleraar tegen waarna zich het volgende gesprek ontspint tijdens mijn ontmoeting met hem.

“Meneer, ik ben geslaagd.”

“Fantastisch mijn jongen,” Dan heb je een heleboel mooie woorden geleerd met oorsprong en be – tekenis.” Hij blijft voor me staan. De vrij lange, iets voorovergebogen gestalte kijkt op me neer en zijn heldere, intelligente blauwe ogen dringen zich in de mijne.

“Vertel me. Na al dat zwoegen van de laatste weken zul je toch nog wel iets hebben onthouden. Wat betekent volgens jou ‘diplomatiek?’ Ik wil dat woord vertaald zien in één woord en niet in een zin van belachelijke woorden zoals in toonaangevende woordenbijbels wordt weergegeven. Alle op zichzelf staande woorden moeten door één woord kunnen worden omschreven.”

Even denk ik na over deze ongewone vraag. “Ik denk dat de beste vertaling leugenachtig is.” “Juist,” roept hij me enthousiast toe. “Aan jou intellect heb ik nooit getwijfeld. Geef me nu de ver- taling voor diplomaat.”

Mee opgaand in het woordspelletje roep ik enthousiast: “leugenaar.”

“Goed mijn jongen. Dan kun je nu volledig zelfstandig de betekenis van je diploma invullen.” Verbouwereerd kijk ik hem na terwijl hij verder sloft.

Dit korte gesprek van nauwelijks enkele minuten veranderde mijn complete zienswijze op de hele wereld en alles wat ik ooit nog zou ondernemen in mijn leven. Nooit neem ik de waarheid als van- zelfsprekend. Waarschijnlijk heb ik toe nu toe alle wetenschappelijke onderzoeken met een grote zee aan zout genomen. Juist kardinale vragen waar een onderzoek aan moet voldoen daar wordt niet aan voldaan. ‘Peer review’ is het tegenwoordige woord. Hierdoor worden alle andersdenkenden per direct uitgesloten zonder dat men beseft dat voor een onderzoek toch ooit iemand een lijn moet heb – ben uitgezet. Als er iets wordt gepresenteerd dan vraag ik mezelf: ‘waarom dit en nu.’ Enfin u begint waarschijnlijk wel te begrijpen wat en hoe. Juist, de vragen komen weer omhoog! We gaan een kri – tische blik werpen op alles wat met bankieren heeft te maken. Ik ga proberen u een complete andere zienswijze te laten aanschouwen. Alle facetten zullen de revue passeren. We werpen een kritische kijk op een afdeling van de bank waaraan ze tegenwoordig complete televisiezenders ophangen.

De aandelenmarkt

Enkele jaren geleden loop ik door een grote, overdekte tweedehandsmarkt van de broer van een kennis van mij waar ik naar op zoek ben. Vroeger hebben we nogal wat plezier gemaakt, samen doorgezakt en nog wat van die zaken maar later zijn we elkaar volledig uit het oog verloren. Nu blijft hij voor mij altijd een expert op het gebied van antiek ook al zien we elkaar niet dagelijks, laat staan maandelijks, meer. Ik zoek op dat moment zijn expertise voor mijn zus die een ‘antiek’ kastje wil verkopen. Ik weet dat hij een antiekhoekje heeft in de markt waar hij zeer dikwijls te vinden is. Uiteraard geef ik mijn ogen de kost en ben verbaasd wat voor mooie, volledig ongehavende spullen mensen allemaal willen verkopen. De vraag naar het waarom schiet per direct in mijn hoofd. Verder slenterend blijf ik staan bij een lange tafel waarop een kassa staat. Achter de kassa zie ik zijn broer staan die met een kort knikje te kennen geeft dat hij mij heeft herkend. Zijn vrouw naast hem pakt de vijfarmige koperen kandelaar in een paar pagina’s krantenpapier en mijn oog valt op een pagina – volle bladzijde gevuld met beurskoersen. Allemaal dezelfde namen als gisteren. Dezelfde aandelen maar waarschijnlijk andere prijzen. En, ineens bedenk ik me dat aandelen niet meer dan tweede – handse handel is. Ze verhandelen brol op de beurs! Mensen die aandelen kopen zijn gek! Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in de geldwereld. Eerst moest ik natuurlijk mijn vraag beant – woord krijgen. Hoe komt het toch dat alle mensen zo geïnteresseerd zijn in de aandelenmarkt en er ook nog VEEL te VEEL geld voor willen neertellen, gezien aandelen niet eens hun nominale waar- de waard zijn voor welk bedrijf dan ook. Op de middelbare school heb ik geleerd dat een bedrijf waard is: Gebouwen + stock – leningen. Er wordt natuurlijk ook met aandelen in die prijs gesjoe – meld. Maar dat is een mooie manier om failliet te gaan. Zo heeft de bank elk globaliserend bedrijf in handen. Leuk toch! Maar laat ons nu tot de orde van de dag gaan. De uitleg!

De handel in bestaande aandelen brengt geen geld op voor de industrieën of voor de economie. Al – les bestaat uit hebzucht en eigenbelang voor de ‘investeerders.’ Zelfs investeerder is hier een woord dat totaal verkeerd is gekozen. Het juiste woord hoort te zijn ‘speculanten.’ Waarom? Ze zijn uiter- aard alleen geïnteresseerd in de waarde van aandelen. Veel verkoop is zichtbaar aan het tuimelen van prijzen en andersom. Ze maken gebruik van een juist moment van aankoop. Zodoende kopen ze grote aantallen aandelen op een lage prijs aan en verkopen alles bij een hoge prijs. Maar als de prijs.

blijft duikelen scheuren alle ‘investeerders’ hun broek en dat valt onder de definitie speculeren.

Indien we de beruchte zwarte maandag, 19 oktober 1987, eens bekijken zien we het volgende. In één dag tijd verliest de volledige aandelenmarkt een totaal aan $ 500 miljard. Dat lijkt een kolossaal bedrag voor de meesten onder ons. Toch zijn alle bedrijven rustig verder blijven draaien, niet? Nee, alleen de prijs van de aandelen duikelde in elkaar. Natuurlijk, dat kan niet anders. Speculanten die – nen eigenlijk wel een zaak. Zoals beschreven hebben we te maken met een natuurlijke marktwer- king maar één die volledig over het paard is getild. Aandelenmarkten vallen in elkaar als prijzen van aandelen veel te hoog zijn. Men gaat dan massaal over tot verkoop en zodoende ontstaan zwarte maandagen. En er is nog iets dat moet worden verteld. Aandeelhouders zijn werkelijk eigenaars van bedrijven waarvan ze aandelen in hun portefeuille hebben. Door hun speculatief gedrag ontstaat er geen overprijzing op die markt. Voor aandelen is het aangenomen dat ze een normale prijs moeten hebben. Of prijzen van aandelen boven de nominale waarden moeten liggen valt te betwijfelen. Tenslotte gaat het hier om tweedehands spullen. Verder ontraad ik u om te gaan speculeren om uw pensioen aan te vullen. Dan zullen aandelen toch HEEL veel op moeten brengen. Veel mensen ko – pen aandelen bij de bank en zetten deze uit op lange termijn. FOUT! Met aandelen moet men elke dag bezig zijn. Actief bezig zijn. Maar voor bijna iedereen, behalve de bank, is het eind van de in – vestering. Elk jaar heeft men een inflatie van 6%. Dat wil zeggen dat uw nominale investering het eerste jaar bijvoorbeeld 1000 euro is, en het volgende jaar 1000 euro maar in feite minder waard door de inflatie. Alle goederen zijn in prijs gestegen toch zijn uw aandelen dezelfde prijs gebleven. De meeste aandelen maken nog niet eens genoeg winst om de inflatie op te vangen. Een goed investering? Vergeet het maar. Domme mensen met teveel geld en vooral veel teveel tijd. En natuurlijk mensen die de wereld naar hun hand willen zetten of mede-eigenaar willen worden van één of ander bedrijf. Voor ons, Jannen, Pieten en Klazen, is speculeren ten sterkste af te raden.

Door het emotionele gedrag op een aandelenbeurs worden dagelijks bewust verkeerde signalen op het publiek losgelaten. Aandelen worden door hun kelderende aandelenprijzen de grond ingeboord of door stijgende aandelenprijzen de hemel ingeprezen. Beide beweringen zijn pure leugens en on- derdeel van speculatie. We mogen op de beurs gerust spreken van irrationeel gedrag. Trouwens als men handelt in oud papier, want tenslotte hebben aandelen niet meer waarde, dan moet men niet panikeren over prijzen die aan het dalen zijn of ineens een groot gedeelte dalen. Ze zullen vanzelf weer stijgen. Zo zijn de regels van het spel.

Als we dieper ingaan op de beurscrash van 1929 dan zien we maar één opmerkelijk feit waardoor de ganse wereld voor jaren in een diepe economische crisis is gedompeld geweest. Aandelenprijzen stijgen vlak voordien extreem. Vele speculanten beginnen geld te lenen om aandelen te kunnen aan – kopen en dan, als door een onzichtbare hand georkestreerd, stort de hele aandelenmarkt in elkaar. Vele speculanten worden de dupe van een vooropgezette val en worden mee in het verderf gestort waardoor ze voor een schijntje van de aankoopprijs alle aandelen in hun portefeuille in paniek be – ginnen te verkopen. De overblijvende schulden kunnen door niemand worden terugbetaald en zo- doende zijn er niet alleen veel particulieren maar ook veel banken failliet gegaan.

Een zelfde situatie treffen we aan na een inflatie van prijzen in de huizenmarkt. De hypotheekzeep – bel is als volgt in zijn werk gegaan. Vele mensen hebben jaren geleden een huis aangekocht aan de toenmalige prijzen met een daaraan corresponderende hypotheek. Een normaal gegeven. Over de ja- ren heen betalen allen hun hypotheek + rente af en dan ineens over luttele jaren stijgen huizenprij- zen de pan uit. Er ontstaat een groot verschil tussen de hypotheekwaarde en marktwaarde van een huis. Vele mensen denken heel verstandig te zijn om het prijsverschil tussen hypotheek – en markt- waarde op te vullen met een tweede en zelfs derde hypotheek om een tweede huis aan te kopen met als onderpand de marktwaarde van het eerste huis. Dat kan normaal gesproken, zij het niet dat vele huizen idem dito tweedehands zijn en dus eveneens te hoog geprijsd zoals hun eigen huis. Er is niets nodig om de huizenmarkt in elkaar te laten storten en dat gebeurt dan ook zonder enige aanlei – ding. Dan ontstaan de problemen. Zowel voor particulier als bank. Banken die dreigen failliet te gaan gebruiken allemaal hetzelfde scenario. Ze vorderen alle uitstaande hypotheken per direct op wat natuurlijk niets meer is dan een paniekreactie. Zonde genoeg gaan ze er zelf onderdoor en sleu – ren alle mensen met een te hoge hypotheek mee in hun val. Tot zover mijn analyse van de werkelij- ke hypothecaire crisis. Een andere uitleg is er niet.

In de aandelenmarkt zien we een zelfde situatie. Veronderstel u koopt aandelen van onderneming A tegen een voordelige koerswaarde. Niets mis mee. Vervolgens besluit u deze aandelen vier jaar in uw portefeuille te houden. Laat ons zeggen dat uw dividend 3% gemiddeld per jaar is voordat u ver – koopt. Elk jaar is er inflatie omdat deze wordt veroorzaakt door banken zelf. Inflatie ligt tussen 4% en 6%. Want dat is de reële verhoging die kan worden nagerekend doordat banken meer papieren schulden in omloop brengen. Hogere prijzen van brandstof, elektriciteit en voeding samen maken het leven in 2011 bijna 10% duurder. Reken nu uit wat de nominale waarde nog is van uw aandelen. Uw 1000 euro inleg is al 10% minder geworden door de inflatie. U krijgt een dividenduitkering van 4% dus uw aandeel is al 6% minder waard. U hebt niet eens genoeg verdiend om de inflatie op te vangen. Proficiat u hebt er wel voor gezorgd dat de nominale waarde van het aandeel voor een be- drijf is verzekerd. Want daar draait de ganse koehandel om. U waardeert tweedehands papier op.

Overweeg het volgende een keer:

Boeren, mensen die olie produceren of andere mensen die fabrieken hebben of zaken doen zitten niet in eenzelfde positie als particulieren. Als de inflatie omhoog gaat verhogen ze alle prijzen van zaken die ze verhandelen. Het doet hen veel minder zeer omdat een particulier NOOIT het volledige inflatiecijfer als loonsverhoging zal krijgen. Altijd draait het om een schijntje tegenover de werkelij- ke inflatie. Anders gezegd: ‘een particulier wordt elk jaar armer.’ Hiernaast speculeren met aandelen is vragen om heuse financiële problemen. Een groot probleem vandaag de dag is dat iedereen denkt dat inflatie alleen negatief is voor anderen en niet voor zichzelf. Realiseer u dat inflatie een GROOT probleem is in deze dagen vlak voor het failliet van bijna alle Europese landen. Vele banken zullen worden meegetrokken in de val van de verschillende landen en banken zullen op hun beurt vele par- ticuliere spaarders meesleuren in hun val. Op dit moment zijn banken bezig om alle landen hun mo- netaire standaard te vernietigen. De spaarder zal de dupe worden en de massa zal in opstand komen als ze hun spaargeld kwijt zijn. We staan aan de vooravond van een door banken uitgelokte wereld- revolutie.

Aansluitend

Waarom kan het best uitgekiende spaarplan geen stand houden gedurende ons leven? Neem nu ie – mand met een inkomen van 20000 euro per jaar die een veertig jarige carrière afsluit zonder één cent op zijn spaarrekening? Waarom is het zo verduiveld moeilijk om maar 10% van alle verdiende centen opzij te leggen? Omdat recessies en inflaties een diepe inbreuk hebben op de kosten van alle dag en alle sociale praatjesmakers hun best doen om ons alle dagen armer te maken. Daarbovenop het probleem voor werkgevers die gedwongen worden om in slechte tijden personeel te ontslaan ten voordele van riante lonen en bonussen voor CEO’s en veiligstellen van dividenden voor aandeel- houders. Want daar draait de geldmarkt om. Voeg daarbij langdurig zieken die aan hun gespaarde kapitaal moeten zitten om bijkomende medische kosten te blijven betalen en de vicieuze cirkel is rond. De gemiddelde mens heeft schulden uitstaan waardoor ze binnen drie maanden failliet zijn terwijl de werkeloze niet kan sparen en met een werkelijk drastisch gelimiteerd inkomen verder moet zwemmen. Vergeet verder niet dat scheidingen eenzelfde scenario teweeg brengen waardoor veel mensen het zelfs niet langer meer nodig achten, geplaagd door allerlei opgelegde alimentaties, nog verder een carrière uit te bouwen. Ik zal u een wijze filosofische les meegeven die in onze fami- lie overgaat van vader op zoon: ‘er is maar één zekerheid in het leven. Je gaat dood. Je weet niet waar, wanneer of hoe, maar je enige zekerheid is dat je zal sterven .’ Kenmerkend genoeg zijn drie van de zes wereldse waarheid achterhalende vragen in deze overdenking gevat. Waarschijnlijk is dat de reden waarom ik ongeëmotioneerd de wereld in kijk en zie wat mensen zich allemaal aandoen voor geld. Wellicht is dat de oorzaak waarom ik een dergelijk boek zonder enige emotie kan neer – pennen. Mensen zijn emotioneel verblind als het om geld gaat.

Machtsmisbruik

Zelf zie ik mensen in weze als goede personen. Als mensen gedwongen in oorlogen moeten vech- ten, dan zien we daarvandaan velen terugkeren die psychisch een wrak zijn geworden. De vele ver – schrikkelijkheden waaraan ze zijn blootgesteld hebben een te diepe indruk op hen gemaakt waar- door ze nog nauwelijks kunnen functioneren in een normale maatschappij. De mens is vooral slachtoffer van opvoeding en directe omgeving. Zijn directe omgeving en karakter staan garant voor wie hij later zal zijn. Gewoon een filosofische overweging gestaafd door vele criminologische on- derzoeken en analyses van psychologen. Maar er zijn altijd individuen die kicken op machtswellust, agressie en daarvoor alles afbreken wat een ander heeft. Hier komt de rol van de overheid aan bod.

Nog steeds snap ik niet waarom een overheid zich met de economie zou bemoeien. Zoiets is geen overheidstaak. Al jarenlang roepen politici dat ze een 24 uurs maatschappij willen en tegelijkertijd leggen ze openingsuren van winkels aan banden. Met zulke hypocriete gedachtegangen kan in een vrije markteconomie niets worden aangevangen. De overheid moet niets anders doen dan de mens tegen zichzelf beschermen. Een overheid moet zich uitsluitend bemoeien met economische zaken als eigendommen worden gestolen, misbruikt of vernietigd. Het fundamentele probleem van de overheid is dat het een monopolist is en van die macht (te) gretig misbruik maakt. De wettelijke macht uitgevoerd door een overheid is door hun bemoeizucht ongelimiteerd en daarom ondemocra- tisch en niet echt economisch. Vanaf de eerste Wereldoorlog wordt dit spelletje al gespeeld en zijn alle overheden gedoemd om failliet te gaan. Als er voor die tijd een oorlog is worden de volkeren gedwongen in de oorlogsperiode meer belastingen te betalen om oorlog te kunnen voeren. Toch, de eerste wereldoorlog zou zijn gestopt na een jaar omdat het onmogelijk blijkt de massa nog meer be- lastingen op te leggen. Daar komen de banken in het spel. (Over de belachelijke historische be- schreven aanleiding voor het begin van de oorlog zal ik me verder niet uitlaten ) Alle vechtende na- ties worden uitgenodigd door de Bank van Engeland om hun goud uit te zetten tegenover geld dat door de verschillende nationale banken zou worden gedrukt om de oorlog verder te kunnen zetten. Op dit punt hebben we niet alleen een oorlog verder uitgevochten die tot niets heeft gediend maar zijn we ook met zijn allen verkocht aan de banken die ons elk jaar belonen met inflatie. Deze over – eenkomst brengt ieder jaar een vreugdedans voor de banken omdat de goudstandaard volledig is on- dermijnd. De vaste afspraken voor dollar (1/20 van een gold ounce) en pond Sterling (¼ van een gold ounce) worden teniet gedaan. De gefixeerde inruilwaardes van de munten zullen van dan af aan (1915) onder druk staan en er gaat een nieuwe wereld open voor banken. Speculeren met koers- waarden van munten. Vanaf dat moment wordt ook de economische prietpraat gelanceerd in overhe- den omdat ze hun munt moeten gaan verdedigen tegenover banken en speculanten. Door de over- eenkomst zijn er veel dingen verkeerd gegaan voor ons, het volk, waar we nu het slachtoffer van zijn. Want, door inflatie omdat er meer geld wordt gedrukt door nationale banken welke voortko – men uit banken die geld lenen en daarvoor een nietszeggend papiertje doneren bij de nationale bank die het vervolgens op het conto van de gemeenschap afschuift om te kunnen incasseren dreigen alle landen hun goudvoorraden te verliezen aan nationale banken. Tenslotte is een nationale bank niet meer dan een nationale leugen. Nationale banken leggen alleen rekenschap af aan de BIS in Bazel. En daar kunnen we ook ons goud gaan zoeken voor degenen die willen weten waar ons goud naar toe is. Nu is de voorraad goud nog een schijntje vanwege de geweldige inflatie door de jaren heen. Alleen omdat landen oorlogje wilden spelen en in bakerpraatjes zijn gestapt waar niet het land, het volk of de regeringen beter van geworden zijn maar alleen de banken. De goudvoorraden hebben niet gefaald. Nee, regeringen hebben gefaald doordat ze bewust inflatie hebben toegestaan op hun goudvoorraden waardoor ze economische crisis op crisis hebben veroorzaakt. En voor wat? Oorlog voeren?  En dat is de enige reden waarom regeringen de goudstandaard zelf hebben vernietigd. Be- wust! Omdat ze eigen afspraken hebben overtreden. Eigenlijk is de eerste WO gedoemd te stoppen na nauwelijks één jaar. Door de bemoeienis van banken wordt daar nog ruim een jaar aan toege – voegd en doordat ook Amerika zich ermee begint te bemoeien komt er nog anderhalf jaar bij. En dat is het uiteindelijke failliet van Europa. Sindsdien is er nooit meer sprake geweest van economische stabiliteit. Europa zoekt naar uitwegen om weer aan te kunnen klampen aan de goudstandaard om- dat alleen de dollar nog voldoet. In 1922 wordt er een conferentie in Genève opgestart om dit ‘pro – bleem’ aan te pakken. De oplossing wordt aangedragen door Engeland, oorzaak van alle ellende in de eerste plaats.

Teloorgang van een  Goudstandaard

4 jaar na de conferentie is het ‘plan’ uitgewerkt en kan in werking treden. De ‘compositie’ ziet er als volgt uit: de Verenigde Staten blijven volledig vasthouden aan de bestaande goudstandaard. Enge – land en de andere Europese landen stellen een pseudo goudstandaard in, waarbij de Engelse Pond gekoppeld wordt aan de dollar en alle andere munten aan de Pond. Geen enkel Europees land is het toegestaan om betalingen of aankopen te doen in gouden muntstukken. Hiervoor mogen alleen goudstaven worden gebruikt en exclusief voor internationale transacties. Zo wordt het normale bur- gers verboden om goud te gebruiken in hun dagelijkse leven. Begrijpelijk dat een papieren inflatie zodoende alleen maar toeneemt met als gevolg de economische crisis van de dertiger jaren. Enge – land koopt dollars als onderpand en de rest van alle Europese landen kopen ponden in als basis voor hun economie. De crisis in de jaren dertig is ontstaan omdat Engeland met een nieuwe inflatie heeft af te rekenen die alle andere Europese landen in de Britse inflatie meesleurt. Want ja, de afspraak is koop Engelse ponden als ‘goudstandaard.’ Een volledige ineenstorting van dit surrogaat systeem laat dan ook niet erg lang op zich wachten. In 1931 wordt het akkoord van 1926 opgeblazen. Landen zetten Engelse ponden weer om in goud en de malaise is compleet. Alle economieën komen in een ongezonde economische patstelling terecht. Internationale handel en investeringen komen compleet tot stilstand. In de Verenigde Staten gaan ze nog veel verder om de economische crisis het hoofd te bieden. Burgers wordt verboden goud te kopen, sterker nog, burgers worden verplicht alle goudbe- zittingen in te leveren. Geen enkele Amerikaan wordt toegestaan om waar dan ook ter wereld nog goud te bezitten. Nu komen Amerikanen met een nieuw plan om de Amerikaanse dollar gekoppeld te houden aan de goudstandaard. Vanaf nu vertegenwoordigt een dollar geen 1/20 meer van een ounce puur goud maar slechts nog 1/35. Door de algemene malaise in Europa verdwijnt alle Euro – pese goud naar Amerika. Menige studie en zelfs memoires laten zien dat hier sprake is van een vooropgezet spel om hebzuchtige politici volledig in de ban te brengen van een soort wereld voor monopolygeld waarvan brave, belastingbetalende burgers nu de dupe zijn. Regeringen houden zich nu met niet meer bezig dan drukken van vals geld dat door wetaanpassingen op legale manier kan worden witgewassen. Als wetten rechtvaardigheid en/of rechtmatigheid in de weg staan moeten zul- ke wetten per direct worden geschrapt. Nog nooit heb ik één rechter of advocaat zoiets horen zeg – gen. Als het om geld draait mag alles.

In 1945 wordt in Amerika het zogenaamde Bretton Woods akkoord bekrachtigd door het Ameri- kaanse Congres. Een nieuw akkoord maar geen verbetering, daar zijn we nu wel achter gekomen. Door dit akkoord is het voor iedere wereldburger verboden om met gouden munten te betalen of zelfs aankopen te doen. Amerikanen mogen op geen enkele manier goud bezitten. Alle goud moet uit circulatie. Goud kan alleen nog worden omgezet in fiat –  of monopolygeld. In die tijd kost een ounce goud ongeveer $30. Een kilo komt op een waarde van ongeveer $1290 waarbij de volledige goudvoorraad van Amerika wordt geschat in die periode op een waarde van $25 miljard. De toenmalige 2 miljoen kilo goud vertegenwoordigt nu een prijs van ongeveer $60 biljoen. En toch zijn Amerika en Europa failliet. Hoe kan dat nu? Omdat hebzuchtige politici een pyramide van schulden hebben gecreëerd. Ze koppelen al hun munten aan de dollar omdat deze munt de enige op de wereld is die nog iets van goudwaarde heeft. Kunstmatig allicht. Een dollar is in het begin via de goudstan – daard onder gewaardeerd terwijl alle andere munten teveel waard zijn. Er moeten grote hoeveelhe – den dollars worden aangekocht maar er zijn er te weinig in omloop. Bijdrukken dus. En … inflatie natuurlijk! Begin van de jaren 1950 is de Amerikaanse inflatie zo hoog dat internationaal handel- drijven onmogelijk wordt. Daarbovenop neemt Europese en Japanse productiviteit en handel hand over hand toe. Ondanks de goudstandaard voor dollars zijn vooral Europese en Japanse munteenhe- den toonaangevend in de vroege jaren vijftig en zestig. Toch blijven alle Europese landen en Japan vasthouden aan de dollar waardoor ze de inflatie van hun eigen munten opdrijven. Door het vallen van de dollar worden ze eens temeer in de val meegesleurd. Hautain beweren de Amerikanen dat Europa gedwongen moet worden om vast te houden aan een stevig gekelderde dollar. Door deze uit- spraak dwingt De Gaulle Amerika om alle Franse goederen te betalen in goud. Andere Europese landen volgen en eisen hetzelfde. De goudvoorraad van Amerika keldert naar $9 miljard, tegen het einde van de jaren zestig. Europa heeft een teveel van $80 miljard aan dollars die ze inwisselen voor nog meer goud. Tussen 1968 en 1971 blaast ook het Bretton Woods verdrag zijn laatste adem uit.

Amerikanen beseffen dat ze een cruciale fout hebben gemaakt. Hebzuchtige Amerikaanse presiden- ten en regeringen, beginnend met de bemoeizuchtige economische analfabeet Woodrow Wilson, zien eindelijk in dat ze Europa alleen maar rijker maken. De wet uit 1934 waardoor geen enkele Amerikaan goud mag aankopen of bezitten, breekt hen op. Iedere andere wereldburger kan goud aankopen voor $35 per ounce. Velen kopen eerst de Amerikaanse verzwakte dollar op en wisselen die dan in voor goud. De dollar verliest alle terrein en aanhechting met de voor zichzelf uitgeroepen soevereiniteit naar standaardisering. Amerikanen verzinnen SDR’s (special drawing rights) om goud te vervangen in de hoop dat goud voor eens en voor altijd van de markt zal verdwijnen. Alle papie – ren economen denken nu dat de goudprijs ver onder de $35 zal duiken. Niets is minder waar sinds – dien heeft goud alleen maar aan waarde gewonnen. Nu zelfs meer dan 1400 euro per ounce. Alle bankiers en economen vergeten één ding. Vertrouwen in een systeem dat geen systeem is voor het volk maar voor enkelingen geeft en heeft geen confidentieel gevolg.

Op 15 augustus 1971 wordt president Nixon gedwongen om het Bretton Woods akkoord te stoppen en eveneens de goudstandaard voor dollars naar de prullenmand te verwijzen. De reden hiervoor is dat alle Europese nationale banken samen dreigen om alle dollars in hun bezit in één keer om te wisselen voor goud. De dollar is nu eveneens monopolygeld. Er moet wel iets voor in de plaats ko – men. Ondertussen blijven Europese en Japanse banken dollars opkopen om deze ‘stabiel’ te houden. In 1973 blijkt een toenemende inflatie dergelijke aankopen zelfs alle economieën van Europa en Ja- pan te ondermijnen. Op dat moment is de goudprijs gestegen tot $215 per ounce. Een complete pa- niek breekt uit op vele beurzen in maart en april van 1973. (Later wordt goud vervangen voor olie en dat onderpand ligt nu onder vuur omdat de BRIC landen de dollar niet langer accepteren voor olie.)

Gedurende de wilde jaren vijftig en zestig ijveren er maar enkele economen om de Amerikaanse munt op te waarderen naar $70 per ounce goud. Onze pro-papier of monopoly economen blijven dat tegenspreken. Dit soort ‘moderne’ economen is nu nog steeds een gevaar voor de complete mens- heid. Zou men toen, luisterend naar echte economen, de dollar opgewaardeerd hebben dan zouden we nu niet hoeven spreken over een failliet van alle naties. De goudstandaard zou nog steeds een feit zijn en monopolygeld zou niet bestaan.

Uit die tijd stamt ook het idee om een World Reserve Bank (WRB) op te starten. Daarvoor is echter meer nodig. Grote delen van de wereld moeten daarvoor één en dezelfde munt gebruiken. Voelt u de bui al hangen? Als ‘proeftuin’ is Europa gekozen. Men zorgt eerst voor het belang van een ‘unie’ dan gaat men over naar één munt en dan kan Europa met één pennenstreek door de bankwereld naar het faillissement worden geholpen. Is dat niet wat we zien vandaag? Wat zien we? Alle nationale ban- ken zijn een leugen, er is een Europese Centrale Bank (ECB) opgericht en geen enkele nationale bank legt rekenschap af aan zijn werkelijke bezitters, het volk! Uiteindelijk leggen nationale banken en ECB alleen rekenschap af aan de BIS. Wie denkt u dat alles voor het zeggen heeft in de BIS? Ja, natuurlijk. De Amerikaanse FED. Wouw, is de bal niet rond?.

Wat is geld?

Tot nu toe is er nog maar een klein puntje van de sluier opgetild. Vindt u het niet raar dat er geen programma’s op televisie zijn die over geld gaan? Stelt u zich nu zelf de vraag niet: wat is geld? Waarom durft niemand over geld spreken in het openbaar terwijl alles in geld wordt uitgedrukt? Geld is geen economie en toch wordt economie uitgedrukt in geld. De euro of de dollar zijn niet meer waard dan het papier waarop ze zijn gedrukt en toch weet niemand wat geld is. Ik zal het u dan maar vertellen zeker!

Geld is een wettelijk betaalmiddel dat alleen wordt gemachtigd doordat wij belastingen betalen. Be- lasting is dus het onderpand voor geld. Niets meer. Erger nog. Onze duurbetaalde belastingcenten zijn alleen maar bij machte alle intresten voor de staat te kunnen betalen. Dus, moeten we gaan kij – ken hoeveel schulden eruit staan tegenover de belastingen die we betalen. Als u weet dat er maar ongeveer 3% echt geld circuleert in Europa is de vraag: waar is de rest? Wel, dat bestaat alleen op papier en die worden doorgeschoven naar de lege schatkist. Weet u trouwens dat banken maar 10% onderpand moeten hebben voor alles in hun ‘schuldenportefeuille?’ Weet u dat alle spaargeld wordt vertienvoudigd door een bank. Waarom ze dat kunnen doen? Omdat ze maar 10% geld moeten heb – ben als onderpand. U betaalt toch uw hypotheek? Weet u dat de bank eist dat elke euro minimaal twee keer circuleert per jaar? Dat is de ‘boete’ die u krijgt als u uw hypotheek eerder wil aflossen dan de overeengekomen termijn. Ziet u niet dat er steeds minder geld in omloop is? Hoe dikwijls betaalt u met een bankkaart? Dat komt omdat er geen rechtmatig geld bestaat. Alles is virtueel maar zoals het woord uitdrukt, het bestaat niet. Geld, zoals het nu wordt verkocht, is een volgende zeep- bel die op ontploffen staat. Volgens de wet is geld een ‘wettelijk betaalmiddel voor alle publieke en privéschulden.’ Mooi. Waarom zouden we dan met cheques en betaalkaarten betalen want dat is kre- diet? Die dwang wordt opgelegd door banken waaruit blijkt dat we worden besodemieterd, niet? Nu geld in feite niet meer bestaat, in werkelijkheid slechts nog een juridische bestaansvorm heeft, moe- ten we een keer gaan kijken hoe het komt dat hoegenaamd alles bij het oude blijft. Waarom gaan we niet terug naar de goudstandaard. Er kan toch niets tegen zijn? Goud kan even draagbaar worden gemaakt dan de huidige valuta. Alle vormen van goudgewicht kunnen worden omgezet naar huidige prijzenbestanden. Waarom worden zulke ideeën tegengehouden? Door de eeuwen heen is goud al- tijd het enige echte betaalmiddel geweest en dat zal niet veranderen omdat een paar economische idioten monopolygeld willen, ondersteund door nog meer onbruikbaar geproduceerd wc papier met de naam SDR. Waarom heeft produceren van meer geld (lees inflatie) geen enkele toegevoegde waarde? Met een klein voorbeeldje zal het misschien duidelijker worden. Als in een land een poging wordt ondernomen om het aantal fietsen, bromfietsen of auto’s te verdubbelen zal er ook een ver- dubbeling van het verkeer zijn omdat iedereen ervan gebruik gaat maken. Als geld wordt verdub- beld is er maar één ding dat opvalt. De prijzen verdubbelen. Door inflatie komt er wat bij uw salaris maar dat vangt de klappen niet op. Iedereen die werkt sinds de late jaren zeventig en een beetje aan carrière uitbouw heeft gedaan zal zeker drie maal zijn netto beginsalaris verdienen. De vraag moet zijn: is er iemand op vooruit gegaan? Nee, natuurlijk niet. Er zijn allerlei nieuwe belastingen bij verzonnen om geld uit uw zakken te kloppen en alle dingen zijn ontzettend veel duurder geworden. Niet per definitie huizen alleen. Neem benzine en levensmiddelen. Op vooruit gegaan? Laat me niet lachen. Degenen die zich nog hetzelfde kunnen permitteren als in het begin: chapeau. Degenen die minder te consumeren hebben: u hoort bij de grootste groep. Voor degenen die er op vooruit zijn ge- gaan: u hebt serieus aan de weg getimmerd. Hoe moeten we deze bancaire oplichting vertalen? Om- dat de wet (politici gedwongen door banken) toestaat dat er meer geld wordt gedrukt. Als er politici zijn die dit betwisten moeten ze eens gaan spreken met hun oplichter van financiën.

Valsmunterij en witwassen

Stel u nu een keer voor. Een vrije marktindustrie waar alleen goud wordt geaccepteerd. Er zijn maar een paar manieren om aan goud te komen. Delven, verdienen of handel drijven. Wat u ook doet om uw goud te verdienen, privé eigendommen zijn hoe dan ook gewaarborgd. Maar nu komt er een pi – po die van lood goud kan maken. Met honderden kilo’s tegelijk brengt hij zijn namaakgoud in roula- tie. Een dergelijke daad zorgt voor een destructief effect in de maatschappij. Er wordt gebruik ge- maakt van een frauduleuze manier om nepgoud in omloop te brengen en dat valt onder de noemer valsmunterij en witwassen terwijl ieder zijn privé eigendommen onder druk komen staan omdat nie- mand zeker is wanneer hij het slachtoffer gaat worden van aangeboden nepgoud dat er hetzelfde uit – ziet als echt goud. Daarbij komt er meer goud in omloop zodat alle prijzen omhoog gaan omdat er meer aanbod van goud is. Meer goud in omloop brengen van goud zal alleen de valsmunter dienen en niet alle mensen in een maatschappij. Dus, als het verhaal zo verderfelijk is voor de valsemunter, waarom zouden we dan misdadige banken toestaan dat ze dit soort spelletjes blijven spelen?

Creëren  van monopolygeld

Is dit het werk van de nationale bank of van andere banken? Van alle banken om eerlijk te zijn. Alle banken zijn misdadigers die steeds meer vals geld in omloop brengen en er ons voor laten betalen via steeds meer bijverzonnen belastingen en belastingverhogingen. Er is niemand in de regering die iemand een volledige specificatie van alle belastingen wil toesturen omdat niemand weet hoe dik- wijls eenzelfde belasting wordt gevraagd en op welk niveau dit soort belastingen nog worden gehe – ven. Waarschijnlijk betalen we alle bijkomende belastingen tussen vijf en tien keer, alleen om in – tresten van de staat te  betalen aan banken die deze schulden alleen op papier hebben gemaakt. Een centrale bank controleert niets anders dan de kwantiteit van geld. Daarom kan dat orgaan ook wel gevoeglijk gesloten worden. Een nationale bank dient tot niets of men moet Klaas Vaak hebben als vaste klant om daar zijn ‘slaap en verstand op nul’ zand in te kopen om dat dagelijks rond te kunnen strooien in het land. Pas op ik moet hier een heuse waarschuwing naar boven brengen. Denk nu niet dat elke bankdirecteur een oplichter is. Vooral bankdirecteuren van kleine bankagentschappen, met of zonder connectie naar ‘grote namen,’ proberen zoals u en ik hun brood te verdienen. Ik pin point per direct naar CEO’s van banken en raden van bestuur. Zij houden de geldleugen moedwillig in stand samen met koningshuizen, CEO’s van multinationals, presidenten, minister-presidenten en mi- nisters van financiën, kranten, televisiezenders, universiteiten, historici en alle ezels die zich na het lezen van dit boek nog econoom durven noemen. We mogen niemand anders iets kwalijk nemen omdat een nationale bank en ECB alle touwtjes in handen hebben. Degenen die er iets aan kunnen veranderen zijn onze politici. Alle macht van de FED, BIS, IMF, Wereldbank, ECB en nationale bank moet gebroken worden. Want ze maken geld aan wanneer ze het gedacht hebben en ze contro – leren de flow van ons geld. Doordat zij duizenden commerciële banken kunnen gebruiken is een dergelijke valsmunterij met daaraan gekoppeld witwassysteem wel uitermate uniek.

Wat we hier presenteren is een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Kunnen we dan iedereen alles kwalijk nemen? Sommigen wel, sommigen niet! Persoonlijk neem ik vooral wetenschappers zoals historici en economen veel kwalijk omdat historici geen adequaat onderzoek hebben gedaan en eco – nomen voor de verkeerde baas zijn gaan werken. Kranten. Natuurlijk! Ze hebben zichzelf nooit vra- gen gesteld bij hun verslaggeving. Degenen die ons regeren! Ja, natuurlijk. Zij hebben bewust de leugen over geld in leven gehouden. En dan de CEO’s van banken met hun raden van bestuur. Ze hebben zich verrijkt over de ruggen van alle belastingbetalers zodat dikke bonussen kunnen worden opgestreken. Dat zijn de mensen die aan de kaak moeten worden gesteld. Deze mensen moeten alle- maal, stuk voor stuk, verantwoording afleggen aan de rechter over hun ‘professionele’ doen en laten.

Een dikke tien jaar geleden gingen vele internetbedrijven op in een bubbel van gebakken lucht om – dat geen enkel van deze beursbedrijven iets kon presteren. Wel, dat geldt voor elke bank. Iedere bank is een luchtbel gevuld met gebakken lucht die nauwelijks 10% van zijn vertegenwoordigende kapitaal kan ‘hard’ maken. Waarom zouden we zulke bedrijven op de beurs dulden. Niettegenstaan- de we de beurs zien als een degraderend hersenspinsel, zo wie zo. Voor al degenen die in deze tijd zijn geboren zal het wel even slikken zijn, denk ik zo. Vele economen en bankiers hebben van mijn vorige betogen waarschijnlijk nog nooit gehoord. Mooi, dat pleit in ieder geval voor jullie. Maar la – ten we ook niet te naïef handelen. Commerciële banken doen bewust aan genoemde witwaspraktijken mee. Dit systeem is niet zomaar uit de lucht gevallen. Het systeem is vakkundig in elkaar gesto- ken en aan de man gebracht. Een bediende van de nationale bank zal ik niets verwijten maar elke (voorhene) gouverneur zijn bloed kan ik wel drinken. Zoals het bankspelletje nu wordt gespeeld zijn er maar enkelingen die er beter van worden. U en ik zeker niet.

Bankmiserie

Voor alle ‘economen’ en ‘would be economen’ met een betonnen plaat voor de kop wil ik zelfs nog een beetje duidelijker zijn. Waarom zijn alle werkingen van FED, BIS, IMF, Wereldbank, ECB en nationale bank in een dergelijke onbegrijpelijke mist gehuld? Waarom nemen ze nooit de moeite om een keer klaar en duidelijk te zijn tegenover het volk als het gaat over geld dat zij zich toe kunnen eigenen via allerlei belastingen en andere gewettigde wegen omdat onze overheid dat goed vindt?

1994 Bank of Chicago

Money is such a routine part of everyday living that its existence and acceptance ordinarily are ta- ken for granted. A user may sense that money must come into being either automatically as a result of economic activity or as an outgrowth of some government operation. But just how this happens all too often remains a mystery. The major control [of changes in the quantity of money] rests with the central bank. The actual process of money creation takes place primarily in banks….[B]anks can build up deposits by increasing loans and investments…This unique attribute of the banking bu- siness was discovered many centuries ago. It started with goldsmiths. [B]ankers discovered that they could make loans merely by giving their promises to pay, or bank notes, to borrowers. In this way, banks began to create money. More notes could be issued than the gold and coin on hand be- cause only a portion of the notes outstanding would be presented for payment at any one time….Transaction deposits are the modern counterpart of bank notes. It was a small step from printing notes to making book entries crediting deposits of borrowers, which the borrowers in turn could “spend” by writing checks, thereby “printing” their own money.

En denk niet dat zoiets NIET voor Europa, Azië of Japan zal gelden. Al degenen die dit denken, slaap lekker verder. Het gebeurt nu, onder uw neus. Sterker nog, allerlei ‘bedrijven’ zoals visa en an- der ‘creditbedrijven’ doen er nog een schepje bovenop. We moeten er gewoon van overtuigd zijn dat banken samen met zogenaamde creditbedrijven parasieten zijn. Niets meer, niets minder. Ze teren op uw en mijn belastinggeld en zorgen voor jaarlijkse inflatie. Totdat wij hen stoppen! Eerder niet.

Geld lenen bij banken

Banken zijn gegroeid tot wat ze nu zijn doordat misdadigers mensen van alle tijden hebben beroofd. Daarom moeten er vormen van veilige opberghuizen komen waar de mogelijkheid bestaat om goe- deren en geld op te slaan onder een bepaalde naam en met geen mogelijkheid dat een ander er aan zou kunnen. Goudsmeden komen direct in aanmerking. Iedereen die zijn goud bij een goudsmid on- derbrengt krijgt een kwitantie, waarmee hij ten alle tijde zijn goud terug kan vorderen door de reçu te tonen. Alle goud wordt volledig gratis opgeborgen en er zijn verder geen kosten aan verbonden.

Een dergelijke manier van geld opslaan is niet anders dan nu. Elke bank die geld op een spaarreke- ning zet van een cliënt, mag hier niet aankomen om geld van spaarrekeningen te gebruiken om uit te lenen. Ten alle tijde MOET de bank in staat zijn om alle gelden van particulieren en bedrijven die aan hen in bewaring zijn gegeven terug kunnen uitkeren. Indien niet, kan de bank door gedupeer- den worden aangeklaagd voor diefstal en alle banken die geld van deze bank hebben ontvan – gen worden aangeklaagd voor heling van gestolen bezittingen. Als we nu naar de zaak van de IJslandse Kipling bank kijken, snap ik echt niet dat geen enkele pientere advocaat hierop is geko – men. De strafwet is hier klaar en duidelijk over. Maar goed, uw blik is onbegrijpelijk want geld is hier aan de orde. En dat, terwijl de wet helder en expliciet is. Iedereen die tegoeden in bewaring geeft, heeft recht op volledige teruggave van alle goederen die in bewaring zijn gegeven bij een be- paalde opslag. Vervang dus geld door een duur schilderij, enig in zijn soort, bank door antiquair en uw bankafschrift door reçu. Wie zal de antiquair niet aanklagen voor diefstal als hij uw schilderij niet kan teruggeven op vertoon van uw kwitantie en de koper van uw eigendom niet aanklagen voor heling? Waarom kan een bank met zo’n verwerpelijke werkwijze wel aan het strafrecht ontsnappen, en die eenvoudige antiquair niet?

Fractioneel Reserve Bankieren

Wel neem de vroegere goudsmid, met zijn opslag voor goud en zijn kwitantie. Normaal gesproken staat er tegenover elke kwitantie een stuk goud. Dus alle kwitanties staan voor een complete opslag vol met goud. Maar waarom eerlijk zaken doen. Er is geen controle, niemand is in staat zoiets te controleren en niemand neemt de moeite vanwege het vertrouwen in de vroegere goudsmid. De vroegere goudsmid heet nu ‘de bank.’ Wel, omdat een bank maar hooguit 10% eigen inbreng moet hebben, onderpand, zo u wilt. Dus, er is maar 10% geld tegenover alles wat er door banken wordt beheerd. Met een klein beetje geluk, wanneer een bank failliet gaat krijgt u zelfs 10% van al uw geld terug. Leuk toch! U ziet een bank is niet te vertrouwen vanwege haar werkwijze. De werkwijze is uitsluitend geschikt voor profijt van de bank, niet voor de cliënt. In Europa is er 3% echt geld in omloop waardoor er gevoeglijk kan worden gesteld dat dan 97% van het geld is ontstaan door dubi- euze leningen die zijn omgezet in schulden aan de staat en die wij met zijn allen mogen terugbeta- len met echt, zuur verdiend belastinggeld.

Om de bank te helpen met hun verderfelijke werkwijze zijn er heel wat uitspraken gedaan zoals de- ze in Engeland uit 1848 in the House of Lords in de zaak: Foley versus Hill and Others:

‘The money placed in the custody of a banker is, to all intents and purposes, the money of the ban- ker, to do with as he pleases; he is guilty of no breach of trust in employing it; he is not answerable to the principal if he puts it into jeopardy, if he engages in hazardous speculation; he is not bound to keep it or deal with it as the property of his principal; but he is, of course, answerable for the amount, because he has contracted. ‘

Wel, deze uitspraak is desastreus voor alle mensen die sparen en hun tegoeden op een bank hebben staan. Want door hun verderfelijke manier van werken, kan een bank vanaf nu failliet gaan met alle geld in diepe steekzakken. Ze moeten alleen het faillissement uit laten spreken, niemand is hoofde – lijk aansprakelijk en aanschouw het resultaat, u hebt geen geld meer. Niets! Regeringen betalen nu nog om geen volksopstand te ontketenen. Maar … dat kan niet blijven duren.

Nationale of centrale banken

Om alles tot nu toe nog heel even in het kort weer te geven voordat we verder gaan, laten we de ganse vorige uitleg nog even de revue passeren. Op een andere manier zodat ik er zeker van ben dat u alles hebt begrepen. Dat is zeer voornaam voor hetgeen gaat volgen.

Er is geen enkele munt die nog binding heeft met goud. Daarom kan er volop gesjoemeld worden met zogenaamde schulden op papier. Tegelijkertijd is er maar een beperkte hoeveelheid echt geld in omloop met de waarde aan goud die een regio aanwezig is: 3% voor alle Eurolanden. De rest, 97% bestaat alleen op papier. Anders uitgedrukt. Als u 2000 euro per maand verdiend, dan heeft u werke- lijk in de pocket een schrikbarend laag bedrag van 60 euro echt geld. De rest is grijs geld. Geld dat niet bestaat en waar overal mee wordt betaald via girale overschrijvingen of doodgewoon met een bankpas. Indien u een groot bedrag contanten wilt opnemen bij een bank, moet u dat geld reserveren en u moet er een verklaring voor geven. Hoor die laatste kolder, gedwongen bij wet moet u gaan verklaren wat U met UW geld gaat doen. Oh ja, ze hebben van alles verzonnen om u te doen gelo – ven dat zij u en uw geld zoveel mogelijk willen beschermen. Maar dat is de omgedraaide wereld. In feite is er GEEN geld. En dat is de reden waarom u uw contante geld bij een bank moet bestellen. En die verklaring. Daar heeft niemand iets mee te maken. U doet met uw geld wat u wilt. Daar heeft zelfs de wet, de bank, de staat en de belasting geen flikker mee te maken. Uw geld is uw eigen geld. De bank denkt alleen maar dat alle geld van haar is. En dat is het grootste gevaar! Dergelijke ban- kiersgedachten zijn waanzinnig en uitermate gevaarlijk voor iedere normale mens. Zelfs desastreus! Eigenlijk komen de witwaspraktijken van het in omloop brengen van vals geld door de banken ons te staan op 97% van alles wat we alle maanden verdienen. En dat is het werkelijke verhaal! Er be- staat geen betere versie. Dat wil ook zeggen dat iedere Europese burger virtueel failliet is, geholpen door het Burgerlijke wetboek wat alleen dient om banken te beschermen en niet de burger! De geld- piramide, in ruim honderd jaar zorgvuldig opgebouwd met de punt wijzend naar de banken om veel winsten op te strijken, is nu door diezelfde banken omgedraaid en de punt wijst nu naar de eerzame burger waarvan verwacht wordt dat ze alle virtuele schulden terug gaan betalen aan de banken.

Hoe gaat dat verhaal nu in zijn werk bij een Nationale bank? Ze hebben een bepaalde hoeveelheid goud. Hiervoor mogen ze een bepaald bedrag aan echt geld, papier en munten, in omloop brengen. Geholpen door de wet mogen ze meer geld in omloop brengen, maar dat geld bestaat alleen op pa- pier. Dus, ze hebben bijvoorbeeld 1 miljoen euro aan goud opgeslagen en door manipulaties op pa- pier hebben ze daarvoor 5 miljoen kwijtingen voor afgegeven. Om aan de afgesproken 10% ‘onder- pand’ te komen, moeten ze wel geld bijdrukken maar dat wordt omgezet in inflatie om alles duurder te maken. De papieren schuld wordt overgeheveld naar de staat en wij kunnen maar weer eens meer belastingen gaan betalen. Daarvoor hebben ze zich ook moeten indekken via de wet. Niemand mag nog een bedrag hoger dan 10.000 euro inleveren zonder verdacht te worden van ‘witwaspraktijken’ of opnemen van hoge bedragen zonder ervoor een verklaring te geven. Dat is werkelijk de wereld op zijn kop. Ik kan u vertellen, als iedereen op een gegeven moment al zijn tegoeden bij een bank opneemt een bank in één voormiddag failliet zal zijn. Wet of geen wet die hen beschermt.

Historisch gezien heeft een nationale bank twee grote rollen toebedeeld gekregen. 1) de staat finan- cieren en 2) vormen van een alliantie met privébanken om te voorkomen dat mensen hun geld bij een bepaalde bank allemaal ophalen resulterend in een zeker failliet en aflossingen van andere ban – ken omdat schulden kunnen worden doorgeschoven via girale overmakingen. En dat is alles wat ze doen. Wat ze ook nog doen, is de rekening aan de staat geven voor alle schulden die er op papier elk jaar worden bijgemaakt. Dat hoort bij punt 1 maar voor de goede orde wil ik niet nalaten dit te benadrukken.

Staatsschuld

Op het moment dat de Nationale bank zegt dat er teveel schulden in omloop zijn gooit de staat obli – gaties op de markt om geld binnen te krijgen om extra te kunnen betalen. Er is een bepaalde periode waarin burgers deze obligaties kunnen aankopen en de rest wordt na die periode opgekocht door al- lerlei privébanken en Nationale of Centrale banken, resulterend in een schuld aan al deze verschil- lende banken van de staat die deze obligaties op ‘advies’ van de Nationale bank uitgeeft. De staat wordt door banken dus verplicht, om meer geld te creëren voor schulden die banken op papier heb- ben gemaakt en die door banken nogmaals worden opgekocht om een staat nog eens extra uit te kle- den. Want dat zijn obligaties. Met name een obligatie is een vieze verzonnen streek. Dikwijls heb- ben obligaties een looptijd van tien jaar met een vaste rentevoet van 7%. Dit resulteert voor de over – heid in een terugbetaling van tweemaal het geleende bedrag in tien jaar. Maar een overheid maakt geen winst. Dus, wie mag het gelag betalen? Juist, wij! Alweer een bijverzonnen bijkomende belas- ting of belastingverhoging. Snapt u nu waarom er een CO²  belasting aan de man moest worden ge- bracht? En dat verhaal is al begonnen voordat de malaise in Europa duidelijk was. Voordat er belas – tinggeld bij elkaar is gesprokkeld om alle noodlijdende landen met een ‘lening’ uit de ‘miserie’ te helpen. Wouw, voorbedachte rade?

Maar wat schuilt er voor oplichtingszaak achter deze uitgifte van obligaties in de Nationale bank? Wel, dat is gemakkelijk uit te leggen. De Nationale bank schrijft een cheque uit aan zichzelf gericht. En de overheid kan weer weer geld uitgeven maar zorgen dat ze de intrest aan belastingen binnen krijgen. Weet u wel wat er met u of mij gebeurt als wij een ongedekte cheque uitschrijven? We draaien met zijn allen de bak in voor oplichting. De gouverneur van de Nationale bank, de minister van financiën en de minister-president van één of ander land natuurlijk niet! Ze zijn op een ‘diplo – matische’ manier beschermd voor hun handelswijzen. Als we uitgaan van een bedrag van 100 mil – joen zal er een bedrag van ongeveer 1 miljoen aan echt geld moeten worden bijgedrukt en wordt er, nog maar eens, een inflatie afgeroepen waarop alle prijzen omhoog gaan en u een schijntje ‘loonop- slag’ krijgt tegenover de werkelijke verhogingen. Dus we zien de Nationale schatkist die papieren

‘schulden’ uitschrijft en de Nationale bank dat geld creëert uit niets meer dan gebakken lucht om deze ‘schulden’ te dekken. Er zit echter een gevaarlijk addertje onder het gras. Het verhaal van een overheid die intrest moet betalen blijkt niet eens waar te zijn. Overheden EN banken spelen onder één hoedje om de bevolking uit te zuigen. In de praktijk lijkt het erop dat een staat leningen met in – trest terug moet betalen aan de Nationale bank. Een Nationale bank is allang blij dat een overheid schuld maakt want daardoor kan er weer een boel uit de gebakken lucht geplukt geld in omloop worden gebracht. Dus, de overheid werkt mee aan het creëren en in omloop brengen van vals geld. Bij een Nationale bank gaat het alleen maar om het volume aan schulden van een overheid. In de praktijk is het zelfs zo dat de overheid altijd geld krijgt dat nergens naar toe leidt. Overheden zijn naast banken, organen die geld witwassen. Nu we weten hoe de staat en nationale, of centrale ban – ken samenwerken zullen vele onder u ook ineens de aanslepende hedendaags crisis begrijpen. Ban- ken geven helemaal niet om de berg schulden die door overheden worden gemaakt. De berg schul- den van overheden wordt nu gebruikt om failliet van de bankwereld te voorkomen. Tenslotte heb- ben zijzelf de crisis veroorzaakt met het lenen van niet bestaand geld aan elkaar en het uitlenen van niet bestaande gelden voor tweede en derde hypotheken. Bij een dreigend bankfaillissement, dat hebben we gezien, springt de overheid in om privébanken uit de miserie te halen. Iedereen denkt dat het uit piëteit met de burger zijn spaargeld is. Vergeet het. Om te voorkomen dat de werkelijke waarheid en koehandel naar bovenkomen. Om te voorkomen dat burgers gaan begrijpen hoe de bankwereld en regeringen met elkaar verweven zijn. Om te voorkomen dat burgers gaan begrijpen dat in weze een regering niets te vertellen heeft maar dat de geldwereld een land bestuurt. Enfin er zijn nog een dozijn redenen te vinden waarom bankwereld en regering niet zouden willen dat u weet hoe de vork in de steel zit.

Deze ganse bankencrisis is naadloos overgegaan in een overhedencrisis omdat banken niet uit hun eigen geschapen shit kunnen komen. Dat kan ook niet eens want elke piramide is een val. Eens keert de punt zich tegen je. Wat we nu zien zijn stuiptrekkingen van banken om ervoor te zorgen dat een volledig faillissement wordt voorkomen en er kan worden gegroeid naar één wereldmunt. In de toekomst wil men uitsluitend nog SDR’s uitgeven om zoveel geld te kunnen drukken als ze willen. Voordien moeten wel alle overheidsbedrijven worden verkocht aan particuliere geldwolven. Daar- door krijgen landen ‘hulp’ van Wereldbank en IMF. Zogenaamd om een strategie uit te zetten. In werkelijkheid om een land op te kopen en door te verkopen aan de hoogste bieder. We zien het nu in werking in Griekenland. Zoals Kennedy ooit zei: “ volg de oorsprong van geld en je weet wie een land werkelijk regeert.” En dus omdat een staat geen enkele moeite doet om een lening bij de Nationale bank af te lossen of om obligaties terug te betalen die door een nationale bank of centrale bank zijn opgekocht heeft Kennedy gelijk. Daarvoor hebben ze inflatie ‘uitgevonden.’

Inflatie

De eigenlijke betekenis van inflatie wordt door meeste mensen vertaald in: ‘verhogen van prijzen.’ In werkelijkheid is er weer een nieuwe stroom geld gedrukt die in roulatie komt waardoor meer geld ontwaarding van hetzelfde geld betekent. Alle Nationale banken liegen echter als ze zeggen dat ze zich zullen inspannen om inflatie te bestrijden. Tenslotte zijn ze zelf de oorzaak van de inflatie door het printen van nieuw geld. Hogere prijzen echter, zijn het resultaat van een inflatie. Ironisch is wel, dat de oorzaak van inflatie ligt in het besproken model van Fractioneel Reserve Bankieren.

Dieper inzicht

Nu monopolygeld in onze wereld een feit is, erger nog, bijna door iedereen geaccepteerd, doet onze hightech maatschappij er nog een schepje bovenop. De geldstroom vloeit onophoudelijk elektro – nisch door onze maatschappij, waarvan het rekensommetje al eens is gemaakt. De tweede oorzaak voor inflatie, de belangrijkste zelfs, is krediet uitbreiding. Voordat we hierop verder gaan dient er worden gezegd dat men de twee fundamentele, functionele werkingen van het bankwezen hoort te kennen.

1.   Alle fondsen in een Nationale ban

2.   fondsen van banken, gecontroleerd door een Nationale bank

Eerder hebben we al besproken dat alle commerciële banken op een bepaalde manier ‘verantwoor – ding’ afleggen aan een Nationale of Centrale bank. En geen enkele Nationale bank legt verantwoor- ding af aan een regering maar aan de Bank for International Settlements (BIS) in Basel. Een Natio- nale bank controleert voor alle banken of ze voldoende ‘reserves’ hebben om alle rekeningen van hun cliënteel te waarborgen. Een dergelijke reservering bestaat uit geld of uit monopolygeld op een rekening bij de Nationale bank. Op dit moment ligt die waarborg rondom 10% maar wettelijk is er een afspraak voor 10% en het aanwezige geld als onderpand is nog geen 5%. Dat resulteert in het volgende. Stel u bezit 1 miljoen euro op de bank. Als onderpand heeft een bank niets meer nodig dan 100.000 euro. Dikwijls heeft een bank dan als onderpand 25% in geld en 75% op haar rekening bij de Nationale bank. Af en toe moet een bank echter beroep doen op zijn fondsen bij een Nationa – le bank om bepaalde zaken af te kunnen handelen. Dikwijls gaat het hier om startkapitalen voor be – drijven bij elkaar te sprokkelen. Dan gaan ze zelf de boer op en proberen een lening te krijgen bij een andere bank om de fondsen weer aan te zuiveren, zodat het lijkt alsof ze genoeg ‘onderpand’ hebben bij een Nationale bank. Hoe meer leningen banken met elkaar uitwisselen des te lager wor- den intresten. Met als gevolg dat u ook minder moet gaan betalen voor uw hypotheek maar met een aanzienlijk gevaar voor uw spaargeld. En dat is exact wat er nu aan de hand is!

Toch worden intresten voor deze interbancaire leningen niet zomaar aangepast. Nee, dat proberen ze zo lang mogelijk uit te stellen. Eerst zullen ze met de balansen gaan spelen door reserves bij te voegen of eraf te halen. Ligt aan de richting waarin gewerkt moet worden. Indien banken meer rente moeten gaan betalen voor leningen bij andere banken dan de afgesproken intresten, zal een Nationa- le bank activa aankopen zodat commerciële banken hun onderpanden op peil blijven volgens ge- maakte afspraken. Dat doen ze echter ook als intresten lager worden. Ze spelen dan het spel omge- keerd door activa te verkopen. Een gevaar hieraan is: banken worden zodoende geconfronteerd met een tekort en moeten zorgen dat ze hun balansen aanvullen. Als dat gebeurt gaan intresten omhoog, zodat wij, mensen die hebben geleend, de balansen aanvullen bij de Nationale bank voor de banken waarbij we hebben geleend. Met andere woorden: de Nationale bank beïnvloedt willens en wetens de intrestvoet maar in plaats van de banken te bestraffen omdat ze hun geldhuishouding niet in acht nemen, laten ze eerlijke burgers het gelag betalen.

In de huidige bankencrisis, want er bestaat geen overheidscrisis wat blijkt uit de werking van ban- ken naar staat vice versa, hebben Nationale banken gepoogd om via directe leningen aan banken de- ze uit de hypotheekshit te halen. Daardoor hebben alle Nationale banken de markt indirect beïn- vloed waardoor alle reserves op verschillende Nationale bankbalansen uit het lood zijn geslagen door kopen en verkopen van activa zodat we een noodzaak zien om nog iets dieper in te gaan op fractioneel reserve bankieren.

De werking  van kredieten

Banken hebben obligaties en aandelen van particulieren verkocht aan Nationale banken. Laat ons een voorbeeld nemen van 1 miljoen. Een Nationale bank schrijft gedurende de verkoop hiervoor een (ongedekte) cheque uit aan zichzelf. Deze cheque wordt verzilverd en op een bankrekening van de verkoper gezet. Voor de bank in kwestie zijn de geldbedragen ook met 1 miljoen omhoog ge- gaan. De cheque gaat weer retour naar de Nationale bank, om daar de balans van de bank bij te la- ten werken. Daar komt er ook 1 miljoen bij maar nu komt het addertje onder het gras vandaan. Als we alleen zouden spreken van reserve bankieren zou hier het verhaal ophouden en is er geen vuiltje aan de lucht. Door Fractional Reserve Banking mag een bank echter maar 10% in reserve houden. Nu gebeurt het onwaarschijnlijke, als dit geen valsemunterij is dan weet ik het niet meer, de privé- bank creëert nu 9 miljoen bijkomende leningen om aan de wettelijke afgesproken norm te komen. In het kort. De Nationale bank haar cheque is geld uit gebakken lucht getoverd en daarbovenop zien we dat een privébank er nog eens 9 miljoen bij tovert uit diezelfde hoed. En uit die pot met 9 mil – joen niet bestaande gelden worden uw en mijn huis gefinancierd via een hypotheeklening. Snapt u nu waarom ik ongestraft durf te zeggen dat uw en mijn huis al betaald zijn vanaf het moment dat het geld is overgemaakt naar de rekening van de vorige eigenaar? Maar, omdat we allemaal dit econo – mische ongezonde geldspel van alle banken meespelen, jagen we ook met zijn allen de inflatie in de hoogte omdat de bank nu eenmaal zoveel geld uit de gebakken lucht kan toveren als ze willen wat wij dan weer uitgeven. Meer geld in omloop gaat over in prijsstijgingen. Op eenzelfde manier wor- den ook leningen naar andere banken gefinancierd. Zodoende vullen ze elkaars financiële balansga- ten op. Wel, deze niet opgevulde gaten worden ons nu gepresenteerd als zijnde overheidsschulden waar wij, de kleine man, voor mogen opdraaien. De huidige crisis is een bankcrisis en geen over – heidscrisis veroorzaakt door alle Nationale en Centrale banken op de wereld door aankopen van waardeloze onderpanden uit privébanken om deze veilig te stellen tegen faillissementen. Toen ze hebben geproefd dat mensen het niet eens waren met het veilig stellen van privébanken door mas – saal belastinggelden ter beschikking te stellen hebben ze het over een andere boeg gegooid. Ze heb – ben alle schulden van privébanken overgeheveld naar de schatkist van alle landen. Nog steeds zijn vele mensen ervan overtuigd dat een Nationale bank een staatsbank is. Ik help u uit de droom. Een Nationale bank is een privébank zoals alle andere banken. ‘Nationaal’ is het woordje dat u vertrou- wen moet schenken. De door banken opgebouwde schuldenberg heen en weer overstijgt de werke – lijke Nationale bankbalansgegevens met een kleine 500% gemiddeld. Dus eigenlijk zijn we koud aan een inflatie van 500%. Om massale onrusten te voorkomen sussen ze ons met een inflatie van om en nabij de 10% en de rest mogen we eveneens betalen maar via een andere weg. Via de staat haar BTW stelsel, accijnzen en alle directe belastingen. Daarbij zullen alle staten in de nabije toe – komst ook alle staatsbedrijven verder gaan verkopen, voor zover dit nog niet is gebeurd. Havenbe- drijven, watermaatschappijen en dat soort bedrijven. We gaan de neergaande weg op van Argentinië en Indonesië. Compleet leeggezogen door de bankwereld. En niemand mag het weten. De leugen regeert in de wereld, en die leugen moet in stand worden gehouden. Alle machthebbers zijn maar van één detail ontzettend bang. Het volk!

Hoe creëren banken schuldenbergen?

We nemen het vorige voorbeeld van een klant die 1 miljoen op zijn rekening zet. Dit wordt op de bank zijn rekening gezet bij de Nationale bank, waarna de ‘gelukkige’ bankdirecteur er vervolgens 9 miljoen uit het niets bij creëert. De bank heeft nu ongestraft, met de wet in de hand, 9 miljoen aan vals geld bijgemaakt en zal deze in omloop brengen wat witwassen betekent. Want dat is de reali- teit. Nu gaan ze een weg zoeken om deze 9 miljoen ten gelde te maken. In dit geval zullen ze altijd  zoeken om het te gebruiken voor leningen omdat de brave burger deze altijd terugbetaalt en als dat niet meer kan wordt zijn eigendom, alweer geholpen door diezelfde wet, via deurwaarders aangesla- gen en openbaar verkocht. Deurwaarders zijn dus even grote parasieten als banken en kredietmaat- schappijen.

Veronderstel dat bank#1 de 9 miljoen niet uitsplitst maar het volledige bedrag ‘uitleent’ aan een an – dere bank. Deze bank#2 verzilvert de cheque van bank#1 die maar 1 miljoen aan reserves heeft. Dus komt bank#1 voor 8,1 miljoen in het krijt te staan waarbij we ervan uitgaan dat zijn klant nog iets heeft opgenomen van zijn kapitaal. Daarom zullen banken nooit een groot bedrag dat niet vol- doende dekking heeft uitlenen in één keer. Dus voorgaand voorbeeld zal altijd worden gereduceerd door de marge van 10%. Van de 9 miljoen die de bank heeft bijgemaakt zal niet meer dan 10% in één keer gaan naar één en dezelfde lener. We spreken dan over maximaal 900.000 euro. Bank#1 kan dan nog altijd beroep blijven doen op 10% reserve.

Bank#2 echter heeft nu 900.000 waar ze maar 10% in portefeuille moet houden waardoor er, alweer op wettelijk toegestane manier, 810.000 kan worden uitgegeven aan leningen. Als bank#3 nu 10% van het bedrag wil lenen bij Bank#1 krijgt bank#3 een totaal van 729.000 euro om uit te lenen. En zo gaat het fractionele reserve bankieren in zijn werk. Als we nu gaan terugrekenen dan zien we dat de drie banken samen al 2,5 miljoen hebben uitstaan aan leningen aan elkaar die worden gedekt door 1 miljoen aan balanscijfers in een Nationale bank. Dat allemaal omdat er 9 miljoen mag wor- den bijgemaakt door commerciële banken. Maar, het gat tussen 1 miljoen en 2,5 miljoen moet wor- den dichtgemaakt. En daarom betalen we met zijn allen zoveel belasting. Dit, en dit alleen is de zo – genaamde ‘nationale schuld’ waar regeringen over doorzeuren.

Zo kunnen we exact bij elkaar denken wat er precies is gebeurd toen commerciële banken zijn be- gonnen met elkaar geld uit te lenen dat uitsluitend op papier bestaat. Het wettelijke vangnet is com – pleet ondermijnd door de hypotheekzeepbel en nu, nu staan we aan de vooravond van een complete meltdown. Deze keer geen nucleaire maar een financiële. Alles veroorzaakt door fractional reserve banking. Een paar mooie woorden die de wereld in het verderf hebben gestort. Door hun hypotheek avonturen staan we nu voor een inflatie van 500%. 500% inflatie veroorzaakt door banken wel te verstaan. Doordat zij hoge schulden hebben opgebouwd bij elkaar en failliet dreigen te gaan. En wij, de belastingbetalers? Wij mogen hen redden. Zoals overigens altijd. Ik heb er geen zin meer in. Daarom heb ik dit boek geschreven. Om de wandaden van banken, hun mechanismen om vals geld bij te drukken en in omloop te brengen mede de samenwerking met regeringen om hun plannen al- tijd uitgevoerd te krijgen en de belastingbetalers alle bankschulden te laten betalen, beu. Als u denkt dat ik overdrijf? Vergeet het. Die pipo’s zijn bang van het volk. Alleen kan ik niets. Samen kunnen we de banken EN regeringen stoppen. Maar zoals beloofd zal ik nog dieper ingaan op de totale ont – staansgeschiedenis van deze globale oplichtersbende.

Doorsluizen en naar pijpen dansen

Tot voor de eerste wereldoorlog is het altijd min of meer rustig geweest in de geldhandel. Landen worden dan bestuurd door normaal denkende mensen die nog echt geven om hun onderdanen. Daar- om proberen ze zo goed als mogelijk te voorkomen om teveel geld te ‘lenen’ bij een Nationale Bank. Ook een Nationale Bank kwijt zich van zijn taak op een profane manier door serieus advies te ge – ven aan regeringen. Nadat banken zich met het financiële verloop van de Eerste Wereldoorlog heb- ben bemoeid laat de gretigheid en hebzucht hen nog meer snode plannen smeden om tot uitvoering te brengen. Ze moeten een mechanisme ontwikkelen waardoor ze ongestraft gelden over de wereld- bol kunnen transporteren omdat het verboden, zelfs onmogelijk, is om gelden in andere landen aan te bieden behalve om de munt op waarde te houden. Alleen goud kan hiervoor dienen en dat is ge – vaarlijk om te vervoeren. En … ja juist. Daar hebben we de potentiële opzet voor een globale oplichterij.

Bank for International Settlements (BIS)

Kijk, alles is simpel onder woorden te brengen. ‘Het lot van een munt is het lot van een land.‘ Deze zin zegt alles wat er geweten moet zijn over geld en geldhandel. U weet nu ook waarom het een der grootste politieke stommiteiten is geweest om in Europa naar één munt, de euro, te gaan. Vroeger, voor het bestaan van de euro, moest elk land financieel volledig apart worden afgemaakt. Nu, door invoering van de euro, kan met één bancaire pennenstreek de volledige eurozone naar de bedelstaf worden geholpen. Maar voor dit alles kon gebeuren moest er eerst een proeftuin worden opgezet. Een globale bank die dienst zou doen als Centrale bank onder de Centrale en Nationale banken en natuurlijk, een oorlogvoerende natie om ‘verboden’ geld naar toe te sluizen. Tenslotte kan men ook zeggen: ‘het lot van alle munten in de wereld, is het lot van alle landen in de wereld.‘ Daarom is het slechtste wat een mensheid kan overkomen, invoering van één wereldmunt. Met zijn allen moeten we dat zien te voorkomen. Eén wereldmunt is wereldmacht voor alle banken waarbij regeringen, die nu al veel teveel doen wat banken zeggen, niets meer te vertellen hebben. Dan zitten ze daar volle- dig voor spek en bonen of om de bevolking nog meer te verzieken dan nu al het geval. Het ligt er volledig aan hoe u politieke bemoeizucht in ieders leven wil omschrijven, natuurlijk.

Enfin, laat ons gewoon weer doorgaan met de BIS. Hoewel deze ‘bank’ de oudste internationale bank in de wereld is, hebben nog steeds weinig mensen hiervan gehoord. Zodoende rijzen mijn ha- ren omhoog en kom ik met mijn aloude vraag. Waarom? Waarom werkt een dergelijke ontzettende belangrijke bank zogenaamd ‘low profile.’ Dat stinkt toch? Banken profileren zich allemaal als de betere terwijl ze niets doen dan van dezelfde applicaties gebruik maken omdat ze niets kunnen doen zonder bemoeienis van de Nationale bank die alles controleert en bijhoudt. Ondanks de BIS haar leeftijd, nu reeds 82 jaar oud, kennen zelfs vele boekhouders, advocaten, notarissen, rechters en vele uiteenlopende bankiers deze bank niet. Dat stinkt behoorlijk, zou ik bijna zeggen. Alle Bazel ak- koorden worden hier bedisseld, zonder inspraak van welke regeringen ook. Zodoende is er weinig vergelijkende literatuur te vinden over de voornaamste bank in de wereld en alles wat er geweten is, komt voort uit wat ze zelf publiceren. Of dat mag worden geloofd daar zet ik heel veel vraagtekens bij. Terwijl elke bank, toonaangevend of niet, alle moeite doet om bij het grote publiek aanwezig te zijn, stelt de BIS zich op alsof ze niet bestaat. Er zijn weinig mensen die wettelijk op alle manieren worden beschermd, zoals uitgebreide diplomatieke onschendbaarheid zoals bedienden bij de BIS maar tegelijkertijd moet ze ergens commando’s vandaan krijgen en moeten balansen worden aange- vuld van buitenaf. De BIS werkt volledig autonoom en legt aan niemand enige verantwoording af. Voordat we ingaan op de werking en zogenaamde noodzaak voor de oprichting van de BIS, moeten we eerst kennis maken met alle minutieuze voorbereidingen voordat er eindelijk tot een akkoord kan worden gekomen in het Nederlandse Den Haag van 1930 tussen Duitsland, België, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië en Japan.

1924

Eerst wil ik zeggen dat de aanleiding voor de tweede wereldoorlog juist niet in het ondertekende van het verdrag van Versailles liggen. Dit is een historische onjuistheid waaruit blijkt dat er geen juist onderzoek is gedaan naar mogelijke oorzaken. Er zijn meer profane oorzaken aan te wijzen, veroorzaakt door hebzuchtige, omringende, uitzuigende landen zelf. In het verdrag wordt namelijk overeen gekomen dat Duitsland jaarlijks 132 miljard gouden marken moet betalen. In 1921 handelt dit om ongeveer 25% van de totale export van Duitsland. Toch door allerlei represailles gaat het steeds slechter met de export van Duitsland waardoor ze in 1924 niet langer kunnen betalen. Om Duitsland te dwingen tot betalen bezetten België en Frankrijk samen het Ruhrgebied en eisen bij burgers op wat de regering niet kan betalen. Honderdduizenden mensen worden uit hun huizen ge- zet. Soldaten roven alle huizen en rijksgebouwen leeg en vele vrouwen en kinderen komen om door honger en kou. Duitse oud-strijders zien dit met lede ogen aan en beginnen zich te verenigen. Eén opvallende partij is de SDAP met Hitler aan het roer. Dus, de oorzaak van de tweede wereldoorlog is eraan gekomen door verzet tegen militaire rooftochten die honderdduizenden levens van vrouwen en kinderen hebben gekost, voornamelijk omgekomen door honger en kou. Ook Hjalmar Schacht, die sinds 1923 president-directeur van de Reichsbank is, begint over deze situatie na te denken. Toch, hij probeert alle ellende op een andere manier op te lossen. Hoe kan hij het voor elkaar krij – gen dat Duitsland hoe dan ook aan zijn toekomstige financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Hij doet een beroep op internationale bankiers om een plan op te stellen waardoor Duitsland alle re – paratiegelden kan blijven betalen. De geallieerden zetten een comité op met aan het hoofd Charles Dawes. Samen met J. P. Morgan bankafgevaardigde Owen Young zetten ze een plan op om via ver- schillende banken een pot van $800 miljoen aan leningen te verzamelen voor Duitse betalingen. Diezelfde tijd krijgt Duitsland een lening losgepeuterd in de Verenigde Staten ter waarde van 138 miljard mark. Dit geld komt voornamelijk via Amerikaanse investeerders die hiervoor een samen- werkingsverdrag sluiten met de Duitse staal – en chemiereuzen I.G. Farben en Vereinigte Stahlwer- ken. Hiervoor brengt Duitsland obligaties uit zodat alles ogenschijnlijk op bankbalansen een beetje in evenwicht kan blijven. Nu u weet hoe fractioneel reserve bankieren werkt weet u ook dat Ameri- kaanse, Japanse en Europese burgers deze leningen hebben betaald. De banken zijn er alleen maar op een hebzuchtige manier beter van geworden. Althans op papier. Toch Owen Young komt met een

‘verbeterde’ versie van het eerste plan. Alle staats – en aanverwante bedrijven zijn van dan af aan be- zit van de bank en moeten per direct goederen gaan produceren om alle leningen af te betalen. Alle bedrijven met Amerikaanse roots worden verkocht aan buitenlandse bedrijven. Tussen 1924 en

1925 begint inflatie en werkeloosheid in Duitsland toe te nemen. In 1925 is er sprake van hyperin- flatie waardoor de ‘waarde’ van een brood oploopt tot 1 miljard Reichsmark. Omdat de Duitse rege – ring de principes van het Owen akkoord hebben ondertekend, samen met de financiële principes, hebben ze de hele situatie verslechterd. En alleen hierom is Hitler aan de macht kunnen komen. De banken hebben hem direct geholpen om de macht in Duitsland over te nemen. Hitler wint de verkie- zingen in Duitsland dan ook met een overtuigende 40%. Zelfs daar waar hij nooit zijn gezicht heeft laten zien wint hij met de meeste stemmen. En dit, beste lezer, zien we nu weer gebeuren. In 2012 is het beter zichtbaar dan ooit. En, men windt er zelfs geen doekjes om. De moderne zinsbegoocheling heeft een naam. IMF! Toch voordat we naar het IMF overstappen ga ik nog verder in op de BIS.

Ondanks dat Schacht duidelijk ziet dat zijn spelletje niet heeft gewerkt door hebzucht van Amerikaanse bankiers, denkt hij er niet aan om te stoppen met proberen om een instituut te vestigen dat voor eens en voor altijd dit soort schanddaden zal voorkomen. Ondanks zijn bewezen intelligentie heeft Schacht waarschijnlijk weinig of geen menselijk inzicht. In ieder geval geeft Schacht bepaalde ideeën door aan Owen Young die later de basis zullen vormen voor de Wereldbank en het Marshall – plan dat na de tweede wereldoorlog in werking zal treden. De ‘International Bank for Reconstructi- on and Development’ heet de maskerade voluit en nog steeds wordt van dit idee over heel de wereld gebruik gemaakt voor een wederopbouw van landen na een oorlog gesponsord door belastinggelden van niets wetende burgers.

Schacht zijn wereld wordt veel anders als hij in aanvaring komt met Göring in 1936. Göring wil steeds meer geld om meer oorlogstuig te kunnen produceren terwijl Schacht niet meer wilde dan de financiële situatie van Duitsland verbeteren. Hitler gaat overstag voor de ideeën van Göring en in

1937 geeft Schacht er de brui aan. In 1944 wordt Schacht door de Sicherheitspolizei opgepakt en voor zijn vermoedelijke rol in de aanslag op Hitler veroordeelt. Als politieke gevangene komt hij aan in Ravensbrück. Niet lang daarna wordt hij overgebracht naar Flossenbürg en daarna komt hij in Dachau terecht. Echter in april 1945 worden alle 140 invloedrijke, politieke gevangenen, waaron- der Schacht, naar het Italiaanse Niederdorf in de Dolomieten getransporteerd. Daar verblijven ze totdat het Amerikaanse Vijfde Leger hen op 5 mei 1945 uiteindelijk bevrijdt.

Doordat hij wordt herkend, nemen de Amerikanen hem terug in hechtenis en transporteren hem naar Neurenberg. In Neurenberg wordt hij op 1 oktober 1946 vrijgesproken onder duidelijk geformuleerd protest van de Russische rechter. De rechter vindt dat Schacht niet kan worden vrijgesproken omdat zijn economische politiek er voor heeft gezorgd dat Duitsland een oorlog heeft kunnen beginnen. De rechter zijn aanvechtingen worden door hogere Britse machten in de kiem gesmoord, omdat door zijn tegenwerpingen een nieuw proces zou moeten starten. Namelijk een onderzoek naar finan- ciële verbintenissen om Schacht op zulke gronden veroordeeld te krijgen. Men kan tenslotte bewe- ren wat men wil maar een rechtbank wil bewijzen. Natuurlijk zouden bij een dergelijk onderzoek al- le vieze zaken en verwikkelingen naar boven komen. Heel snel zouden de echte schuldigen voor het ontstaan van de oorlog aan het licht komen. Zoiets moet tenslotte worden voorkomen, niet? Nauwe- lijks een week later wordt Schacht weer gearresteerd. Weer protesteren dezelfde bronnen die de rechterlijke uitspraak in Neurenberg het zwijgen hebben opgelegd. Toch, nu zonder resultaat. Schacht wordt veroordeeld tot 8 jaar werkkamp in 1947. Geholpen door zijn internationale kompanen gaat hij in hoger beroep en in 1948 wordt hij van alle blaam gezuiverd. Sindsdien heeft elke rechter hem met rust gelaten.  Een tijdje blijft het stil rondom Schacht totdat hij in 1953 zijn eigen Deutsche Aussenhandelsbank Schacht & Co. begint. Vanuit zijn bank geeft hij economisch en fi – nancieel advies aan hoofden van staat in ontwikkelingslanden. 3 juni 1970 overlijdt Schacht in München.

1930

Nu ga ik bewijzen dat door ontstaan van de BIS veel heeft te maken met de zogenaamde terugbeta – lingen die Duitsland moet doen aan alle gedupeerde landen gedurende de W.O. I. Dat blijkt uit be- paalde artikels van het Haags Akkoord, ondertekent in 1930.

Artikel I: Zwitserland moet zonder uitstel de Bank for International Settlements haar volgen- de constitutionele werkwijze wettelijk toestaan. Deze overeenkomst niet afschaffen, geen enkele wijziging toebrengen, en geen sancties uitvoeren voor bepaalde amendementen die worden opgesomd in artikel 4. Deze kunnen alleen worden gewijzigd indien alle onder – schrijvende landen akkoord zijn.

Na het ontstaan van de bank en nadat deze zich heeft gevestigd in Bazel, Zwitserland, heeft Duits – land wel opgemerkt nog één enkele betaling gestort. De rest van de reparatiegelden zijn opgehoest door alle brave belastingbetalers van de onderschrijvende landen. Er is zoveel met goud en geld heen en weer geschuifeld dat er nog nauwelijks kop aan te krijgen is. Maar nogmaals, Duitsland heeft door het ontstaan van de BIS nauwelijks nog iets moeten betalen.

Geheimzinnigheid ten voeten uit

Sinds het dieptepunt in 1930 wil de politiek zich bemoeien met financiële affaires en sinds de BIS in 1931 effectief aan het werk is gegaan, kunnen ze ongestraft hun gang gaan. Maar de BIS legt hun wel restricties op. Alles gebeurt privé. De BIS kreeg wat ze hebben afgedwongen. Diplomatieke im- muniteit op zo’n hoog niveau dat werknemers van de BIS zelfs met moord weg kunnen komen zon – der dat er vragen worden gesteld. Enkele andere afgedwongen immuniteiten zijn:

1.   nooit doorzoeken van bagage,

2.   geen belastingen betalen op transacties of salarissen,

3.   voor de gebouwen waar ze ressorteren een immuniteit gelijk aan ambassades,

4.   geen inzage voor regeringen wat betreft op handen zijnde financiële operaties of mededelen van financiële wetenswaardigheden. (Hier komt de Nationale bank van een staat per direct in troebel vaarwater. Geven ze geen advies aan de staat? Waaruit bestaat een dergelijk ad – vies dan eigenlijk? Leugens?)

5.   Vrijheid van immigratie restricties. (Dus iedere pipo kan zich overal vestigen zonder dat er vragen mogen worden gesteld door (lokale) overheden.)

6.   Ze mogen nooit worden gearresteerd, gevangen gezet en hebben verder immuniteit waar- door hun bagage zelfs niet mag worden doorzocht als ze verdachten zijn in een criminele zaak.

7.   Geen enkel papier of document mag worden gelezen door overheden.

8.   Volledige immuniteit voor alle misdaden die ze tijdens hun carrière voor de BIS hebben be- gaan voor de rest van hun leven nadat ze de BIS hebben verlaten.

9.   Ontzegging voor alle echtgenoten en kinderen van BIS medewerkers waardoor ze vrijstel- ling genieten van immigratieregels, vreemdelingenregistratie of legerdienst in Zwitserland.

10. Het recht om in alle vormen van communicatie coderingen te gebruiken zodat de inhoud ab- soluut onbegrijpelijk wordt. (Vooral noodzakelijk omdat de Amerikaanse wetten zoiets nodig achten. Daarom kunnen bv computerprogramma’s die gecodeerd zijn om documenten te be- schermen niet worden gebruikt zonder dat een decoder aan de Amerikaanse overheid is overhandigd.)

Tot nu toe zijn deze immuniteiten nog nooit veranderd. Sterker nog. In 1987 zijn alle overeengeko – men artikels van het akkoord nog eens uitdrukkelijk bevestigd tussen BIS en Zwitserse regering.

Maart 2003

Op 10 maart 2003 dumpt de BIS bewust de Zwitserse gouden Frank welke ze altijd al als onderpand hebben gebruikt voor alle financiële transacties sinds haar ontstaan in 1930. Ze vervangen de Zwit- serse Frank voor de SDR. Deze ‘Special Drawing Rights’ Zijn een papieren munt, geïntroduceerd door het IMF waardoor er geen enkele vorm van bescherming is en ook geen limiet voor het in om – loop brengen van vals geld door banken.

De SDR wordt een zogenaamde ‘International Reserve Asset’ genoemd, in het leven geroepen in 1969 door het IMF als zijnde ‘officiële’ geldreserves van alle lidstaten. Deze SDR’s kunnen alleen worden aangekocht in euro’s, yen, Engelse ponden en dollars. De rest van de munten die circuleren over de wereld zijn van geen tel. Omdat de BIS nu ook de SDR omarmt kunnen we duidelijk zeggen dat vanaf 2003 onwettigheid door onverantwoord scheppen van geld alleen maar toe is geno- men. Tja, en dat hebben we duidelijk gemerkt aan de in de banken hun gezicht ontploffende hypo- theekzeepbel van 2008 die vele commerciële banken hebben meegesleurd in een nauwelijks te voorkomen faillissement. Denk nu niet dat de crisis al is opgelost omdat u niets meer van de banken hoort. Ze zijn in stilte achter de schermen zich allen aan het veilig stellen via Nationale banken, ECB en BIS. U ziet nu ook dat er geen enkele munt in de wereld nog wordt gelieerd aan goud. Wil dat dan zeggen dat goud nu echt uitgerangeerd is? Nee, natuurlijk niet. Goud is nu DE barometer. Hoeveel vertrouwen is er nog in de bankwereld? We weten dat een ounce goud ongeveer $70 waard zou zijn. Met enige opwaarderingen door de tijd, niet meer dan $200. En wat denkt u? Een ounce goud is op dit moment meer dan $1500 waard. Tienmaal de normale overeengekomen waarde. Zegt een zo groot prijsverschil dat mensen veel vertrouwen hebben in banken? Nee, dat zegt uitsluitend dat veel mensen hun spaarcenten omzetten in goud. Want iets, beperkt aanwezig in de maatschappij waar veel vraag naar is, wordt vanzelf duurder. Anders gezegd: veel mensen nemen hun geld op van spaarrekeningen om daarvoor goud te kopen. Maar goud wordt toch niet langer gehanteerd als stan- daard voor geld? Ja, klopt. Toch als u verder blijft lezen zal dit grijze punt vanzelf opklaren. We praten hier over het bloot leggen van een ‘Wereld Wijd Web voor Oplichting.‘ (WWWvO) Tenslotte kan ik ook mooie afkortingen bij elkaar verzinnen zonder dat er één Amerikaan aan te pas komt. Vergeet nooit: alle nationale banken zijn privébanken, geen overheidsinstellingen. Ook in België en Nederland. Dat maakt de Belgische en Nederlandse regeringen even corrupt als de door hen ver- guisde Congolese en Surinaamse regeringen.

WWWvO

Ik denk dat vele lezers niet veel geloof gaan hechten aan de woorden en gedachten, hier neerge – schreven in deze paragraaf. Erg! Want deze woorden zullen de essentie vormen voor u, uw gezin en familiaal overleven of niet. Al jaren ben ik bezig mijn eigen familie te mobiliseren en hun de be- langrijkheid in te laten zien van wat er gebeurt. Maar, ze wapenen zich niet. Velen onder hen blijven zich bemoeien met tweedehands papierhandel. Wel, oké. So be it!

We gaan over tot de orde van de dag. In ogenschouw nemen we: Brandt Equation en BIS papers. Wat we daar lezen valt niet te ontkennen. Als u na lezen van deze ‘commentaren’ nog niet overtuigd bent dat er één wereldmunt moet komen die genoeg wettelijkheid ontleent aan het idee: wordt ge- creëerd uit gebakken lucht met geen enkel onderpand zoals bijvoorbeeld goud, dan adviseer ik u om nu per direct al een touw te kopen. ☺ Zonder dat touw zal uw ellende compleet zijn. ☻

1.   Since the SDR is the world’s only means of meeting international payments that has been authorized through international contract, “The SDR therefore represents a clear first step to- wards a stable and permanent international currency.”

2.   “Canada, Mexico and the United States are members of the trade group NAFTA. Given the high proportion of Canada and Mexico’s trade with the United States, a NAFTA dollar or “Amero” has been proposed by some Canadian academics such as Grubel (1999).

Volg het geld,  volg  de macht

Nadat de EU is opgestart, onder auspiciën van allerlei politici maar zonder mandaat van het volk, zodat het onwettig is om een dergelijke beslissing te kunnen aanvaarden, wil de V.S. op een zelfde manier de NAFTA in een soort consortium gieten. Bij deze heeft Canada zelfs al geopperd om voor de ganse regio één muntsoort in te voeren. De AMERO. De Amero zou dan de dollar vervangen en niets van de dollar zijn waarde laten inboeten. Zo zouden dan Canada, V.S. en Mexico als één regio hetzelfde voorstellen als de EU. Geen regering, geen waarde en geen zeggenschap. Zoals in de EU zouden ook in de NAFTA alle landen worden overruled door een zootje overkoepelende niet-politici in de vorm van zakkenvullende commissieleden die door niemand zijn gekozen. Via de commissie passeren zeker meer dan 90% van alle Europese wetten. Hoezo, de Europese Unie is democratisch. Ze is nog niet eens democratisch tot stand gekomen. Voor zover ik weet is mij nooit iets gevraagd, om het een keer te benadrukken. En na al die jaren zie ik er nog steeds het nut niet van in of het moet zijn omdat het klimaat gunstig is om belastinggeld met schoppen tegelijk door de ramen naar buiten te smijten. Brussel kan het in ieder geval gebruiken, niet?

In ieder geval als we over de BIS spreken kunnen we het volgende concluderen: de centrale bank van alle centrale banken, is privébezit zoals trouwens alle centrale banken, is gevormd onder specia- le omstandigheden door ‘heren’ met een reukje aan, legt aan niemand rekenschap af zeker niet aan regeringen, opereert in alle stilte en is een groot geheim. Alle geld dat aan de BIS wordt toever- trouwd wordt op een geheime manier naar een bepaalde plaats van bestemming gedirigeerd, de BIS maakt regionale en landelijke munten af om één globale munt te kunnen introduceren.

Voor de rest heb ik aan deze bandietenbende niet veel toe te voegen.

Internationale Monetaire  of Munt Fonds (IMF)

Een publieke instelling gevoed met geld van belastingbetalers terwijl ook dit orgaan geen enkele re- kenschap aflegt aan burgers. Nee, ze rapporteren alleen aan ministers van financiën of aan centrale banken. Als het IMF ergens een land op de korrel neemt is het nooit in belang van burgers maar in belang van het groot kapitaal. Daar zullen we later in deze paragraaf een beetje verder op ingaan. Voor mezelf valt het IMF onder de noemer misdadige organisaties.

Het prille begin

Nadat ze in de tweede wereldoorlog één en ander aan ervaring hebben opgedaan om bepaalde be- drijven over te laten gaan in Amerikaanse handen, zoeken de bankiers een officieel orgaan dat een land op kan leggen om alle staatsorganen van een land via dat orgaan te verkopen aan buitenlandse

‘investeerders.’ Het IMF komt een paar maanden voor het Bretton Woods akkoord tot stand. Offici- eel ondertekenen de eerste 29 leden alle artikels in december 1945. Op dit moment zijn er 184 sta – ten lid van het IMF. Ook hier worden we teruggeworpen op wat het IMF zelf prijs geeft aan infor – matie. Toch hun werkwijze is veel anders dan wat ze verkondigen.

Volgens het IMF promoot de bank ‘ … internationale samenwerking tussen landen met verschillende muntsoorten, uitwisselen van stabiliteit, begeleiden van landen naar economische groei en lagere werkeloosheid, bieden van tijdelijke financiële hulp om betalingsbalansen van landen weer op orde te brengen.’ Wat ze ‘vergeten’ te vermelden zijn is: globalisering van alle banken mogelijk maken. Als orgaan toegewezen vanuit de Verenigde Naties, helpen ze de weg te effenen naar één globale economie en natuurlijk één wereldregering. U mag voor uzelf uitmaken wie de wereld op een gege – ven moment zal regeren. De overeenkomst houdt ook in dat alleen landen worden toegelaten waar- van de munt gedekt wordt door goud. Daar zit een addertje onder het gras. Want, we hebben al ge – zien dat Nixon in 1971 de koppeling tussen goud en dollar heeft moeten loslaten. De vraag is nu waarom het IMF nog bestaat, niet?

Elk land dat lid wil worden van het IMF MOET een akkoord ondertekenen waarin ze bepaalde soe- vereine wetten moeten loslaten en aan alle opgelegde verplichtingen van het IMF zullen voldoen. Anders gezegd: het IMF kan ten alle tijde een land financieel onder curatele brengen. Waar dit toe kan leiden zullen we zo dadelijk uit de doeken doen. Het IMF lijkt een globale organisatie maar dat is schijn. De Verenigde Staten zwaaien hier de scepter zoals overigens ook in de BIS. Ook in de IMF hebben ze drie maal meer stemmen zoals idem in de BIS. Ik hoef hier natuurlijk geen tekening bij te maken wie op een gegeven moment een beslissende stem heeft. Ik kan diep ingaan op de vol – ledige ontstaansgeschiedenis van het IMF, BIS en Wereldbank maar dat is niet wat interessant is. Relevant is hoe privébanken hun macht hebben opgebouwd op zo’n manier dat alle regeringen in de wereld naar hun pijpen (moeten) blijven dansen.

De dodelijke geldtriade

Er is door al deze zogenaamde officiële organen een even gevaarlijk als duister trio ontstaan luiste- rend naar de namen: IMF, Wereldbank en BIS. Ze werken heel nauw samen en willen maar één ding. Globalisering! Niets meer. Alles gestuurd vanuit het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, een cadeau van de Rockefeller familie.

IMF en Wereldbank onderhandelen alleen met regeringen en de BIS doet uitsluitend zaken met cen – trale of nationale banken. Allen zijn privé instellingen die goochelen met belastinggelden en nooit rekenschap afleggen aan een bevolking, hun sponsor. Het IMF komt in beeld als een land op een ge- geven moment in een fiscale of monetaire crisis verkeerd zoals nu Griekenland en eist van lidstaten dat ze quota opbrengen om een in nood verkerend land te helpen. Alle lidstaten spekken de kas van het IMF met belastinggeld zelfs als ze zelf niet langer kredietwaardig zijn waardoor er voor meerde- re landen in de EU zone nu een neerwaartse financiële spiraal merkbaar is. De belastingbetaler is eens te meer de dupe van dit soort onnozele geldspelletjes. Wat houdt de BIS tegen om een cheque aan zichzelf uit te schrijven en deze te overhandigen aan de nationale bank van Griekenland om zo- doende alle schulden in één keer af te laten betalen? We weten nu toch dat alle bankcheques onge- dekt zijn, niet? Daar komt alle ellende in de eerste plaats uit voort.

Als we een kijkje nemen in de keuken van de Wereldbank dan zien we dat op hun ledenlijst ook 184 lidstaten zijn neergeschreven. Daarentegen is de Wereldbank opgesplitst in twee verschillende enti- teiten. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en International Develop- ment Association (IDA) waarbij de IBRD zich focusseert op tweedewereldlanden en de IDA op der- dewereldlanden. De Wereldbank voorziet zichzelf van het nodige geld om financiën via IBRD of IDA uit te laten lenen aan gedupeerde landen. Hiervoor leent de Wereldbank bij andere banken of verhandelen ze zogenaamde zwevende obligaties.

De BIS, die alleen onderhandelt met centrale banken, verzorgt dikwijls een overbruggende lening aan het in geldnood verkerende land als de Wereldbank nog bezig is met het bij elkaar sprokkelen van de nodige gelden. Dergelijk overbruggende leningen worden terugbetaald als de Wereldbank het geld overmaakt.

IMF echter speelt een speciale rol in het drietal. Als een land nergens geen geld meer kan lenen dan treedt het IMF in werking. Uiteraard zet het IMF het mes op de keel van een land. Door de manier van werken van het IMF is er nog nooit één land uit de problemen gekomen. Alle ‘geholpen’ landen zijn nog verder door het IMF in de shit getrapt. Hoe dat werkt is al eerder uitgelegd. Maar gelden van het IMF mogen niet worden aangewend om de schuldenberg af te betalen. Alleen intresten mo – gen worden betaald. En zelfs dat is een leugen. We mogen niet uit het oog verliezen dat landen niet in geldnood zouden komen als centrale banken, internationale banken; IMF of Wereldbank deze landen niet in de schulden zouden helpen met leningen die ze toch nooit kunnen terugbetalen. We gaan nu een kijkje nemen hoe dat met Special Drawing Rights in zijn werk gaat.

Special Drawing Right (SDR)

Een SDR is geen munteenheid. Ook geeft het geen kredietwaardigheid aan het IMF. Eigenlijk is het een stuk papier dat geloofwaardigheid over moet brengen en kan alleen aangekocht worden met dollars, yens, euro’s of Engelse ponden. Omdat geen enkele munteenheid ‘stabiel’ is, is ook de SDR onderhevig aan ‘koerswaarden.’ Op 29 december 2005 heeft één SDR de waarde van $1,429 en kan worden aangewend aan een intrest van 3,03%.

Ik wil u als lezer op het hart drukken dat het IMF zich opwerpt als ‘beschermer’ van munteenheden in de wereld wat betreft globalisering. Echter, zoiets is een loze kreet zoniet een zoveelste leugen. Een SDR is het sop van de kool niet waard en heeft er alleen voor gezorgd dat het IMF, nadat de goudstandaard is afgeschaft, nog een vorm van bestaan heeft zodat landen totaal kunnen worden uitgebuit via leningen aan in nood verkerende landen. Ook de BIS is in dit papieren spelletje mee – gegaan en heeft de gouden Zwitserse Frank buiten de deur gezet. Daarom is er nu geen enkele vorm van beteugeling meer om geld uit de gebakken lucht te toveren. Geld dat nog een keer 9 maal wordt vermenigvuldigd door privébanken en alle ‘verliezen’ aanbieden via centrale banken aan de ver – schillende landen die alles op hun beurt via verplichte belastingen van burgers hun inkomens terug- betalen (stelen.) Daardoor zitten alle banken nu ook werkelijk in de door henzelf veroorzaakte shit en wie denkt u dat de gemiddelde 500% aan openstaande verliezen in 2011 en de jaren erna van pri- vébanken mag ophoesten. Juist, u en ik. Jan met de pet. De nietsvermoedende belastingbetalers.

Jarenlang al scanderen de grootste centrale banken, met BIS en IMF voorop, dat goud dood is. Is goud echter dood? Het boek ‘The War on Gold,’ van Antony Sutton laat veel anders vermoeden. Goud wordt gemanipuleerd. Ook GATA komt tot eenzelfde slotconclusie. Goud moet gewoon uit het grote publieke geheugen worden gewist. Goud is het enige echte geld. Goud ligt op dit moment op de plank te wachten totdat het weer tot actie kan overgaan. De monopolygeldberg zal vandaag of morgen instorten. En dan zullen de globalisten, dezelfden nu roepend dat goud dood is, goud weer invoeren als standaard. Er zijn een aantal publieke, immorele, dodelijke gevaren in de wereld. Ze heten banken. BIS, IMF, Wereldbank, ECB, Bank van Engeland, alle nationale banken en FED. De – ze ‘instellingen’ werken allemaal op eenzelfde manier. Aanzetten van banken en investeerders om grote risico’s te nemen omdat deze banken de mogelijkheid hebben alle verliezen te verhalen op de eenvoudige van niets wetende belastingbetaler of als ze zelf geen geld meer hebben hiervoor aan- kloppen bij landen die in nood zitten om de ‘landelijke schulden’ af te betalen. (Griekenland als voorbeeld want de 500% alleen op papier bestaande schulden van banken moeten worden terugbe- taald door Europese belastingbetalers.)

Geldmanipulatie

Wereldbank en BIS zoeken landen uit waar ze geld aan kunnen lenen. Dikwijls zijn het landen waar ze oorlogje willen spelen en er niet op zien om hun medeburgers af te maken omdat ze van een an- dere stam zijn. Soms omdat bepaalde landen weinig inkomsten hebben en veel moeten invoeren zo – dat met ‘overheidsgeld’ bepaalde industrieën kunnen worden opgebouwd. Bijvoorbeeld Ierland met zijn informatica industrie welke nu volledig is overgeheveld naar India. India zal binnen nu en 15 jaar ook een dergelijk lot moeten ondergaan, natuurlijk. (Toch, de BRIC landen hebben hiertegen al maatregelen genomen.) Ierland heeft dik tien jaar veel mensen uit Europa en Amerika aangetrokken om zijn nieuwe industrie vorm te geven. Daarom moeten er ook veel huizen worden gebouwd. Toch om huizen niet te duur te maken worden veel huizen gebouwd met overheidssubsidie. Resultaat. Hypotheekzeepbel en financiële instorting van het land. Men wacht daar met beven op uitgestippel- de de ‘reparatiekoers’ van het IMF. Maar tot nu toe heb ik nooit één land gezien dat werkelijk uit de schulden is gekomen als ze geld hebben geleend en door het IMF zijn geholpen met een zoveelste lening om schulden af te betalen. Ondanks de ‘bemoedigende’ woorden van het IMF dat deze lenin – gen dienen om schulden terug te betalen en de economie aan te zwengelen weet elke huisvrouw be- ter dan ieder ander, dat een om de ene lening af te betalen door het aangaan van een andere lening men dwarrelt van shit naar dikke shit. Trouwens in elk land waar het IMF is gepasseerd met hun zo – genaamde armoede onderdrukkende maatregelen is het duidelijk dat alle burgers er slechter aan toe zijn nadien dan voordien. Waarom zoiets de pers nooit is opgevallen, is me werkelijk een raadsel. Of, toch niet! De pers rapporteert zulks, door het IMF veroorzaakte wanorde en armoede, gewoon niet. Wat niet in het nieuws komt is tenslotte nooit gebeurd! Over struisvogelpolitiek gesproken!

1998,  IMF ‘helpt’ Brazilië (verder de vernieling in)

Schrikt u vooral niet over wat nu gaat omschreven worden. De misdadigheid en immoraliteit over bankwerking wordt hier volledig blootgelegd. Dikwijls gaat het hierover mondiale, agressieve ban- ken met een gewelddadige manier van ‘overtuigen.’ De hoofdrolspelers zijn: Citigroup, J. P. Mor – gan-Chase and FleetBoston. Door hun agressieve, volstrekt bandeloze manier van bankieren drei- gen ze bijna failliet te gaan omdat Brazilië niet langer leningen kan terugbetalen. Natuurlijk bellen ze allen naar meneer IMF en deze schiet te hulp. Let wel. Het IMF schiet de in nood verkerende banken te hulp, niet Brazilië of haar burgers. Nee, het IMF gaat in Brazilië de nodige stappen onder- nemen om te zorgen dat de ‘arme,’ o zo gedupeerde banken hun geld terugkrijgen. Ook het boek,

‘Confession of an Economical Hitman’ is niet te verwaarlozen om inzicht te krijgen over de manier waarop IMF en Wereldbank worden ingeschakeld om landen zover te krijgen om een wurglening aan te nemen en zo met medeweten van vier banken en regeringen volledig in de vernieling gehol- pen te worden.

Om even op de feiten in te gaan: Citigroup, FleetBoston en J. P. Morgan hebben samen een aantal leningen uitstaan in Brazilië van $25,6 miljard. Het IMF klopt aan bij de Amerikaanse overheid om een keer rap met $37 miljard op de proppen te komen zodat die banken hun uitstaande leningen kunnen worden terugbetaald. De rest van de bedragen wordt bijeen gebracht door de Wereldbank en zodoende wordt Brazilië met een totaal van $41,5 miljard aan nieuwe leningen van IMF en Wereld- bank samen, welke de Braziliaanse overheid nooit meer zal terug kunnen betalen, volledig om zeep geholpen. Maar het IMF zou het IMF niet zijn als ze geen stok hadden om mee te slaan. Om zeker te zijn dat alle ‘schulden’ worden terugbetaald eisen ze onder meer: privatisering van overheidsbe- drijven, zoals elektriciteitsbedrijven, gasbedrijven, spoorwegen, post en ook afbouw van alle sociale vangnetten. Zien we datzelfde niet overduidelijk nu gebeuren in Europa? Staat ons pensioen niet aan de vooravond van afschaffen? Staat de pensioenleeftijd niet onder druk? Worden overheids- bedrijven, in feite bedrijven VAN het volk, niet verkocht? Waarom? Omdat banken door onbekwame, hebzuchtige idioten die op een agressieve en onbetaamde manier risicovolle ondernemingen van geld voorzien en zich op deze manier zelf naar een naderend faillissement hebben geholpen? Kom op! Waarom zouden daar wereldwijd belastingbetalers voor op moeten draaien?

Dezelfde praktijken zien we in Azië en Mexico

Nu zal het niemand verbazen als ik zeg dat ze daar hetzelfde uitgehaald hebben. De belastingbetaler heeft, om de banken uit hun eigen shitzooi te halen in Azië, 118 miljard mogen betalen aan het IMF. Ook Mexico moest ‘gered’ worden met 30 miljard. En zie, Azië is nu booming business want daar hebben ze niet al te veel terug kunnen betalen. Mexico heeft alles terugbetaald en daar loopt de ar- moede uit de bevolking haar neusgaten. Trouwens waarom denkt u dat daar iedereen zich zo onge – veer met drugs fabriceren, drugshandel en drugsvervoer bezig houdt? Omdat er nu eenmaal brood op de plank moet komen. Wat denkt u dat de bevolking van Griekenland straks gaat doen als er daar, in hun eigen land, niets meer te halen is? Dan komen ze naar hier om alles leeg te roven. En iedereen die in de weg staat? Wat denkt u zelf? Waarom denkt u dat de gemiddelde overlevingstijd van een politieagent of politieofficier in Mexico maar drie maand is als ze niet corrupt zijn? Omdat ze afgeslacht worden als ze de drugspraktijken in de weg staan. Men valt daar een politiebureau aan en zet het in brand. Als politieagenten naar buiten vluchten worden ze afgeslacht als beesten. Ge- beurt in Mexico wekelijks. Hoever zijn wij in Europa hier nog vandaan. Niet ver, geloof me. Maar om te weten wat voor een bandietenbende het IMF eigenlijk is, moeten we eerst Argentinië een keer onder de loep nemen. Dat is het duidelijkste voorbeeld wat ooit is uitgekomen en te volgen geweest. Vertelt u zelf en iedereen in uw omgeving wat er in België en trouwens in heel Europa nog niet is gebeurd. U herkent alle zaken. Dan weet u voor uzelf hoever uw land werkelijk van haar faillissement is.

De werkwijze van het IMF

In 2001 heeft het IMF zijn ware gezicht getoond toen de ‘bank’ Argentinië ‘te hulp’ kwam. Ze ver- zorgen in geen tijd een lening van 8 miljard. Er zijn op dat moment grote Europese banken in ge – vaar en tja, die moeten natuurlijk wel uit de misère worden geholpen. Verbeeldt u dat ze failliet zou – den gaan. Oh God, dat mag niet gebeuren. Van de 8 miljard is 75% door deze Europese megaban- ken uitgeleend en ja, op een gegeven moment kan Argentinië niet meer terugbetalen.

Als we teruggaan in de geschiedenis zien we dat het IMF Argentinië al een keer heeft ‘geholpen’ in 1993. Om de schulden te verlichten van Argentinië stelt de bank de regering van het land voor om het waterbedrijf te verkopen aan een consortium waarin ook het overbekende geldzuchtige en groot- ste waterbedrijf in de wereld, de SUEZ groep vertegenwoordigd is. Het IMF dwingt min of meer de Argentijnse regering om in te gaan op de voorgestelde privatisering van het door belastinggelden opgebouwde nationale waterbedrijf. De uitzuiging begint volgens de opgezette richtlijnen van pro- fessor Stiglitz waarvoor hij als opperhoofd van alle IMF economen zelfs is gehonoreerd met de No- belprijs voor economie in 2001.

De Richtlijnen van Stiglitz,  geadopteerd door het IMF

Stap 1: Privatisering

Hoe ze het bereiken! Door nationale leiders 10% commissie voor te houden wat dan wordt gestort op geheime Zwitserse bankrekeningen, indien bestuurders van een land ervoor zorgen dat nationale bedrijven door privébedrijven kunnen worden opgekocht voor prijzen die miljarden onder de wer – kelijke marktprijs liggen. Staatsbedrijven zijn bedrijven zoals Electrabel in België en eigendom van de belastingbetaler, het volk, en niet van een regering. Wettelijk is hier sprake van omkoperij en cor- ruptie.

Stap 2: Liberalisering van de kapitaalmarkt

Intrekken van wetten, welke verbieden dat geld binnen ‘s lands grenzen moeten blijven. Geld moet over grenzen heen kunnen worden ‘getransporteerd’ onder de naam ‘heet geld’ circulatie. Vele devie – zen kunnen nu naar andere economieën worden overgeheveld. In de bepaalde landen wordt het geë – migreerde geld, toebehorend aan één of meerdere andere landen, dan gebruikt om onroerend goed – en valutaspeculaties op te starten. Op het moment dat de economie dan goed is gegroeid in een der – gelijk land dat door banken wordt bewerkt, trekt men alle vreemde tegoeden uit het buitenland weer terug en stort de economie in elkaar. Natuurlijk staat het IMF dan te trappelen om te ‘helpen.’ Maar voor hun financiële injectie moeten belastingen in het land, dat ze ‘helpen,’ wel met 30% tot 80% stijgen. Deze onfrisse praktijken zijn o.a. gebeurd in Indonesië, Brazilië, en in andere Zuid-Ameri- kaanse en Aziatische landen. Alle verhoogde rentevoeten zuigen een land totaal leeg omdat de schatkist betaalt aan een bank, die vervolgens alle geld doet verdwijnen. Als klap op de vuurpijl worden huizen minder waard en gaan handel en industrie failliet.

Stap 3: Op markt gebaseerde prijzen

Onbillijke verhogingen van gas – voedsel – en waterprijzen leiden altijd tot sociale onrust in de door het IMF uitgekozen ‘te helpen’ land. Uiteindelijk loopt een dergelijke sociale onrust uit in be- kende, zogenaamde, IMF rellen. Zulke rellen kunnen we het volk helemaal niet kwalijk nemen. Ze veroorzaken kapitaalvlucht en uiteindelijk het faillissement van de staat. Dan komen de ‘bloedzui- gers,’ bestaande uit buitenlandse, kapitaalkrachtige bedrijven, om tegen bodemprijzen lokale bedrij- ven over te nemen.

Stap 4: Vrije handel

Bij iedereen is het bekend. Grote bedrijven roepen constant op tot vrije handel met landen zoals Azië, Latijns-Amerika en Afrika om enkele voorbeelden te noemen. Tegelijkertijd houden Europese en Amerikaanse landen alle grenzen gesloten om eigen markten te beschermen tegen de overvloed van dezelfde artikelen voor minder geld. Verder plunderen ze alle opkomende, nieuwe industrielan- den door opleggen van huizenhoge tarieven voor merk – en farmaceutische producten. Stijgende prijzen veroorzaken in derdewereldlanden, waar de bevolking al arm is en ver onder een minimum leeft, voor velen een gewisse dood en nog meer ziekten waar ze door een gebrekkige gezondheids – zorg eveneens aan sterven. We zien de waarheid! Er zijn veel verliezers door een dergelijk systeem, en maar enkele winnaars. Bankiers! In feite hebben de Wereldbank en het IMF verkoop van water – elektriciteit – telefoon – en gasbedrijven verplicht gesteld in de landen die door hen ‘geholpen’ wor- den. In bedragen is handelen van IMF en Wereldbank ook uit te drukken. 3 biljoen dollar gezogen uit de te helpen landen, stervende mensen achter laten door de ontberingen die opgelegde maatrege – len van het IMF veroorzaken bij de plaatselijke bevolkingen en de vele bijkomende mensonterende ontberingen ontberingen. Niet te vergeten: in 2001 heeft professor Stiglitz voor dit alles de No – belprijs voor economie gekregen.

Suez begint zijn prijzenpolitiek. Eigenlijk is zoiets gemakkelijk onder woorden te brengen. Stijgen – de prijzen, gaandeweg slechtere kwaliteit van water, slecht of geen onderhoud en geen uitbreidingen of aanpassingen van bestaande infrastructuur. Uiteindelijk breekt het consortium haar dertig jarige contract eenzijdig en verdwijnt uit Argentinië. Het Zuid-Amerikaanse land kan het voortaan weer zelf opknappen. De puinzooi in Argentinië is compleet. Voor het complete verhaal: zie The Guardi- an van 21/11/2005. Door bemoeienissen van het IMF zijn in 2005 wereldwijd al 460 miljoen men- sen afhankelijk van private waterbedrijven. Alle private waterbedrijven in deze landen zijn Europe- se of Amerikaanse bedrijven. Maar de politiek is: als er geen winst meer te halen is de handel laten voor wat het is en terugtrekken waardoor de schuldenberg in de landen niet is verlicht maar zelfs verhoogd en het IMF nog drastischer maatregelen moet gaan nemen in zake privatisering. Anders gezegd. IMF is veroorzaker van de grootste ellende in de wereld. Alleen om er zelf beter van te worden, anders niets. Zie het Electrabel verhaal in België. Zelfs nu is het achterstallige onderhoud al te merken. Koop dus maar alvast een aggregaat anders zal dadelijk het licht niet meer branden.

Conclusie

Mijn conclusie is verre van optimaal voor dit orgaan van de BIS. Ondanks dat het instituut in weze helemaal niet meer zou mogen bestaan omdat het IMF haar leven al lang is gepasseerd volgens haar eigen grondbeginselen is ze de ondergang voor vele arme landen en een neerwaartse spiraal voor de Europese landen en Amerikaanse staten nu. IMF en BIS controleren de volledige geldmarkt in de wereld. Verder hebben ze een totale controle over alle munten en buitenlandse uitwisselingen van geld. Geen van beide organen is enige rekenschap verschuldigd aan welke regering dan ook op aar – de of het moet de Verenigde Naties zijn. Verder is het IMF niets meer dan een in het leven gehouden kanaal dat belastinggeld gebruikt om alle private banken uit de door henzelf gecreëerde shit te halen waarvoor men van mij geen dank moet verwachten. Uitgeven van leningen aan landen die nooit kunnen terugbetalen is vragen om moeilijkheden en daar hoef IK als belastingbetaler niet voor op te draaien. De bank zelf moet daar voor opdraaien. Als dat een faillissement is, zoveel te beter. Dan wordt iedereen misschien nog een keer wakker. Het IMF is via de richtlijnen van Stiglitz ook ver – antwoordelijk voor alle privatiseringsellende voorkomend in landen die ze naar de haaien hebben geholpen door deze richtlijnen. Privatisering, zo zien we dagelijks, leidt juist tot het tegenoverge- stelde van hetgeen wordt voorgesteld door het IMF of regeringen. Nooit wordt het beter, alleen slechter. Omdat massamedia niet meer berichten over wantoestanden in landen, voortgebracht door het IMF, wil niet zeggen dat zulke misstanden niet langer bestaan. En dan bedenkend dat IMF in werkelijkheid een onafhankelijke gespecialiseerde entiteit is van de Verenigde Naties.

De Wereldbank

Inleiding

Op het moment dat het leven van voorheen besproken IMF aan een zijden draadje komt te hangen lanceert de BIS een hooghartige vloedstroom van betekenisloze woorden in Bretton Woods tijdens de conferentie van juli 1944. De ijdele, begriploze woordenpasta wordt omgezet in een al even pa- rasitaire levende bank, nu bekend onder de naam Wereldbank. De eerste, vooral hoogdravende naam voor deze bank, is eigenlijk International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en doet zijn naam enigszins eer aan tijdens de heropbouw van Europa na wereldoorlog II. Ook IBRD valt onder de paternalistische gemoedstoestand van de Verenigde Naties. Trouwens op een gegeven moment komt het woord ‘Development’ van de IBRD onder vuur te liggen omdat tijdens de oprichting van het IBRD de nu meest herdoopte ontwikkelingslanden nog koloniën waren. Vooral de vraag of er opzettelijk een dekolonisatie is gebeurd noodzaakte de VN om de IBRD om te dopen in Wereldbank zodat na een wereldwijde reclamecampagne door alle massamedia deze naam is gea- dopteerd. Ik denk niet dat nog vele mensen de werkelijke naam van de Wereldbank kennen.1  Maar ook het woord ‘Reconstruction’ is nogal ijverig overroepen. De Wereldbank is in het begin van zijn ontstaan zo impotent als ze groot is. Voor de wederopbouw van Europa na WWII leent ze een kleine

$500 miljoen voor alle reconstructiewerken. Daar dat bedrag geen zoden aan de dijk kan zetten is het Marshallplan in werking gezet waardoor er tegen 1953 een totaal van $41 miljard in de Europe- se wederopbouw is gepompt. Ondanks andere hoogdravende woorden van Harry White en John Maynard Keynes is de Wereldbank van toen een bijkomend, om in banktermen te spreken, onver- mogend gedoe. In hedendaagse bewoordingen is het woordje infertiel zeer mooi klinkend.

De nieuwe structuur van de ‘Wereldbank’

Nadat tussen 1945 en 1960 de IBRD niets meer blijkt te zijn dan een zeepbel die elk moment in de VN haar gezicht kan ontploffen moeten er even bijkomende pennenlikkende maatregelen worden genomen. Zodoende aanschouwt een nieuwe klaploper, als nageboorte van het IBRD, het daglicht om de parasitaire handelingen voort te kunnen zetten en uit te kunnen breiden. Uit de donkergrijze bancaire onderwereld wordt een nieuwe vampier geboren luisterend naar de verzonnen naam Inter- national Development Association (IDA) waar nog meer onderverdelingen in worden gemaakt om iedereen de wind uit de zeilen te nemen. Eigenlijk is er nu sprake van een Wereldbankgroep. Deze bestaat uit:

International Finance Corporation (IFC) welke direct geld leent aan privéondernemingen in ontwikkelingslanden.

Multilateral Investment Guarentee Agency (MIGA) een orgaan dat privébanken garandeert

1      Ondanks de historische waarde van deze bewering, ga ik er niet dieper op in omdat het geen toegevoegde waarde voor mijn boek heeft.

dat ze alle risicoloze leningen terug zullen krijgen die ze toekennen aan ontwikkelingslan- den. Natuurlijk, het IMF is hun moeder. Er is voor een bank geen betere garantie. International Center for Settlements (ICSID) is een internationale bank welke faciliteiten aanbiedt als er problemen omhoog komen op het gebied van overheden, betalingen of geda- ne investeringen.

IBRD haalt zij geld op door obligaties en andere overeenkomsten te verkopen aan banken, pensi- oenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven over de hele wereld. Verder wordt de kas van de IDA gespekt met belastingcenten van niet-wetende burgers uit alle lidstaten. Terwijl alleen de IFC haar geld op een ‘eerlijke’ manier verdient parasiteren de andere onderdelen van de Wereldbank op belastingcenten van hardwerkende burgers. Vele mensen weten zoiets niet omdat de hele wereld steeds wordt voorgehouden dat een orgaan als de Wereldbank haar eigen geld verdient. Wel, mooi niet. De eigenaar van de Wereldbank zijn de landen met de meeste aandelen van de bank en gis een keer wie hier met de eer gaat lopen? Juist, weer is Amerika de ‘winnaar.’ Opvallend hoe Amerika overal een dikke vinger in hebzuchtige en parasiterende organen heeft. Nog meer opvallend: in de Wereldbank kan Amerika als enig een veto uitspreken. Dat geldt idem voor de BIS.

Hoe doet  Amerika dat toch?

Zoals u allen zeker weet bestaat er in Amerika een van de rijkste families in de wereld na de Rot – schilds, luisterend naar de naam Rockefeller. Ze profileren zich graag als belangeloze geldschieters zodat ze met ‘plezier’ de Verenigde Naties hun hoofdgebouw in New York hebben geschonken. Op- vallend is ook, dat ze vele aandelen blijken te bezitten in Amerikaanse en andere banken en dat de FED uitsluitend privébanken zijn waar ze ook een dikke vinger in de pap hebben. Niet vergeten: IMF en Wereldbank ressorteren onder de VN en het gebouw is ‘belangeloos’ weggeven door de rijk – ste bankiersfamilie uit Amerika? Er is niet één filantroop die maar een cent schenkt als hij niet mini- maal een duizendvoud eraan kan verdienen. De Wereldbank is een Amerikaanse operatie en het IMF is een Europese operatie. Toch beide banken dienen hetzelfde doel. De belastingbetaler zijn portemonnee leeg maken door landen financieel volledig leeg te zuigen. Een andere verklaring kan ik niet echt vinden voor het bestaan van beide banken. Als we dan gaan kijken naar de CEO’s van de Wereldbank en we spitten een beetje in hun leven, zien we dat ze, opvallend genoeg, allemaal lid zijn van de Council of Foreign Relations. Sommigen zijn eveneens lid van de Bilderberger groep of van de Trilateral Commission. Vooral de laatste zeven CEO’s hebben opvallende CV’s. Ze hebben gewerkt voor en dagelijkse linken naar de grootste globaliserende banken. Daarmee hebben ze dus overduidelijke banden met de Rockefeller en Rotschild clans. Globalisten hebben vanaf het ontstaan van de Wereldbank alle handelingen van de bank gedomineerd. Deze hebzuchtige maniakken zijn helemaal niet geïnteresseerd in het oplossen van armoede in de wereld. Nee, ze zitten daar om zich – zelf en hun bazen te verrijken. Stuk voor stuk zijn het kleptomanocraten. Waarom is een hoog lid van de Wereldbank nu president van Afghanistan, denkt u? Waarom kan daar de teelt en export van opium doodgemoedereerd doorgaan?

Wereldbank en hun idee  over  armoede

Natuurlijk heeft McNamara ooit van de daken geschreeuwd: “de Wereldbank is het instituut dat er voor zal zorgen dat voor eens en altijd armoede in de wereld zal worden gereduceerd tot nul.”  Van- af 1968 verschuilen ze zich dan ook achter deze holle McNamara kreet. Om zeker te zijn is het mis – schien aan te bevelen om zelf een keer een kijkje te nemen op hun website. Consulteer daar vooral hun overeenkomsten zoals deze zijn aanvaard op 16 februari 1989. Daar wordt hun doel van bestaan meer dan duidelijk

The purposes of the Bank are:

(i) To assist in the reconstruction and development of territories of members by facilitating the investment of capital for productive purposes, including the restoration of economies de – stroyed or disrupted by war, the reconversion of productive facilities to peacetime needs and the encouragement of the development of productive facilities and resources in less develo- ped countries.

(ii) To promote private foreign investment by means of guarantees or participations in loans and other investments made by private investors; and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it and its other resour- ces.

(iii) To promote the long-range balanced growth of international trade and the maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging international investment for the de – velopment of the productive resources of members, thereby assisting in raising productivity, the standard of living and conditions of labor in their territories.

(iv) To arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international loans through other channels so that the more useful and urgent projects, large and small alike, will be dealt with first.

(v) To conduct its operations with due regard to the effect of international investment on bu – siness conditions in the territories of members and, in the immediate postwar years, to assist in bringing about a smooth transition from a wartime to a peacetime economy.

The Bank shall be guided in all its decisions by the purposes set forth above 2

In de bovenstaande copy/paste van hun overeenkomsten zal u wellicht iets opvallen, niet? Hoe dik- wijls komt u het woordje poverty of armoede tegen? Juist! Niet! En dat is hun werkelijke opdracht niet! Bovengenoemde waardeloze kreten moeten alleen aan het grote publiek worden verkocht via de massamedia. De bank doet gewoon wat bij alle banken hun dagelijkse arbeid hoort. Niet be- staand geld verkopen tegen te betalen intresten. In dit geval aan derdewereldlanden met de belofte dat de internationale handel voor hun land zal toenemen terwijl juist die handel wordt geboycot door de eerste wereld. Resultaat: alle armen worden armer. Dit bankspelletje wordt ook wel de Zero Sum Game genoemd.3

In 1981 neemt Alden Clausen het richtsnoer over van McNamara en we zien een massieve aardbe- ving aan veranderende gedachten door de Wereldbank trekken. Nieuwe ideeën van Clausen moeten in een Wereldbankvorm worden gegoten. Daarvoor brengt hij een nieuw opperhoofd voor zittende economen binnen de gelederen, luisterend naar de naam Ann Krueger. Als specialist op het gebied van internationale handel heeft deze dame zeker haar sporen verdiend. Ze heeft vooral een goede kijk op gebruik van tarieven en beschermende maatregelen om winsten in de hoogte te jagen. Vol- gens Krueger haar eigen zeggen heeft ze maar één probleem. Alle regeringen die zich overal mee bemoeien. Volgens haar is vrije marktpolitiek de oplossing van alle armoede in de wereld. Ze begint dan ook met implementeren van liberaliserende regels en structurele veranderingen om zodoende landen te dwingen om te moeten privatiseren. Door het opdringen van deze maatregelen verlaten de meeste economen de Wereldbank in de tachtiger jaren maar dat heeft niet geleid tot afschaffen van deze maatregelen. Er zijn nog altijd economen die over lijken gaan, niet? Ze werken nu bij IMF en Wereldbank.

2       http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:20049557~menuPK:64020045~pagePK:64020054~

piPK:64020408~theSitePK:278036~isCURL:Y,00.html

3       http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-sum

Corruptief gedrag

Niemand zal verbaasd opkijken als ik durf te zeggen dat de Wereldbank al meerdere malen is aan- geklaagd geworden voor corruptie. Mijn vader zei altijd: “vergeet het nooit. Waar rook is, is vuur.” Vertrouw bedrijven niet welke steeds negatief in het nieuws komen. De Verenigde Naties, de groot- ste bestaande parasiet van de ganse wereld, geeft het voorbeeld aan haar gespuis als het gaat om corruptie. We zullen dan maar één en ander naar voorbrengen zeker dat reeds publiek is behandeld in Amerika maar via massamedia altijd is verzwegen geweest.

Foreign Relations Committee

In mei 2004 wordt door senator Richard Lugar de aftrap gegeven voor een onderzoek naar corruptie activiteiten bij de verschillende ontwikkelingsbanken waarvan de Wereldbank de grootste is. CEO’s van alle banken moeten verschijnen voor het comité om vrijwillig een verklaring af te leggen. Sena – tor Lugar zegt hier het volgende over: “James Wolfensohn weigert op de uitnodiging in te gaan waarbij hij vertelt dat niemand van de CEO’s verplicht kan worden om te verschijnen en een verkla- ring af te leggen tegenover alle lidstaten.” Echter, getuigen maken heel duidelijk dat zeker een be – drag van 100 miljard dollar verloren is gegaan door corruptie via de Wereldbank en hun uitleenprojecten.

Senator Lugar begint zijn opening van de zitting dat zeker is dat er tussen 5% en 25% van alle geld verdwijnt via corruptieve handelingen in de Wereldbank. Dr. Jeffrey Winters van Northwestern Uni- versity legt de volgende getuigenis af: “Ik schat dat ruwweg 100 miljard van alle leningen, bedoeld voor ontwikkelingslanden, verdwijnt zonder dat dit geld het bepaalde doel heeft bereikt.” Andere experts vallen hem bij en vertellen de commissie dat ze er zeker van zijn dat van de 525 miljard dol- lar die de Wereldbank sinds 1946 heeft geleend tussen 5% en 25% nooit zijn doel heeft bereikt. Het bedrag dat is verdwenen komt zodoende te liggen tussen 26 miljard en 130 miljard dollar belasting- gelden die nooit de juiste weg hebben gevonden om arme mensen in ontwikkelingslanden te helpen om uit de armoede te komen, hun gezondheid te verbeteren en onderwijs te geven.

Waarom gaan personeelsleden van de Wereldbank zo slordig om met belastinggelden die een doel hebben? Welke zwarte projecten zijn er gefinancierd met het ‘verdwenen’ geld? Dat kunnen alleen ongewenste projecten zijn om andere lucratieve handel te stimuleren zoals wapens om burgeroorlo- gen te voeren bijvoorbeeld. Erger is wel dat door corruptie en stelen van geld voor bepaalde projecten deze worden ondermijnd en moeten worden gestopt doordat er niet genoeg geld is. Verder lopen projecten uit waardoor er weer meer geld moet worden geleend en projecten, omdat ze stil liggen, veel duurder worden dan eerst geraamd. De gestolen gelden zullen allicht wel opduiken in een ba – nanenrepubliek om wapens aan te kopen of dictatorschappen in stand te houden. Maar het ergste van alles is de dwang van diezelfde Wereldbank naar het ontwikkelingsland toe om alle geleende gelden terug te betalen voor alle gestopte projecten die nooit van de grond zijn gekomen. In eerste instantie worden projecten opgezet om een land economisch vooruit te helpen. Daarvoor moeten mensen worden opgeleid, horen ze een goede gezondheid te hebben en moeten ze produceren waar vraag naar is in de Westerse wereld. Aanschouw de werkelijke reden waarom derdewereldlanden ontwikkelingslanden blijven en nooit uit hun schulden kunnen komen. Oorlog is een veel lucratie- vere handel dan een land opbouwen, niet?

Ook het boek van Kevin Danaher uit 1994 luisterend naar de titel ’50 Years is Enough: The Case Against the World Bank and the International Monetary Fund’ waar officiële rapporten zeer gede- tailleerd worden behandeld en afgedrukt onthult corruptieve handelingen welke toen al op een zelf – de manier worden begaan dan nu nog steeds. Uit het boek blijkt bijvoorbeeld dat genoemde banken geld verduisteren en doorspelen in de zeventiger jaren aan landen die mensenrechten met voeten treden en er niet op zien om massa’s mensen te vermoorden zoals in Chili, Uruguay, Argentinië en de Filipijnen. Er staat letterlijk in te lezen dat in 1979, 15 van de meest onderdrukkende regimes in de wereld een totaal van 1/3 van alle gelden van de Wereldbank krijgen toegeschoven terwijl de we- reld toen overeen was gekomen om aan vier van deze regimes, te weten: Argentinië, Chili, Uruguay en Ethiopië, geen geld meer te geven. Ik denk dat iedere lezer voor zichzelf wel kan uitmaken waar- voor het geld in deze landen heeft gediend.

Totale controle

Er is een groep ‘elite,’ voortkomend uit de rijksten der aarde inclusief monarchistische families, sa- men roeiend naar een totale wereldcontrole. Ze willen niets meer dan alle macht hebben om ieder – een te controleren. Verder zijn ze verenigd in groepjes die zogenaamd informeel bijeenkomen elk jaar maar waar alle veiligheidsmaatregelen wel de pan uitrijzen en meer doen denken aan een offici- ële bijeenkomst. Politiecontroles, helikopters, bewakingsdiensten en agenten van veiligheidsdien- sten uit allerlei verschillende landen patrouilleren rondom het hotel om iedere persoon en vooral journalist buiten te houden. Deze mensen hebben alle bedrijven, banken, landen en politici in hun zakken. Maar dat is dan ook alles wat ze hebben. Ze hebben geen andere mogelijkheid dan iedereen te onderdrukken en het grootste gedeelte van de mensheid uit te moorden om de totale macht te kunnen krijgen zonder dat we ons zullen verenigen om in het geweer te komen tegen onderdruk – kers. We staan nu aan de vooravond van een totale wereldoorlog. Alles is al te zien rondom ons heen. Iedereen is al bezig om zich af te zonderen. Mensen willen elkaar niet meer kennen terwijl de jonge en oudere jeugd zich verschuilt achter de oormicrofoontjes van hun MP3 speler om zeker niet te worden aangesproken. Voor meeste mensen wordt de wereld steeds kleiner en steeds vaker horen we berichten over mensen die al maanden tot jaren dood in hun huis of appartement liggen zonder dat iemand het heeft gemerkt. Een schande voor de mensheid als ik het mag zeggen. Toch zien we zo een totale sociale versplintering in alle landen tot stand komen. Daarom ook nemen rechtse rege – ringen in Europa toe. We geven niets meer om elkaar en dat zou eens een mooie toegift kunnen zijn om straks als het allemaal wat moeilijker wordt, elkaar zonder meer de kop in te slaan. Mede is dit een mogelijkheid tot het ontstaan van fascistische regeringen. We zien duidelijk dat de Europese Commissie al lang een fascistisch genootschap is maar dat niemand dat hardop durft te zeggen. Al- les is door onze strot geduwd. Een ‘verenigd’ Europa, de euro en nu de ‘grondwet’ via het hypocriete

‘verdrag van Lissabon’ ook nog.

Regeringen

Om doorzicht te krijgen in gouvernementele werking moet men onze maatschappij vanaf de top bekijken. Daar staat de regering, dan hebben we banken gevolgd door de industrie. Daarna komen dan media en leger en als deze allemaal zijn gepasseerd krijgt het volk de overschotjes. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven zolang fractioneel reserve bankieren blijft bestaan. Sinds 2008 zijn er hier en daar wat veranderingen opgetreden. Als we zorgvuldig hebben rondgekeken sinds de banken met belastinggelden uit de shit zijn gehaald is er een aardverschuiving aan prioriteiten op te merken. Vergeet eeuwig dat hypocriete politici deze weg hebben bewandeld om uw spaargelden veilig te stellen. Ze hebben banken beschermd tegen een faillissement. Vanaf het begin moment der nationale banken dicteren banken wat de overheid moet doen en overheden geven exact aan wat media mogen schrijven of vertonen via het nieuws. De media vertonen en beschrijven alles als de- mocratie. In feite organiseren overheden niets anders dan datgene wat hen door centrale of nationale banken wordt opgelegd. Via de verschillende media vertellen ze dat alle sociale veranderingen noodzakelijk zijn om te kunnen blijven bestaan waarbij tienduizenden pensioengerechtigden straks zullen moeten blijven werken om te overleven. Weg pensioen. Onze trotse cultuur is volledig afge- broken hetgeen te bemerken is omdat België zelfs nauwelijks nog een regering tot stand kan bren – gen. Hierbij worden ze geholpen door de vorm van democratie welke is aangenomen. Mensen mo – gen uitsluitend stemmen op figuranten die zijn aangesloten bij een politieke partij. In een politieke partij wordt ontzettend gekeken om uitsluitend conformistisch gestemde mensen op een verkiesbare plaats te zetten waarop burgers dan hun stem uit mogen brengen. Daarna moet elke burger verplicht zwijgen. Deze pipo’s en pipolientjes hebben een volledig mandaat gekregen volgens de wet om te doen wat ze goed achten voor de ‘bevolking,’ hierbij wel gestuurd door banken in de eerste plaats.

Culturele  aanpassingen

In eerste instantie bestaat de EU uit de economisch sterkste landen. Al snel worden er economisch zwakke landen aan toegevoegd om daarna de euro in te voeren en nog meer zwakke landen toe te laten. Daardoor ontstaat er een toevloed uit Europese arme staten om in de rijke landen een ‘toe- komst’ op te bouwen. Een toekomst die dikwijls bestaat uit roven en stelen omdat ze de taal niet machtig zijn en er hier, door onophoudelijke stakingen en sluiten van bedrijven, ook geen banen ge- noeg zijn om hen aan het werk te helpen. De vele verschillende raciale groeperingen dwingen de rechtsstaat om cultureel verworven wetten op de tocht te zetten en aan te passen aan de vele ver – schillende culturen. Hierdoor is menig Europees land in een identiteitscrisis gekomen. We zien dui- delijk dat er overal in Europa rechtse regeringen worden gevormd hierdoor. ‘Vol is vol,’ ‘Profiteurs eruit’ en meer van dit soort kreten is aan de orde van de dag. Maar, door aanpassing van wetten is er een rechtskundig klimaat geschapen waarbij elke persoon in een sociale orde verkeert waardoor na – tuurlijke evolutie wordt ondermijnd. Iedereen herkent wel iets voor zichzelf in breed uitgemeten wetten en er is net genoeg culturele ondergrond voor elk om te voorkomen dat er een volksopstand ontstaat om regeringen omver te werpen. Opvallend is ook dat gevangeniscapaciteit al jaren te klein is om misdadigers op te kunnen bergen. Deze trant is ontstaan nadat alle grenzen zijn open gegaan en zou in feite een waarschuwing moeten zijn omdat andere culturen zich hier niet thuis voelen of zich niet totaal aan kunnen passen. Diepgaande antropologische onderzoeken, gespitst op verschil- lende allochtone groeperingen in gevangenissen worden verzwegen omdat de uitkomst hemelter- gend is. Verschillende etnische groeperingen komen in tienvoud voor. Alles is berekend vanuit de gemiddelde autochtone populatie in gevangenissen. Europa begint stilletjes op Amerika te lijken. We worden gedwongen, door aangepaste en bijverzonnen wetten, om onze persoonlijke vrijheden stukje bij beetje op te geven omdat het lijkt dat we ons op een andere manier niet kunnen bescher – men of nog op een veilige manier samen kunnen leven. Dit is een pure fantasie. Iedereen weet wat er MOET gebeuren! Behalve de politiek natuurlijk! Zij doen wat er moet gebeuren volgens de ban- ken. GLOBALISEREN tot en met het failliet van de wereld, geholpen door de media om alles we – reldkundig te maken!

Kneden van mensen in vorm

Allemaal zijn we een product van onze opvoeding. Alle traumatische ervaringen en onze reacties hierop smelten onze persoonlijkheid tot wat deze is en zo komen we aan ons natuurlijk gedrag, ken- merkend voor wie we zijn. We leren goed en slecht ervaren door de reacties van onze ouders en di – recte omgeving op gedrag dat we in onze kindertijd tentoonspreiden. Goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt afgestraft. Een directe omgeving reageert zo uit culturele achtergronden. Toch zijn deze culturele achtergronden niet voor iedereen gelijk. Wij westerlingen keuren het niet goed wanneer bloedwraak bijvoorbeeld wordt ingezet om de eer van een familie te redden. In andere cul – turen is zoiets de normaalste zaak van de wereld. Een dergelijk allegaartje leeft onder ons en ieder- een wordt een product van zijn opvoeding met dogma’s eraan verbonden waardoor er niet te begrij- pen geestelijke verwondingen kunnen ontstaan. We noemen dit conditionering, vormen, met andere woorden. In eerste instantie zullen we op een trauma niet begrijpend reageren. We blokkeren als het ware wat we hebben gezien of meegemaakt. Hoe vaker zo’n geestelijke, diep indruk makende ervaring zich voordoet, des te meer verslapt onze natuurlijke tegenstand. Onze geest leert zich aan te passen. We leren ons niet langer te bemoeien met bepaalde culturele gebruiken. We wijzen het af. We blokkeren ‘het weten’ dat het fout is en bepaalde, voor ons traumatische, ervaringen hier niet ho- ren. Alle emoties hierdoor uitgelokt worden uitgeschakeld om onszelf geestelijk te beschermen. Zo- doende leert onze eigen geest dergelijke bevolkingsgroepen met een afwijkende culturele standaard te mijden. Toch, elke keer als we met iets dergelijks worden geconfronteerd worden we een beetje kwaad. Emoties flakkeren omhoog. Zo worden verdrukte emoties opgebouwd en we ervaren geeste- lijke pijn als we weer met een andere vorm van ons eigen cultureel natuurlijk denken worden ge- confronteerd. Bewust gaan we nu zulke situaties vermijden waardoor we iedereen in staat stellen om op overeenkomstige manieren situaties te creëren en zodoende onze geest te controleren. De grote massa vervalt in stilzwijgen en vermijdingsgedrag. Sommigen zetten zich af en nemen on – doordachte maatregelen omdat hun geest nog niet volledig is volgroeid om adequaat te handelen of doodgewoon omdat ze er genoeg van hebben en een stempel willen drukken. Zo ontstaan ‘moorde – naars’ zoals Hans Van Themsche en allen die hem zijn voorgegaan en nog zullen volgen zoals ook Anders Breivik, de Noorse aanslagpleger met meer dan 80 moorden op zijn geweten. Zonder goed te spreken wat ze hebben gedaan weet ik wel dat ze niets anders hebben geprobeerd dan onze eigen cultuur proberen te beschermen. Natuurlijk wordt onze politiek hierdoor niet wakker geschud en worden er psychiaters opgetrommeld om van een dergelijke ‘afvallige’ een profiel te schetsen. Dik- wijls neigt dit naar geestelijke stoornissen en al die zever. Beide profielen zijn echter heel gemakke – lijk te schetsen. Het zijn politieke moordenaars die een punt willen maken van en voor bescherming van onze eigen cultuur. Ze zijn geen seriemoordenaars of massamoordenaars. Ze stellen een politie – ke daad. De rode draad bij Van Themsche, ‘alle andere rassen en zij die ermee heulen, eruit.’ Breivik stelt het anders. ‘De socialisten zijn schuldig aan het verdwijnen van onze cultuur.’ Dat is het profiel en meer moet men niet weten. Ze spreken door hun daden. Het zijn geen terroristen of racisten. Ze hebben geen geestelijke afwijking of mentale stoornis. Alles is tot in de puntjes voorbereid en ze hebben gedaan wat ze willen doen. Een voorbeeld stellen. Ze hebben op hun eigengereide manier geageerd op de totale leegverkoop van onze eigen cultuur door politiek en rechtsmacht. Als we te – rugkijken naar de kruistochten dan is het nooit anders geweest, zij het dat we nu allemaal verdeeld zijn en gehersenspoeld. Alle historische grootheden zijn massamoordenaars geweest. Dikwijls in dienst van de kerk om een kerkelijke dogmatische cultuur uit te dragen of te beschermen. En, de paus voorop met slagzwaard. ‘Gij zult niet doden,’ is een gebod, geen verbod. In die tijd waren beide jongemannen waarschijnlijk helden geweest. Beide mannen zijn niet anders dan de zwijgende mas- sa. Ze zijn allen gevormd door opvoeding, karaktervorming, politiek stuurloosheid, ontelbare repor- tages over oorlog tegen terrorisme waarbij een complete bevolkingsgroep is gestigmatiseerd en waardeloze verhalen in massamedia. Ze hebben alleen totaal anders gereageerd. Beiden zijn opge- komen voor de eigen bevolking. Zij hebben op geen enkel moment aan struisvogelpolitiek gedaan. Beide mensen zijn uitsluitend emotioneel afhankelijk van hun eigen cultuur. Ze vechten ervoor en geven er inderdaad alles voor op. De rest van de massa is gedirigeerd om te werken en een leefstijl te volgen die zachtjes drijft naar gecentraliseerde totale controle.

Persoonlijkheid aanmeten

Hebt u gemerkt hoe men bezig is geweest om iedereen ervan te doordringen om politiek correct te handelen? Politiek correct is niet hetzelfde als juist of rechtvaardig. Dit is uitsluitend een leerschool om te handelen naar niet-natuurlijke, opgezette gedragsregels zonder te reageren op normen of waarden met alle emoties uitgeschakeld. Zodoende schakelt u uw eigen cultuur volledig uit. Alles is waar wat media in uw huiskamer laten rollen? Nee, juist wat ze niet vertellen is de waarheid. Huidi- ge kletspraat op televisie heeft de geest van jeugd en vele anderen een persoonlijkheidsschild opge – drongen wat een gezicht kenmerkt waarmee ze zich aan de buitenwereld kunnen vertonen maar waar achter een diepe niet te ontcijferen behoefte ontstaat om zich te verschuilen achter symboli- sche noodzakelijkheden om erbij te horen. Mensen hebben een natuurlijke behoefte aan liefde en aanhankelijkheid maar als we ontelbare malen gekwetst zijn geweest zoeken we niet langer naar de- ze natuurlijke behoeften. Erger. We beginnen deze af te wijzen en te negeren. Zo groeien velen on – der ons naar symbolen die uit moeten drukken wat we werkelijk willen. Dikwijls zijn het materiële bezittingen, persoonlijke macht, sensuele pleziertjes, beroemd zijn en soms zeer radicaal, door moord. In weze zijn we allemaal hetzelfde. Hier krijgen we te maken met de associatie van liefde. We krijgen cadeautjes en andere dingen van onze ouders dus dat is liefde. Persoonlijke macht sym – boliseert liefde want het stelt vrijheid van uiten voor bij mensen die begrijpen dat we een aangeme – ten, valse persoonlijkheid bezitten. Uitoefenen van uiterste persoonlijke macht is moord soms met maar dikwijls zonder politieke motieven. Sensuele pleziertjes symboliseren liefde omdat we al zo- ver zijn afgezakt dat we intimiteit en liefde met elkaar verwarren. Beroemd zijn wordt een symbool van liefde omdat we eveneens adoratie associëren met liefde. Al deze nutteloze symbolistische ui – tingen zijn niet meer dan een schreeuw om liefde omdat de echte liefde die we wensen onbereikbaar is. Tegelijkertijd zullen alle uitingen plezier geven maar het plezier zal snel verdwijnen omdat het niets meer is dan surrogaatliefde waarvoor snel weer nieuw symbolen in de plaats moeten komen. Als we kijken naar de jeugd, de jongvolwassenen en de al wat oudere volwassenen ziet iedereen exact wat ik bedoel. We aanschouwen bij velen de wortel van alle kwaad! Het universele probleem, hebzucht! We onderkennen het universele probleem van en in ons gedrag niet. We nemen gedachte- loos aan dat we nooit genoeg hebben en streven steeds naar meer!

Scholing

Door ons verplicht onderwijs moet elk kind naar school als het 4 jaar oud is. In de praktijk gaat ie – der kind al naar school als het amper drie jaar is. Dus komt een kind op school in een tijd dat het emotioneel zou moeten openen, de wereld zou moeten leren ontdekken en proberen te begrijpen via vragen stellen wat het betekent om te mogen en kunnen leven. In plaats daarvan worden kinderen blootgesteld aan een rigoureus indoctrinatieproces terwijl ze verplicht hun dagen moeten doorbren- gen in een emotieloze, onderdrukkende omgeving. Een atmosfeer van gevoelens en misbruik is bij- na aan te voelen terwijl angst van en voor onze kinderen ons noodzaakt meeste tijd door te brengen met onze werkelijke gevoelens te verbergen en we daarvoor in de plaats alle restenergie moeten ste- ken in de schijn ophouden dat er geen vuiltje aan de lucht is door verdringen van onze echte emo- ties.

Ons schild, onze zelf aangemeten persoonlijkheid, blijft op deze manier via automatische piloot on – derhouden. We doen het zelf. Een gevoel van zekerheid in het gezin is noodzakelijk en van vitaal belang om onze aangemeten persoonlijkheid te blijven onderhouden. Daarom heeft de politiek vroe- ger gescandeerd dat: ‘het gezin de hoeksteen van de samenleving is.’ Spijtig genoeg hebben ze op deze manier ook iedereen vluchteling gemaakt voor eigen gevoelens, uitmondend in zoveel schei- dingen dat er nu nog nauwelijks sprake is van normale gezinnen. Iedereen is op de vlucht voor zijn eigen emoties, of we het nu accepteren of niet. Er is ons opgedrongen, via verplicht onderwijs, dat alles wat we leren en als waarheid doorgaat, of het nu zinnig is of niet, afhankelijk is van hetgeen we geloven om ons te helpen de wereld te begrijpen en onze aangemeten persoonlijkheid zodoende te onderhouden. Hierdoor hebben we ons een onnatuurlijke natuurlijkheid aangemeten tot een diepe noodzakelijkheid om akkoord te gaan met alles wat ons door geschiedenis en wetenschap wordt voorgeschoteld. Indien we hiermee niet akkoord zouden gaan maken we onszelf belachelijk en leidt dit tot een nieuwe ervaring van diepe, negatieve gevoelens van afwijzing.

Conformisme

Onze ontwikkeling tot noodzakelijkheid om akkoord te gaan is eveneens de enige verklaring voor meeste mensen om niet aan te nemen dat complotten bestaan dan wel kunnen bestaan. Een artikel in een tijdschrift of krant dat mag worden bestempeld als controversieel en afwijkt van de aangeleerde sociale conformiteit zal door ons onderbewustzijn worden verworpen als onzin om ons aangemeten zelfbeeld te onderhouden. Indien artikels of boeken bepaalde wetenschappen ‘aanvallen’ zullen er altijd wetenschappers op ingaan terwijl in de meeste gevallen niets anders kan worden gedaan dan een boek of artikel belachelijk maken of karaktermoord op de auteur te plegen. Heeft ons verplicht onderwijs ons niet aangeleerd om alles wat wetenschappelijk is aan te nemen als waarheid? Er is geen plaats voor mensen met een andere mening. Ze zijn gevaarlijk! Voor wie of wat? Er is één woord voor. Hebzucht! Conformisten met aanzien zullen alle hebzuchtige waarden proberen te hou- den die ze hebben, zelfs als daarvoor een andere mens geestelijk of letterlijk moet worden kapot ge- maakt. Liefst met het wetboek in de hand. Bij conformisten werkt de geest namelijk op een merk- waardige manier. Meeste mensen zullen bij iets bedreigends alle informatie dumpen en iets anders gaan doen of als de actie tegen hen gericht is, overgaan tot verdediging van hun conformistische

‘waarden’ met hand en tand. Ze durven niet rationeel denken en verzaken zodoende om emotieloos een keer geopperde ideeën of alternatieve richtingen te evalueren. Altijd zullen andersdenkenden worden afgewezen. Reden! Pure angsthazerij! Het aangeleerde emotionele leventje van conformis- ten komt in gevaar!

Duitse financiering voor opbouw oorlogsindustrie

Nu keren we terug naar de geschiedenis van de Tweede WO. Zoals bij velen bekend, geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars een verliezer is altijd slecht. Om bij bankieren te blijven zal ik een boekje open doen op wat voor manier Hitler werkelijk aan de macht is geholpen. Geschiedenis – boeken maken ons het volgende wijs: ‘Hitler was een dictator die aan de macht kon komen in Duitsland en probeerde om de hele wereld te veroveren. Er ontstond een wereldoorlog uit met vele kostbare verloren levens om te voorkomen dat de wereld zou worden overgeleverd aan een globaal fascistisch regime.‘ Goed, dan zijn er wel enkele vragen te beantwoorden denk ik zo!

Eerder in het boek hebben we gezien dat Duitsland na WO I zo ontzettend veel opbouwkosten moet betalen aan Europese landen waardoor er geen geld is om zelfs fatsoenlijke opbouwwerken te reali – seren in eigen land, laat staan een oorlogsindustrie opstarten. Hoe heeft Hitler dan alle kosten kunnen betalen voor de noodzakelijke olievoorraden en benodigdheden om alle verschillende takken van de oorlogsindustrie op te bouwen? Als ik hier nu een voetnoot zou plaatsen die een boek dan wel een link herbergt, weet ik zeker dat zeer weinigen de moeite zouden nemen om, of het boek dan wel ooit te kopen, lenen of de link te bezoeken. Daarom zal ik u met de neus op de feiten drukken. Huidige wetenschappelijke faculteiten zijn niet meer dan een schandaal waar hoofden worden vol – gepompt met onzin en speurzin al lang heeft moeten wijken voor boekenkennis om gedachten in één en dezelfde richting te krijgen. Peer review van wetenschappelijke studies houdt één en dezelf- de onderzoekslijn werkelijk in gang. Verplicht onderwijs drukt wijs worden de kop in want wijs wordt je niet door studeren maar door de wereld rationeel te benaderen. Dan kun je alleen maar an- ders gaan denken dan de massa als je daar het lef voor hebt natuurlijk.

De financiële middelen om zoiets te verwezenlijken kunnen alleen van buitenaf zijn gekomen. Duitsland zelf heeft alleen maar schuld. Men moet daar met een kruiwagen waardeloos geld bij de bakker binnenvallen om een brood te kunnen kopen. De vraag blijft hoe alles is gefinancierd. Door Duits-Amerikaanse kartels op te bouwen en ze te noteren op de beurs van Wall Street. Zo kan er ka – pitaal worden geleend in Amerika. Er zijn drie grote Duitse concerns samengegaan met Amerikaan- se bedrijven. AEG met General Electrics, Vereingte Stahlwerke met United Steelworks en American IG met IG Farben. Drie genoemde kartels hebben op dat moment een totale waarde van meer dan

$135 miljoen. Met dit onderpand beginnen ze een totaal van $826 miljoen te lenen en brengen win- sten binnen waar Amerikaanse banken duidelijk van hebben geprofiteerd. Alle gevraagde leningen worden netjes betaald via de FED aan de BIS en deze sluist het geld door naar de Duitse National bank waar het via Hjalmar Schacht of Fritz Thyssen in Hitleriaanse handen komt.

 

Wall Street

 

Syndicate

 

Manager


Participation in German industrial issues in U.S.

capital  market

Profits on German loans*

Percent of totaal

Dillon, Read & Co.              $241,325,000                $2.7 million                                          29.2

Harris, Forbes & Co.             186,500,000                 1.4 million                                           22.6

National City Co.                   173,000,000                 5.0 million                                           20.9

Speyer & Co.                            59,500,000                 0.6 million                                            7.2

Lee, Higginson & Co.              53,000,000                       n.a                                                  6.4

Guaranty Co. of N.Y.              41,575,000                 0.2 million                                             5.0

Kuhn, Loeb & Co.                   37,500,000                  0.2 million                                            4.5

Equitable Trust Co.                34,000,000                  0.3 million                                            4.

TOTAL                                 $826,400,000               $10.4  million                                         99.9

*Robert R. Kuczynski,  Bankers Profits from German Loans

In deze oude publicaties heb ik nog meer wetenswaardigheden gevonden. In 1945 is Duitsland ca – pabel om 46% van zijn benzinevoorraden synthetisch te produceren. Zo komen weer verschillende vragen omhoog!  Waar is het recept? Welk bedrijf of land heeft de mogelijkheid om op synthetische wijze benzine te maken en onthoudt dit voor de rest van de wereld terwijl we nu aan het einde van de olieproductie zitten. Tegelijkertijd weet ik ook dat olie dus geen fossiele brandstof is, omdat or – ganische scheikunde even anorganisch is als de rest van de chemie. Als benzine kan worden gesyn – thetiseerd is het verre van fossiel. Maar we dwalen af van ons onderwerp.

Wat ik wil stellen is dat meeste mensen zelfs de moeite niet nemen om mijn korte verhaal met feiten door te laten dringen. Ze zullen alles snel vergeten het hele idee van anders denken bij het aan – schouwen van de eerste zin. Als we synthetische benzine even vergeten, wordt het nu duidelijk waarom Schacht niet mocht worden veroordeeld als geldschieter van het Duitse rijk. Zoveel is toch zeker WEL duidelijk. Veronderstel dat de ganse financiële oplichtersbende al tijdens het Neuren – bergproces op straat had gelegen. Wel, dan zouden we nu met zijn allen feest vieren in plaats van in de financiële misère zitten. Houdt de gedachte maar vast want ik ga gewoon verder met mijn relaas.

Alleen  wijsheid is macht

Om zeker te zijn druk ik u op het hart dat wijsheid en kennis geen synoniemen zijn. Wijze mensen hebben afgerekend met hun emoties en durven deze te trotseren. Intelligente mensen met veel ken- nis op een bepaald gebied zijn mensen die voor elk karretje kunnen worden gespannen omdat ze de hebzuchtige fase nog niet achter zich hebben kunnen laten of er zelfs nooit in zullen slagen. Ieder- een met meer kennis dan wijsheid kan iemand met minder kennis uitbuiten. In onze huidige kennis – maatschappij zijn er veel hiaten aan weten en begrijpen. Zo begrijpen we niet hoe belangrijk emo – ties zijn en hoe zwaar onderbewuste behoeften ons aanzetten om onze eigen emoties te controleren en onder controle te brengen. Weinigen slagen erin. Wel zijn het altijd de niet bewuste emoties waardoor grote mensenmenigte te controleren zijn.

Democratie

Kartelvorming is bij wet verboden want dat lokt een machtspositie uit waaruit allerlei afspraken voortkomen. Daarbij stel ik me alweer enkele vragen. Natuurlijk als bedrijfskartels worden ge- vormd dan worden er gegarandeerd prijsafspraken gemaakt. Zoiets is bij wet verboden. Toch als het gaat om politiek gaat deze vlieger niet op! En toch is een land regeren niet meer dan een piramide – spel of kartelvorming hetgeen voortkomt uit een klein groepje partijen met een ietsje meer personen die compromissen sluiten om te kunnen regeren. Toch blijft een ‘regering’ in een democratie een verduiveld klein groepje mensen die alles uitmaken voor de rest van het volk. Na de verkiezingen, als de ‘regering’ is gevormd, hebben burgers van een land geen jota meer in te brengen. De macht – hebbers doen wat ze willen en persen alles door onze strot of we het nu leuk vinden of niet! Maar als we een verkiezingsuitslag kennen, kunnen we gemakkelijk de piramide uittekenen. Dan kennen we wel de politieke piramide maar nog steeds niet wie uiteindelijk de piramide beheerst. Banken, bedrijven allen hebben wel iets te vertellen. En de politiek doet wat zij wensen, niet wat de burger wil. Neem nu als voorbeeld de belastingwet en het belastingformulier. Waarom is een belastingfor – mulier zo ontzettend ingewikkeld en een toelage geschreven in onbegrijpelijke advocatentaal voor een normale sterveling? Waarom is een belastingwet zo ontzettend uitgebreid? Om de eerlijke bur – ger een oor aan te kunnen naaien? Zijn alle belastingwetten bij elkaar verzonnen om de meest toon- aangevende bedrijven weinig of geen belasting te laten betalen? Er gaan geruchten dat in België de

100 grootste bedrijven, inclusief banken, geen belastingen hoeven te betalen vanwege bepaalde wetsartikels. Wat is daar van waar? Mag ik een eerlijke uitleg van de minister van financiën over dit delicate onderwerp, vooropgesteld dat ik hem geloof? Voor het geval dat u zich afvraagt wat dit heeft te maken met democratie of kartelvorming, wil ik u op het hart drukken dat in Westerse sa- menlevingen alles bestaat uit machtspiramides. Neem uw bedrijf als voorbeeld. Hoeveel mensen werken er en hoeveel mensen hebben de leiding? Als er moet worden bezuinigd, wie vliegen er dan het eerst uit? Juist, zij die het werk doen! En wie doen het werk in een maatschappij. Ook correct. Wij, de kleinverdieners. En daarom maken vele kleine belastingbetalertjes een grotere hoop dan de 100 grootste bedrijven bij elkaar. Maar daarom zitten we eveneens, als land, in een financiële malai- se. De top van de piramide heeft alles te vertellen. En die top, daar behoren onze verkozen politici niet toe. Nu we de piramidestructuur doorhebben, zien we dat elk bedrijf en ministerie eenzelfde structuur vertegenwoordigen. Bij elke promotie van een individu neemt zodoende zijn of haar per- soonlijke macht toe. Totdat hij of zij uiteindelijk de ultieme top bereikt hoewel we nooit zullen weten wie er wanneer aan de echte top zit. De politieke top in een democratisch land wordt vertegen – woordigd door een minister-president. Dat is DE toppoliticus en daarbij houdt het op. Hij is, laat ons zeggen, de topharlekijn. Want degenen die aan de touwtjes trekken hebben we nog altijd niet gevonden alhoewel we exact weten wie ze zijn. Maar goed het mag iedereen duidelijk zijn dat, wie er dan ook aan de touwtjes trekt, een verborgen agenda kan trekken als de tijd eenmaal rijp is. En ik verzeker u! De tijd is rijp om alle Europese landen failliet te laten gaan en een derde WO te starten.

Balanceren over  een  dun koord

Elke pool heeft zijn tegenpool. Hoe kun je nu op een betere manier tweedracht zaaien dan twee po- len tegen elkaar op te zetten. Zoals de noord – en zuidpool van de aarde samenwerken om de aarde rond zijn eigen as te laten draaien via het aardmagnetisch veld en door invloed van het kosmisch magnetisch veld rondom de zon, zo horen ook man en vrouw, conservatisme en liberalisme, reducti- onisme en holisme bij elkaar om mekaar aan te vullen. Toch, als je het ene meer aandacht geeft haalt men het andere gedeelte uit balans. In het nieuws krijgt nu de vrouw weer ontzettend veel toe- bedeeld. Men wil zelfs bij wet bedrijven dwingen om een gelijk percentage aan vrouwen in topfunc- ties te hebben. U aanschouwt nu zelf hoe emotioneel waardeloos politiek correct de meesten onder ons zijn. Tegelijkertijd zorgt zulke kletspraat voor een diepe onbalans in de menselijke psyche. Je bent jezelf bewust van de onzin, kunt er niets tegen doen en beseft tegelijkertijd waarom Europa een puinhoop is. Bedrijven en overheden zijn alleen geholpen met de besten om alles draaiende te hou- den en dat hoeven niet altijd vrouwen te zijn. En als regeringen dan overroepen opgedeelde discri – minatiepunten op willen lossen, begin dan in hemelsnaam een keer bij de leeftijdsdiscriminatie. Be – drijven nemen geen mensen meer aan boven 35 of het moet gaan over zeer mature banen. Ik denk dat we overtuigd moeten worden van het feit dat er altijd een onbalans is, niet? We moeten aanvaar- den dat onbalans een natuurlijk gegeven is. Fysisch is dat trouwens onmogelijk. Alles wat draait in onbalans zal breken of kapot gaan.

Doordat ons vanaf het prille begin in ons leven wordt wijsgemaakt dat onze cultuur uit het oude Griekenland komt is dit zuiver onwaar. Onze cultuur is een allegaartje afkomstig uit het Midden Oosten, India en Azië. Zodoende krijgen we een Griekse cultuur opgedrongen die niet van ons is. Een dergelijk half verhaal zal door ons onderbewustzijn worden opgepikt en omgezet in een gemis, dus onbalans. Steeds meer mensen gaan terug heksen aanhangen, gaan astrologen bezoeken en onze wetenschappers doen niets anders dan al deze mensen gek verklaren omdat zoiets nu eenmaal niet te bewijzen is. Wetenschappers vragen zichzelf niet af wat ze zelf al bewezen hebben of hebben kunnen bewijzen. Een ander voorbeeld is het opdringen van de CO²  hype aan de wereld. We zullen uitleggen hoe intelligent en slim academici zijn. De grootste hoop academici zijn niets anders dan een afspiegeling van de samenleving. Ook gemakkelijk op het verkeerde been te zetten. Dus, het verhaal gaat de ronde dat een teveel CO²  (onbalans) het klimaat negatief beïnvloedt (conclusie.) Fout! We keren terug naar tweede klas middelbare school. CO² wordt in balans gehouden door kool- zuurassimilatie. Goede conclusie hoort te zijn: we hebben te weinig bomen, bossen en wouden op de wereld om CO²  terug om te zetten naar zuurstof die we kunnen inademen. Als we daar het be- wijsmateriaal bijleggen, rooien van bossen en wouden dat al zeker 35 jaar doorgaat, kunnen we de- ze overheidsleugen wel naast ons neerleggen en is, althans de onbalans voor dit onderwerp weer in balans getrokken. Let wel, daarmee is de leugen nog niet uit de samenleving verdwenen. Nu staat de conclusie opwarming van de aarde nog steeds ter discussie. Daar hebben we een ander probleem dat bij de horens moet worden gevat. Iedereen weet zeer goed dat de zon warmte geeft. Zonne- warmte zijn elektromagnetische stralingen en vallen op aarde via een bepaalde hoek. Daar voeden ze de elektromagnetische velden van onze aarde waarbij de stand van noord – en zuidpool een be- langrijke rol spelen. In dit spel hebben we echter een geografische noord – en zuidpool en een mag- netische noord – en zuidpool. De geografische noord – en zuidpool zijn de topjes op de wereldbol waar alle lengtelijnen bij elkaar komen. Allicht zijn de geografische polen niets meer dan hulpjes in het spel. De werkelijke polen zijn de magnetische polen. Natuurvolkeren, al generaties lang wonend rondom de noordpool, vertellen een ander verhaal. Vanuit hun stoel zittend op hun terras of in de huiskamer in ieder geval vanuit hun schommelstoel kijken ze elke avond naar de zonsondergang. Deze mensen vertellen dat ze nu de zon op een heel ander punt zien ondergaan dan dertig jaar gele – den. In Geografische kringen is al lang bekend dat eens de aarde zou moeten kantelen als de noord – pool zo ras zou blijven opschuiven. Hieruit zijn doemscenario’s voortgekomen die aan het grote pu- bliek niet verteld zouden worden. Landverschuivingen, complete zee en oceaanverschuivingen en- zovoorts. De rekensom van inclinatie en kanteling hebben altijd 2010 als het jaar van de waarheid aangewezen. In ieder geval begin van de 21e eeuw. Wel de aarde is een beetje gekanteld. Zonder alle doemscenario’s maar niet ongemerkt. Bekijk de indrukwekkende film waarin een natuurvolk, nog maar eens zegt, wat onze academici niet zien of weten, erger ze zijn schuldig door hun ‘wetenschap- pelijk gedrag.’4  En natuurlijk, vergeet nooit dat er altijd mensen zijn die de waarheid kennen maar de touwtjestrekkers maken zo iemand bewust af, het zij door hem het werken onmogelijk te maken,

zo iemand te ontslaan of simpelweg door hem ongeloofwaardig te maken. En zo komen we dan vanzelf bij de wetenschap aangezeild.

Wetenschap

Wetenschap is niet het nieuwe geloof dat ons wordt opgedrongen. Nee, het is eerder het tegenover – gestelde. Wetenschap is geen manier om waarheid te vinden maar eerder aangenomen regels en me- ningen om onze wereld te kunnen vertalen naar een bepaald perspectief. Hiervoor moeten gedach – ten allemaal in een bepaalde richting worden gevormd. Als we teruggaan in de geschiedenis, dan zien we in de Renaissancetijd niet alleen een andere manier van denken optreden maar ook een an- dere vorm van mensen verbieden om bepaalde oude gebruiken nog langer voort te zetten. Ook daar wordt onderwijs weer ingezet als bron van verandering en ‘hervormd.’ Natuurlijk in gang gezet door het Vaticaan omdat de meeste artsen, filosofen en andere wetenschappers in die tijd worden onder- wezen en gevormd door Jezuïeten. Zij laten het werk doen door filosofen als Giovanni Pico della Mirandola met zijn 900 stellingen vervat in de titel: ‘Conclusions philosophicae, cabalisticae et the- ologicae.‘ en vooral ‘De dignitale hominis‘ waardoor vooral naar het individualisme wordt toege- werkt. Mirandola heeft een grote afkeer van astrologie als leer en juist dit vak wordt nog altijd on – derwezen aan iedereen die een universitaire opleiding volgt. Astrologie is volgens hem een leer die indruist tegen de menselijke zelfbestemming. Afschaffen van alle esoterische vakken als weten- schap zet de deuren wagenwijd open voor natuurwetenschappen welke we nu zien onderverdeeld in subcategorieën. Michel de Montaigne doet er met zijn kretologie nog een schepje bovenop met zijn stelling:’ de pest voor de mens is dat hij meent iets te weten.‘ Toch moet de vastlegging voor een de- finitie van wetenschap nog wachten tot 1640 waar in dat jaar de Royal Society wordt opgericht. We- tenschap wordt samengevat als: ‘een filosofie van metingen gebaseerd rondom empirische principes of experimenten en objectiviteit waarbij de experimenten reproduceerbaar moeten zijn.‘ Vanaf dat moment is het met de mens, als individu strevend naar vrijheid, alleen maar bergafwaarts gegaan. Objectieve ‘wetenschap’ wordt populair gemaakt en daar zitten we nu dan mooi mee opgezadeld. Esoterie is dan wel verbannen maar nog niet uitgebannen. Esoterische wetenschappen kunnen te- genwoordig worden gestudeerd aan zogenaamde Metafysische universiteiten. Natuurlijk zijn de graden hier behaald niet erkend door de ministeries van onderwijs omdat de nodige ‘objectiviteit’ ontbreekt maar men mag daarentegen wel alle behaalde titels voeren. Raar maar waar! Doch mogen we ook niet uit het oog verliezen dat door het verdwijnen van esoterische vakken veel van deze kennis nog wel bestaat toch verborgen voor het zicht waardoor de grote massa zich er niet langer van bewust is. Daarvoor in de plaats wordt iedereen geforceerd om de nieuwe vorm van wetenschap te aanvaarden waar we nu dan zeker de negatieve vruchten van plukken. Dus, reductionisme is een feit. Een wetenschappelijke filosofie waardoor wordt aangenomen dat iets kan worden begrepen door bestudering van geïsoleerde gedeelten om de daar tegenovergestelde functies door te kunnen begrijpen. Zodoende zijn we nog altijd niet achter de werkelijke reden van ons bestaan. Trouwens als de wetenschap haar attitude tegenover de wereld niet gaat veranderen, zal dat ook niet langer no- dig zijn. Ze zullen ons dan wel verder vergiftigen op aarde totdat hier niets nog leefbaar is met al hun objectieve wetenschappen. Onvervuilde lucht, bodem en aarde is nergens meer te vinden. Leve de objectieve wetenschap! Rationele, holistisch denkende wetenschappers zouden nooit toelaten om productieprocessen op te starten waarbij water, bodem en lucht worden vervuild. Toch zijn er, ge – lukkig genoeg, nog steeds filosofen die blijven beweren dat bewijs nogal een betekenisloos concept is. Dat concept in de huidige wetenschap is veel te nauw afgestemd op hetgeen moet worden bewe- zen dus er wordt wel wat bewezen maar niet datgene dat moet worden bewezen. In ieder geval zal de wetenschap zoals deze nu bestaat nooit achter de waarheid komen. Geen enkele waarheid. Empi- rische wetenschap wordt keer op keer onderuit gehaald zoals Einstein bijvoorbeeld al heeft bewe- zen. Maar wetenschap is niet slecht over heel de lijn. Er komt veel technologie uit voort dat op dit moment vele arbeid stukken lichter maakt. Effectiviteit zullen we echter nooit mogen verwachten van onze huidige wetenschap. Na deze bewering hoor ik vele wetenschappers al tegensputterend steigeren. Ok! Beste artsen noem me één geneesmiddel. Een geneesmiddel dat geneest en dat nu een keer niet nauwelijks in staat is om de symptomen te verlichten. Ah nee, het is dooie prut vanuit een laboratorium dat nooit levensenergie heeft gekend! Hoe zit het, heren fysici, met vrije energie? Zien jullie al een mogelijkheid om van de vervuilende steenkool, olie – en atoomcentrales af te ko- men? Ah nee, ze zijn net geliberaliseerd en daarbij Tesla is niet erg duidelijk geweest!

En zo krijgen touwtjestrekkers steeds meer macht over ons, arme onderontwikkelde wezentjes. Ze gebruiken daar regeringen voor, onderwijs en natuurlijk niet te vergeten de privésector met banken in het bijzonder. Touwtjestrekkers zijn machtig omdat ze veel geld hebben. Zo maken zij, en alleen zij uit, dat geld voor onderzoek daar naar toe gaat waar zij willen dat het naar toe gaat. Dus, er wordt door hen uitgemaakt wat belangrijk is voor HUN verborgen agenda.

Denken en controleren

Er is maar één werkelijke macht voor mensen en dat is de macht van het denken. Nu zijn we er ach – ter dat er voor ons wordt gedacht en dat we zodoende ook in een bepaalde richting van ‘denken’ worden gestuurd. Als je de waarheid in pacht hebt omdat deze niet bekend is, zien we dat ieder indi – vidu op een eilandje van egoïsme en egocentrisch gedrag is gedwongen. Indien we niet inzien dat alleen goede relaties met anderen heel belangrijk zijn, zal er nooit iets veranderen. Onze gevoelens kunnen worden gecontroleerd omdat individuen belangrijker zijn dan groepen. Om iedereen in de ban te houden is niet veel nodig omdat iedereen voorzien is van de belangrijkste facetten om het el- ke dag 24 uur lang in huis te brengen. Televisie, radio en werk of uitkering. Op een dergelijke ma- nier kunnen de factoren angst, haat, wraak, afhankelijkheid en boosheid elke dag weer opnieuw worden gepropageerd. Meer is er niet nodig om mensen onder controle te houden. Mensen moeten druk bezig zijn met zichzelf waardoor ze de groep vergeten en er nog nauwelijks sprake is van een samenleving. Zien we dit dan niet weerspiegeld in onze sociale en politieke structuur die zo ken- merkend is voor het Westen? Raciale relaties, gemeentepolitiek en industrie worden allemaal gezien als speelgronden waar druk en angst kunnen worden opgevoerd waardoor angsten werkelijkheid van alle dag blijven. Mensen zijn tegenwoordig voor alles bang. Ik denk dat er velen zijn die weg- duiken voor hun eigen schaduw. We hebben in Brussel de rellen gehad, de gemeente heeft er tot nu toe nog niets aangedaan en iedere werknemer is in de huidige tijd bang voor zijn baan. Daarbij komt elke keer weer het faillissement van Europa om de hoek kijken en druk van de banken op de ver – schillende Europese landen om de virtuele, niet en nooit bestaan hebbende schuldenberg terug te betalen. Alles wordt gepropageerd om uw angst voor alles en iedereen levend te houden. Vertel me nu niet dat u nog steeds niet wil geloven dat de politiek, met name een regering van een land, hierin geen cruciale rol speelt. Nieuws staat uitsluitend bol van negatieve emoties. Om de negatieve limiet niet te overschrijden wordt bewust hier en daar een beetje sport tussen de negatieve reportages ge- plakt waarna het weer doorgaat en de rest weer bol staat van de negativiteit. Niemand hoort nog de onzin die wordt voortgebracht in nieuwsuitzendingen. Als men metafysisch kijkt naar emoties komt de sturing van positieve emoties voort uit liefde en zo zal iedereen die te diep wordt bevangen door uitsluitend negatieve emoties altijd een uitweg vinden. Zo ontstaan kerken maar ook moordenaars zoals we daarnet reeds hebben besproken. Ze zien alleen deze ultieme uitweg waarschijnlijk door een totaal isolement of door een onvermogen om openlijk over hun negatieve emoties te kunnen spreken. U begrijpt nu ook waarom de Kerk in Europa moest worden afgebroken en keer op keer alleen maar negatief in het nieuws komt. Om te verhinderen dat u weer een Kerkgemeenschap gaat vormen. Want juist elke vorm van gemeenschap is dodelijk voor dagelijks gepropageerde angst om- dat denken en beleven van negativiteit wordt opgevangen en omgebogen naar liefde voor elkaar. De ideale wereld voor de touwtjestrekkers is, zorgen dat alle schuld van hetgeen ons overkomt een an- der wordt verweten terwijl alles wat ons overkomt en waarvoor we ons diep schamen onze eigen schuld is.

Onze ‘fantastische’ Westerse cultuur

Waarom we niets weten en toch pretenderen alle wijsheid in pacht te hebben.

Mannenmaatschappij

We zien duidelijk wat mannen op dit moment van onze wereld hebben gemaakt. Volkeren tegen el- kaar opgezet, verdeeldheid en oorlog. De dominantie door mannen is hier debet aan. Vrouwen zijn meer intuïtief. Juist vrouwen hebben in oudere, uitgestorven Keltische tijden, altijd het stuurwiel ge- had in het gezin. De man hebben ze nodig voor bescherming, landbewerking en jacht. Alle rest wordt gedaan door vrouwen. De structuur is vastgelegd en iedereen kent exact zijn plaats in deze wereld. Men begrijpt ook dat elk individu een onmisbare schakel vormt. Als er maar één schakeltje ontbreekt dreigt de structuur in duigen te vallen. Daarom is het hebben en volgen van kinderen om bepaalde talenten te ontdekken zeer voornaam. Hiervoor hebben ze vrouwen, kruidenvrouwen en druïdes. Koningen worden gekozen als staatshoofd en worden bijgestaan door druïden die een zeer voorname functie bekleden. Maar toch worden vrouwen meer gerespecteerd dan mannen. Alleen vrouwen kunnen nieuw leven brengen in een dorp, staat of land. De leiding is tweeledig en bestaat uit een raad van wijzen waarin oudere mannen met vrouwen zitting hebben waarbij deze wordt voorgezeten door een druïde met een kruidenvrouw en een volksraad waar iedereen aan deelneemt onder leiding van de koning. Alle onderwerpen worden in detail besproken. Oorlogen worden hier als onontkoombaar bestempeld of niet noodzakelijk om te starten. Er wordt niet meer van de natuur afgenomen dan er nodig is om te kunnen eten en verder te kunnen bestaan. Dat alles is uitgebannen toen de kerk zijn intrede heeft gemakt om hel en verdoemenis te prediken nadat Karel de Grote alle Keltische leiders en notabelen heeft afgeslacht. Vanaf dit moment is er op negatieve emoties ge- werkt en tweedracht gezaaid. De kerk houdt de mensen in angst door te prediken dat alleen goede christenen naar de hemel gaan. Anderen zijn voorbestemd om eeuwig te branden in de hel als slachtoffer van de duivel. Enfin het komt erop neer dat de mannenmaatschappij Kerk, ervoor heeft gezorgd dat alle vrouwen niet meer weten tot wat ze in alle werkelijkheid in staat zijn. Intuïtief den – ken is ook bij de vrouw voor een groot gedeelte uitgeschakeld hoewel er nog steeds opvallende keu- zes worden gemaakt door vrouwen. Veel vrouwen houden zich, nog steeds, bezig met astrologie, kruidengeneeskunde en hekserij. Vele boeken over deze onderwerpen worden daarom ook door vrouwen geschreven. Dat vrouwen compenserende keuzes maken om negatieve emoties het hoofd te bieden wordt duidelijk bij vrouwen die in de steek zijn gelaten door hun vader. Zij zullen altijd kiezen voor oudere mannen om te trouwen of samen te wonen.

Bij iedereen is het bekend dat op het arme zuidelijke halfrond kinderarbeid een feit is. Waarom is deze nog niet gestopt nadat vele schrijnende reportages hierover zijn vertoond? Omdat onze vrije keuzes worden ondermijnd door reclame gericht op status. Verder worden we niet lijfelijk betrokken bij deze kinderarbeid zodat alles wegebt en we er binnen een paar dagen zelfs niet meer aan denken. We zien hier een celstructuur. De celstructuur vinden we overal in onze samenleving. Zelfs onze geest is in celletjes verdeeld. Daarom zijn er in alle werkelijkheid nog weinig wijze mensen die werkelijk rationeel kunnen denken. Rationeel denken komt voort uit wijsheid, niet uit kennis. Wijs- heid in denken komt voort uit een totaal inzicht. Door alles in stukjes te kappen weten we niets meer over het totaal en daarom wordt schrijnende kinderarbeid rap vergeten. Hoe? De mensen die kleding en schoeisel naar het Westen transporteren werken alleen in de haven of op het schip. Alle mensen die de kleding verkopen houden zich met niets anders bezig dan de verkoop. Reclame voor kleding en schoeisel wordt gemaakt door mensen die alleen bezig zijn met reclame, het onderwerp interesseert hen geen mallemoer. Allen die deze kleding kopen zien het niet om dat ze zo erg geïn- doctrineerd zijn door reclame dat alleen de kleding als resultaat geldt. Zodoende realiseren we ons veel te weinig of zelfs niet wat voor een misère er ten grondslag ligt aan onze kleding en schoeisel. Als men nu een keer de ondermijning van onze hersenen tegen het licht houdt, dan kunnen we niets anders dan met een schuldige vinger naar de media wijzen. Overal op de gehele wereld zien we het – zelfde op televisie. Waardeloze soaps afgewisseld met nog meer waardeloze ‘talkshows’ met daar- tussen waardeloze reclames die op hun beurt weer worden afgewisseld met een nieuwsprogramma waarbij dood, verderf, oorlog en opstanden in heel de wereld onze huiskamer inrollen. Overal, op alle zenders in alle Westerse landen zien we dezelfde shit. Als we het geen standaardisering van pre- sentatie mogen noemen dan weet ik niet goed wat voor naam we er aan moeten geven. Een onop – houdelijke stroom van nietszeggende informatie komt zodoende 24 uur per dag op ons af. Niemand schijnt te beseffen dat er nog een uitknop zit op televisie en radio. Maar door deze onophoudelijke stroom met shit beginnen onze hersenen alles te verdelen in verschillende cellen van ons geheugen.

Zachtjes aan krijgen we alles te zien in de wereld. Ook daar zorgen de media voor. Wilt u weten waarom jeugdigen en jong volwassenen ontsporen, liegen, bedriegen, geweld gebruiken, moorden, verslaafd worden, van school willen, spijbelen? U hebt alle antwoorden zojuist opgesomd gekregen.

Een weg  terug?

Ik zal niemand kwaad bekijken als men mijn relaas niet geloofd. Tenslotte is de wereld volledig on- der controle krijgen al een heel tijdje bezig. Hier en daar is het toch de laatste veertig jaren wel uit – zonderlijk slechter geworden. Waarschijnlijk had niemand dat ooit verwacht. Er is nog amper res – pect voor iemand. Politieagenten worden mishandeld en het ziekenhuis ingeslagen, onderwijzers worden beledigd en krijgen zo af en toe ook een pak rammel zij het niet van leerlingen dan wel van ouders. Burgemeesters en politici evenals CEO’s van grote bedrijven krijgen zo nu en dan een taart in het gezicht. Hier en daar worden mensen emotioneel zo erg in het nauw gedreven dat ze mensen beginnen te vermoorden of plegen zelfmoord omdat ze niet de capaciteit hebben alleen uit een voor hen uitzichtloze situatie te komen. Dat is de wereld van vandaag. Daarbij is het onmogelijk om nog een trein op tijd te laten rijden, zijn elektriciteitsbedrijven van het volk aan particuliere geldwolven verkocht zonder raadpleging van het volk, heeft de ongevraagde euro alles in 8 jaar tijd twee tot drie keer zo duur gemaakt en ga zo maar door met klagen. En, dat is NIET onze schuld. Dat is de schuld van politici. Wij, doodnormale burgers, worden er wel op afgerekend. We zien dat steeds meer men- sen ontwaken en begrijpen dat er iets in de wereld aan de hand is maar er niet direct een vinger op kunnen leggen. Het ontwaken van de massa moet worden aangewakkerd. We moeten niet blijven accepteren. Politici moeten een keer beginnen luisteren naar hen die de werkelijke macht in een land hebben. Het volk! Doen wat zij willen en vooral de macht bij de banken afnemen. Daar is niet veel voor nodig. Maak eerst alle overheidsschulden onwettig en neem banken dan fractioneel reser- ve bankieren af en alles is opgelost. Op het moment dat ze geen vals geld meer in omloop mogen en kunnen brengen, is de macht van de touwtjestrekkers gebroken en zal alles in de wereld weer in normale plooien vallen. Dan is het gedaan met alle protserigheid en schijnsymbolen voor liefde.

De oorzaak aanpakken

De echte oorzaak is de manier waarop wij onze jongeren grootbrengen. Omdat we ze allerlei waar- deloze spullen hebben gegeven die onze liefde voor hen moeten uitdrukken, zijn ze opgegroeid met een bepaalde vergiftiging die hen in plaats van liefde te kunnen uiten en ontvangen noodzaakt zich over te geven aan materiële bezittingen. Een liefdevolle omhelzing op hun verjaardag vergezeld van een kus is emotioneel veel meer waard dan een nieuwe spelletjescomputer. Maar deze geesten zijn emotioneel op jeugdige leeftijd al zo erg verwrongen dat ze je liefde afwijzen voor die nieuwe spel – letjescomputer. Een paar maand later ligt dat ding ergens in een hoek rond te slingeren en wordt er nog nauwelijks naar omgekeken. Omdat ze niet meer weten wat het is om liefde als emotie te geven en ontvangen groeien ze op om alleen te wedijveren voor beroemd zijn en aanbeden worden. En dat komt dan weer omdat we zelf ook niets anders hebben ervaren als hebzucht.

Om de wereld te veranderen moeten we in eerste instantie zelf veranderen.

1.   Probeer zoveel mogelijk met uzelf in het reine te komen. Begin met stellen van kritische vragen over alles wat er u wordt gezegd of medegedeeld. Ban radio en tv uit uw leven, de grootste veroorzakers van allerlei negatieve gemoedsstemmingen. U zult wakker worden en voordat u het weet zult u weer kritische vragen gaan stellen.

2.   Steeds meer gaan we naar verschillende identiteitskaarten met een chip erop. Elke kaart zijn chip is beschermd met een ‘paswoord’ en vele paswoorden worden uitstekend vergeten door de eigenaar omdat de meeste kaarten, behalve de bankkaart, zelden worden gebruikt. Daarop speelt bijvoorbeeld de belasting in met ‘Tax on Web’ programmering. En daarvoor weer moet een speeltje worden aangeschaft om in te kunnen loggen. Ook banken maken handig gebruik van dit soort speeltjes en zodoende wordt iedereen verplicht om internet te hebben. Volgens de grondwet mag iedereen dit voor zichzelf uitmaken maar de dwang vanuit de overheid spreekt andere woorden. Er zal over een kortere of langere tijd een voorstel worden gelan – ceerd om slechts nog met één kaart door het leven te gaan die voor alles dienst zal doen om de ‘rompslomp’ te verkleinen en het vergeten van het paswoord te verkleinen. Dit project is gekend onder de naam ‘Smart Cities’ waarin bedrijven als IBM en Oracle een hoofdrol spe – len. IBM staat in grote financiële bedrijven als de alleenheerser voor mainframes en Oracle is wereldleider voor databases. Samen met overheden, bedrijven en banken zijn ze in staat, geholpen door voor het grote publiek onbekende controlebedrijven zoals SWIFT, een com- pleet profiel van iedereen persoonlijk te maken. Ze halen er uw zwakheid uit via alle betalingen die giraal worden gedaan en weten exact waar u het meeste geld aan besteed. Winkels gebruiken dit soort trucage via hun ‘klantenkaart’ waardoor u op uw bestedingspatroon ge – richte reclame van andere bedrijven in de bus krijgt. Als u dacht dat profiling alleen wordt gebruikt tegen misdadigers? Vergeet het! De grootste hoop profiling wordt gebruikt om mensen geld uit de zakken te kloppen. Aankopen via internet worden allemaal feilloos gede- tecteerd en opgeslagen. Via manipulaties en verbinden van verschillende databases of ver- koop van gegevens onderling door bedrijven is alles over u geweten. Probeer aankopen zo- veel mogelijk met cash te betalen. Er is dikwijls geen noodzaak om dagelijkse boodschap- pen met een kaart te betalen. Aankopen via internet zijn sterk af te raden. U wilt weten waar- om? Ik geef een voorbeeld! U koopt via internet een kruidendroger, niet de plastic versie maar eentje van RVS. Er zijn voor een analist nu enkele dingen duidelijk. U bent bezig met uw gezondheid, u hebt kennis van kruiden, u komt waarschijnlijk niet vaak bij een arts, u zult geen vaccinaties halen, en u weet exact dat er Bisphenol A in plastic zit, een product dat zwaar kankerverwekkend is. Een paar dagen later trekt u naar de supermarkt en begint daar grote hoeveelheden verse biologische groenten in te slaan. Uw gegevens worden bijgewerkt omdat het nu duidelijk wordt dat u een complete voorraad voedsel aan het prepareren bent om op te slaan. U bent nu ‘verdacht’ en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Sociale in- ternetsites worden afgeschuimd om u te vinden. Google, van wie bekend is dat ze nauwe banden heeft met Amerikaanse inlichtingendiensten zoals CIA en NSA, wordt ingeschakeld en al uw zoekopdrachten worden geanalyseerd. Enkele weken later schaft u een waterfilter aan om water te kunnen zuiveren als de waterleiding wordt afgesneden of water in bassins onbruikbaar wordt gemaakt. Daarnaast koopt u een grote bak waar met gemak 5000 liter wa- ter in kan worden opgeslagen. U stijgt met stip. Van ‘verdachte’ wordt u nu ‘staatsgevaarlijk.’ Wat weet u dat veiligheidsdiensten nog niet weten? U bent bezig met u voor te bereiden op een onzekere toekomst en dat is verboden. Als u nu ook nog een noodaggregaat aankoopt is het feest compleet. U wordt opgepakt, althans in Amerika, om maar eens te vertellen waar – om u al deze maatregelen neemt. En, als u geen voldoende ‘normale’ verklaring kunt geven volgens de politie, kunt u zonder veel omhaal worden opgesloten voor onbepaalde tijd. Ja, dat is het land van de ultieme vrijheid vandaag de dag. In Europa is het nog niet zover. Nog niet! Maar ook hier hangt straatversiering die een behoorlijke inbreuk op de privacy bete- kent. Camera’s! Waarom? Waarom is de overheid zo bang van haar eigen bevolking? Omdat ze iets te verbergen hebben? Omdat alle onlusten, zoals in Engeland, minutieus zijn voorbe- reid? In Engeland van 10 augustus 2011 wordt duidelijk gezegd door overheden dat ze zich door geen enkele wet zullen laten tegenhouden om alle ‘relschoppers’ te identificeren. Ze zullen alle beelden openbaar maken om met de hulp van het publiek iedereen op te kunnen pakken en bestraffen. Waar lijkt zoiets op? Waarom weet de hele wereld van ‘deskundigen’ de oorzaak in Afrika en het Midden Oosten per direct te vernoemen als daar rellen uitbreken en houdt men de lippen stijf op elkaar als rellen uitbreken in Engeland? Kent men de werke- lijke oorzaak niet dan? Natuurlijk! De banken en de aanslepende, door hen veroorzaakte,

‘economische’ crisis is de oorzaak. Maar dat wordt ‘deftig’ verzwegen, niet? De reactie van het volk komt voort uit gebrek aan informatie, tekorten aan toekomstvisie, hoge werkeloos- heid, te lage opleidingen om aan de bak te komen en dat soort zaken. Men moet de zoge- naamde relschoppers niet bestraffen maar het zou beter zijn om banken aan te pakken. Zo- doende is de bal weer rond. Goed! Alles duidelijk? Ok! Betaal dan in de toekomst zoveel mogelijk cash. Stop de controle, spionage en profiling op uw persoon en uw gezinsleden. Gooi zoveel mogelijk klantenkaarten van winkels en ketens buiten.

3.   Als u dat allemaal hebt kunnen doorgronden begint u met schoon schip te maken wat uw emoties betreft. Stop met ieder ander de schuld te geven als u negatieve emoties ervaart. Stop met emoties op uzelf en uw directe omgeving te projecteren. Als er iets negatiefs ge- beurt kunt u alleen samen met uw vrouw of man de koe bij de horens vatten door er eerlijk en open over te praten. Stop met kopen van hebbedingetjes aangepraat door overweldigende reclamespots. Ze verrijken uw leven helemaal niet maar verarmen uw gemoedsleven. Kijk naar een tevreden baby en vraag uzelf af waarom u niet zo kunt leven. Wat hebben baby’s nodig? Liefde, eten en drinken. Verwen uw kinderen niet maar laat ze genieten van een on- bezorgde jeugd zonder veel materialistische zaken en veel affectie!

We moeten informatie halen waar deze te rapen is. Christelijke en andere spirituele geloven hebben dualiteit in ons leven gebracht. Behalve boeddhisme maar dat is dan ook een echte levensovertui – ging, een manier van leven. Boeddhisme heeft zoveel goden dat er altijd wel eens iets af te dingen valt bij één of andere god. Dat stemt de mensen vrolijk en u zult boeddhisten dan ook steeds la – chend tegenkomen. Lachen is levensnoodzakelijk voor boeddhisten. Humor en optimisme zijn on- derdeel van hun levensvisie. Nogal wat anders dan bij ons waar we de ‘boze’ buurman met veel ple- zier doodslaan of zo ontzettend veel medelijden met onszelf hebben dat we met veel jolijt voor de trein springen om de treinmachinist de rest van zijn leven te vergallen. Als we maar niet met onze bloedeigen emoties te kampen krijgen.

One Comment

  1. BOINNK!!! | STOP de BANKIERS
    BOINNK!!! | STOP de BANKIERS November 23, 2013 at 4:29 pm .

    […] UW BANK EN REGERING BLOOTGELEGD […]

Post Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

870 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress